Týmto príspevkom pomáha štát aspoň čiastočne uhradiť výdavky za pohreb.

 

Mám nárok na príspevok na pohreb? Ako ho získam?

O príspevok môže požiadať iba plnoletá osoba, ktorá zabezpečila pohreb a má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenska.

 

Príspevok môžete získať iba vtedy, ak mal zosnulý v čase smrti trvalý pobyt na území Slovenska. Ak mal zosnulý na Slovensku iba prechodný pobyt, musí byť na území Slovenska pochovaný.

 

Pozor! O príspevok musíte požiadať do jedného roka od pohrebu zosnulého.

Príklad: zosnulý mal pohreb 14. marca 2018. O príspevok na pohreb môžete žiadať do 13. marca 2019.

 

O  príspevok žiadajte na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta posledného trvalého alebo prechodného pobytu zosnulého, a to písomnou žiadosťou alebo elektronickou žiadosťou, ktorá musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom.

 

Písomnú žiadosť o príspevok vám musí potvrdiť pohrebná služba, ktorá zabezpečovala pohreb a tiež úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta úmrtia (t.j. tam, kde zomrel váš blízky).

 

Ako žiadateľ budete musieť zdokladovať splnenie všetkých podmienok na získanie príspevku.        

 

Schválili mi príspevok na pohreb. Aká je výška príspevku? Kedy dostanem peniaze?

Príspevok vám bude vyplatený v hotovosti alebo môžete požiadať o prevod na účet. Peniaze dostanete až po právoplatnom rozhodnutí o priznaní tohto príspevku – čiže po 15 dňoch od prevzatia písomného rozhodnutia.

 

Výška príspevku na pohreb je 79,67 €.

 

Príspevok dostanete najneskôr do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom ste podali žiadosť.

Príklad: ak ste žiadosť podali 13. apríla, príspevok by mal byť vyplatený do 31. mája.

 

Ak ste príspevok na pohreb získali neprávom, ste povinný ho vrátiť.

         

 

 

Viac informácií v zákone č. 238/1998 Z. z.