Vybrané mimovládne organizácie, ktoré poskytujú pomoc zdravotne znevýhodneným.

 

Posledná aktualizácia: 07. 01. 2020

1. Všeobecná pomoc osobám s ŤZP

Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR (www.aozpooz.sk)

Je občianske združenie, ktoré sa okrem iného venuje poradenskej činnosti v sociálno-právnej oblasti pre občanov ŤZP.

OZ Krehkí bojovníci (Občianske združenie Krehkí bojovníciwww.pomozemti.sk)

Je občianske združenie, ktoré poskytuje infoservis zdravotne znevýhodneným a ich rodinám prostredníctvom projektu Pomôžem ti.

Svet mobility (www.svetmobility.sk)

Je občianske združenie, ktoré pomáha osobám s ŤZP, ich rodinám a opatrovateľom. Poskytuje informačnú a poradenskú činnosť.

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci (www.rpsp.eu)

Je občianske združenie, ktoré poskytuje poradenstvo ohľadom sociálnych služieb pre zdravotne znevýhodnených, ľudí v núdzi, seniorov, týrané a zneužívané osoby... Má pracovisko v Bratislave, Košiciach, Leviciach a Žiline.

Inklúzia (www.inkluzia.sk)

Je občianske združenie, ktoré podporuje zamestnávanie znevýhodnených skupín (hlavne osôb so zdravotným postihnutím) na trhu práce.

Kvitnúca nádej (www.kvitnucanadej.sk)

Je občianske združenie, ktoré pomáha zdravotne postihnutým deťom a mládeži a ich rodinám.

Nadácia Krajina harmónie (nkh.sk)

Je nadácia, ktorá organizuje festivaly, tvorivé dielne, klubové večery, záujmové krúžky, víkendové stretnutia, výmeny mládeže pre mentálne, zmyslovo, citovo a telesne postihnutých ľudí a pre ľudí, ktorí pracujú s postihnutými ľuďmi.

Silnejší slabším (silnejsislabsim.wordpress.com)

Je občianske združenie, ktoré pomáha zdravotne a sociálne znevýhodneným občanom, ktorí sa nachádzajú v zložitých životných situáciách. Venuje sa najmä deťom z domovov sociálnych služieb, deťom zo sociálne slabších rodín, ale aj deťom z bežných rodín.

RENONA HELP ASSOCIATION (www.rha.sk)

Je občianske združenie v Šúrovciach, ktoré pomáha zdravotne znevýhodneným ľuďom s liečebnou rehabilitáciou.

SPOJME SRDCIA PRE ZDRAVIE STROČÍN (spojmesrdcia.szm.com)

Je občianske združenie, ktoré združuje zdravotne postihnutých občanov z celého Slovenska a ich rodiny s cieľom vzájomnej pomoci.

ŠPORT BEZ BARIÉR (www.sportbezbarier.sk)

Je občianske združenie v Bratislave, ktoré rozvíja šport zdravotne postihnutých na Slovensku, najmä zlepšením podmienok na ich tréning a regeneráciu.

Imobilio (imobilio.sk)

Je občianske združenie v Bratislave, ktoré podporuje integráciu ľudí s hendikepom do spoločnosti.

OZ Slnečnica Slovensko (www.hospic-slnecnica.sk)

Je občianske združenie v Bratislave, ktoré prevádzkuje požičovňu zdravotníckych pomôcok, bezplatnú službu mobilného hospicu a bezplatnú agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti.

Ostrov (ostrovoz.sk)

Je občianske združenie v Leviciach, ktoré pomáha zdravotne znevýhodneným občanom.

NAŠE DETI PALÁRIKOVA (detipalarikova.sk)

Je občianske združenie, ktoré pomáha deťom s rôznymi formami postihnutia z Palárikova.

CENTRUM SOS (centrumsos.webnode.sk)

Je občianske združenie v Nitre, ktoré poskytuje sociálne poradenstvo zdravotne znevýhodneným a ľuďom v núdzi (napr. pomoc pri písaní žiadostí, odvolaní, návrhoch na súd...).

ZOM Prešov (www.zompresov.sk)

Je občianske združenie, ktoré pomáha a združuje zdravotne postihnutých ľudí z regiónu Prešov. Založilo Športový klub Boccia ZOM Prešov.

Viera – Láska – Nádej, o.z. (www.centrumsvetielko.sk)

Je občianske zduženie, ktoré združuje rodičov a učiteľov viacnásobne postihnutých detí v Prešove. Prevádzkuje denné centrum pre hendikepované deti Svetielko v Prešove, Bratislave a Martine.

OZ USMEJ SA NA MŇA (usmejsanamna.sk)

Je občianske združenie v Košiciach, ktoré pomáha sluchovo, zrakovo, telesne a mentálne postihnutým deťom a mládeži zapájať sa do spoločnosti.

