Týmto príspevkom pomáha štát aspoň čiastočne uhradiť výdavky za pohreb. Opiera sa o zákon č. 238/1998 Z. z.       

 

Mám nárok na príspevok na pohreb? Ako ho získam?

O príspevok môže požiadať iba plnoletá osoba, ktorá zabezpečila pohreb a má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenska.

Príspevok môžete získať iba vtedy, ak mal zosnulý v čase smrti trvalý pobyt na území Slovenska. Ak mal zosnulý na Slovensku iba prechodný pobyt, musí byť na území Slovenska pochovanýPozor!  Žiadateľ musí zdokladovať splnenie všetkých podmienok na získanie príspevku a zároveň oň musí požiadať do jedného roka od pohrebu zosnulého.

Príklad: zosnulý mal pohreb 14. marca 2018. O príspevok na pohreb môžete žiadať do 13. marca 2019.

O  príspevok žiadajte na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta posledného trvalého alebo prechodného pobytu zosnulého, a to písomnou žiadosťou alebo elektronickou žiadosťou, ktorá musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom.

Písomnú žiadosť o príspevok vám musí potvrdiť pohrebná služba, ktorá zabezpečovala pohreb a tiež úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta úmrtia (t.j. tam, kde zomrel váš blízky).

 

Schválili mi príspevok na pohreb. Aká je výška príspevku? Kedy dostanem peniaze?

Príspevok vám bude vyplatený v hotovosti alebo môžete požiadať o prevod na účet. Peniaze dostanete až po právoplatnom rozhodnutí o priznaní tohto príspevku – čiže po 15 dňoch od prevzatia písomného rozhodnutia. Príspevok dostanete najneskôr do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom ste podali žiadosť.

Príklad: ak ste žiadosť podali 13. apríla, príspevok by mal byť vyplatený do 31. mája

Výška príspevku na pohreb je 79,67 €.

Ak ste príspevok na pohreb získali neprávom, ste povinný ho vrátiť.

         

Viac informácií na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.             

Posledná aktualizácia: 23. 7. 2019