Charitas Budmerice (charitas.budmerice.net)

Je občianske združenie v Budmericiach, ktoré pomáha a podporuje najmä starých, opustených, chorých alebo bezvládnych ľudí (pomoc s donáškou obeda, liekov, s nákupom potravín, pomoc pri bežných úkonoch osobnej hygieny...).

2. Finančná a materiálna pomoc pre zdravotne znevýhodnených

ĽUDIA ĽUĎOM, n.o. (www.ludialudom.sk)

Je nezisková organizácia, ktorá prevádzkuje darcovský web. Na tomto webe môžu ľudia v hmotnej núdzi aj ľudia s ťažkým telesným či iným postihnutím zaregistrovať výzvu na svoju finančnú podporu. 

Dobrý anjel (www.dobryanjel.sk)

Je nezisková organizácia, ktorá pomáha rodinám s nezaopatreným deťmi, kde je niekto chorí na rakovinu alebo dieťa trpí na inú závažnú chorobu (napr. svalovú dystrofiu, spinálnu muskulárnu atrofiu, detskú mozgovú obrnu, cystickú fibrózu, chronické zlyhanie obličiek, Downov syndróm) a táto choroba dostala rodinu do finančných problémov. Cieľom organizácie je, aby rodiny dostávali pravidelnú mesačnú výpomoc.

Nadácia Pontis (Srdce pre detiwww.srdcepredeti.sk)

Srdce pre deti je charitatívny projekt denníka Nový Čas, ktorý spravuje Nadácia Pontis. Prostredníctvom projektu sa pomáha neplnoletým deťom so zdravotným alebo sociálnym znevýhodnením, najčastejšie s doplatením rehabilitačného pobytu, zdravotnej pomôcky, auta, školských pomôcok, palivového dreva...

Nadácia AGEL (nadacia.agelsk.sk)

Je nadácia, ktorá pomáha osobám s akýmkoľvek postihnutím. Prispieva napr. na rehabilitačné pobyty, zdravotné a kompenzačné pomôcky, úhradu nákladov na asistenčné a odľahčovacie služby, pomôcky pre športovcov s hendikepom (športové vozíky, handbike...).

Asociácia pomoci postihnutým – APPA (appa.sk)

Je občianske združenie, ktoré pomáha získať financie predovšetkým na rehabilitácie, zdravotné pomôcky, lieky, špeciálne operácie, bezbariérové riešenia domov a bytov, kúpu a úpravu automobilov. Pomoc poskytujú ľuďom s vrodenými alebo získanými poruchami pohybového a oporného ústrojenstva alebo poškodením nervového ústrojenstva či viacnásobným postihnutím (predovšetkým DMO, muskulárne dystrofie, skleróza multiplex, postihnutie po úrazoch, amputáciách končatín, po mozgových príhodách).

Nadácia J&T (www.nadaciajt.sk)

Je nadácia, ktorá v rámci programu Pomoc v núdzi prispieva osamelým rodičom a rodinám s malými alebo chorými deťmi v nepriaznivej sociálnej situácii najmä na kúpu pomôcok pre deti do školy, kúpu štandardného vybavenia do domácnosti, pomáha s príspevkom na ubytovanie.

V rámci programu Ľudia chorí a s handicapom prispieva rodinám s maloletými deťmi, v ktorých je aspoň jeden člen rodiny s handicapom na kúpu vozíkov, špeciálnych kočíkov, schodolezov, plošín, zdvihákov, výťahov.

Nadácia TA3 (www.nadacia.ta3.com)

Je nadácia, ktorá podporuje sociálne slabých a zdravotne znevýhodnených občanov.

OZ WellGiving (www.dakujeme.sk)

Je občianske združenie, ktoré prevádzkuje portál dakujeme.sk. Prostredníctvom tohto portálu sa zbierajú financie pre ľudí, ktorí hľadajú pomoc a peniaze použijú na zmysluplný účel. Pomáhajú ľuďom v núdzi, so zdravotným postihnutím, ľuďom s nevyliečiteľným alebo iným vážnym zdravotným problémom, ovdovelým matkám, otcom a ich deťom...

Nadácia Pomoc deťom v ohrození (pomocdetom.sk)

Je nadácia, ktorá pomáha zdravotne postihnutým deťom prostredníctvom nákupu zdravotných pomôcok, úhradou faktúr za lieky, za pobyty v nemocnici a liečenia. Pomáha aj sociálne odkázaným deťom, ktoré sa ocitli v ohrození zdravia a života.

Detský fond Slovenskej republiky (Konto bariéry; www.dfsr.sk)

Je občianske združenie, ktoré prostredníctvom Konta bariéry prispieva na pomôcky sociálne slabším deťom a mladým ľuďom do 26 rokov so zdravotným postihnutím tam, kde neprispieva štát, ani zdravotné poisťovne, alebo prispieva iba čiastočne. Prispieva na kúpu pomôcok, ktoré deťom a mladým pomáhajú prekonávať bariéry a zlepšujú ich kvalitu života.

Nadácia Miroslava Šatana (www.mirosatan.sk)

Je nadácia, ktorá poskytuje financie pre sociálne a zdravotne znevýhodnené deti a mládež do 18 rokov.

Nadácia Anjelské krídla (nadaciaanjelskekridla.sk)

Je nadácia, ktorá pomáha rodinám s postihnutými deťmi (materiálna pomoc, finančná pomoc, organizovanie relaxačných, ozdravujúcich a rehabilitačných pobytov).

Mission Life / DALIS (www.dalis.life)

Je občianske združenie, ktoré podporuje deti zo sociálne slabších rodín, vážne choré deti a dospelých, rodiny v hmotnej núdzi, opatrovateľov vážne chorých...

Nadácia Keď potrebujete pomôcť, Universal maklérsky dom (www.kedpotrebujetepomoct.sk)

Je nadácia, ktorá sa venuje pomoci deťom, mládeži, seniorom, sociálne znevýhodneným, zdravotne znevýhodneným.

Nadácia Pomoc druhému (pomocdruhemu.sk)

Je nadácia v Hlohovci, ktorá pomáha deťom s detskou mozgovou obrnou (DMO) alebo inou neurologickou poruchou a ich rodinám. Prevádzkuje rehabilitačné centrum. Poskytuje aj materiálnu pomoc (podlahové krytiny, záclony...) alebo finančnú pomoc napr.  rehabilitačné pobyty a pomôcky v prípade nepriaznivej zdravotnej alebo sociálnej situácie rodiny alebo dospelého jednotlivca.

Nadácia Leukémie (www.nadacialeukemie.sk)

Je nadácia, ktorá pomáha pacientom s leukémiou a inými hematologickými onkologickými ochoreniami.

FOND DOROTY KANTHOVEJ na podporu zdravia detí postihnutých onkologickými chorobami, n. f. (dorika.sk)

Je investičný fond, ktorý podporuje deti postihnuté onkologickým ochorením.

TRDIELKO – pomoc ťažko chorým deťom (www.trdielko.sk)

Je občianske združenie, ktoré pomáha ťažko chorým deťom a ich rodičom formou materiálnej pomoci počas ich liečby a života.

Facebook: Trdielko pomoc ťažko chorým deťom

Lumar, n.f. (www.lumar-nf.sk)

Je neinvenstičný fond, ktorý podporuje vzdelávanie študentov s ťažkým zdravotným postihnutím.

Prístav nádeje, o.z. (pristav-nadeje.eu)

Je občianske združenie vo Zvolene, ktoré poskytuje okrem iného aj sociálnu a materiálnu pomoc zdravotne znevýhodneným a ľuďom v núdzi.

Charita sv. Alžbety (www.charitazvolen.sk)

Je nezisková organizácia vo Zvolene, ktorá poskytuje sociálnu a humanitárnu pomoc rodinám v hmotnej núdzi, občanom bez prístrešia, starým a chorým občanom (napr. potravinová a materiálna pomoc).

Šťastné srdce ("Šťastné srdce" o.z.)

Je občianske združenie, ktoré pomáha telesne postihnutým deťom, občanom a ich rodinám (napr. prostredníctvom organizovania verejných zbierok).

Rotary Club Žilina (www1.rotary-zilina.sk)

Je občianske združenie, ktoré sa orientuje hlavne na pomoc hendikepovaným a službu mládeži.

Námestovský anjel (www.namestovskyanjel.sk)

Je neinvestičný fond, ktorý pravidelne alebo jednorazovo pomáha rodinám a jednotlivcom z regiónu Oravy, ktorí sa z dôvodu ťažkej choroby alebo iných vážnych dôvodov ocitli vo vážnej finančnej tiesni.

POMOCNÍČEK o.z. (www.pomocnicek.sk)

Je občianske združenie v Seredi, ktoré pomáha deťom do 20 rokov s telesným, mentálnym, kombinovaným postihnutím, psycho-motorickým zaostávaním či spomaleným psycho-motorickým vývinom. Rodičom takýchto detí poskytuje sociálnu pomoc a pomoc pri získavaní zdrojov financovania liečby a rehabilitácií.

Homo nitriensis – nitrianska humanitná spoločnosť (www.homonitriensis.sk)

Je občianske združenie, ktoré pomáha najmä zdravotne znevýhodneným a ľuďom v núdzi.

Stromček šťastia (stromcekstastia-nitra.weebly.com)

Je občianske združenie v Nitre, ktoré pomáha ľuďom potrebujúcim pomoc (z dôvodu straty zamestnania, ochorenia...).

 

3. Onkologické ochorenia

Liga proti rakovine (www.lpr.sk)

Je občianske združenie, ktoré pomáha onkologickým pacientom, ich rodinám a blízkym (onkoporadňa, psychologická pomoc, rehabilitácie, pobyty, výlety, ubytovanie...). Centrá pomoci v Bratislave (Brestová 6), v Martine (Kukučínova 2) a v Košiciach (Paulínyho 63).

Nie rakovine (www.nierakovine.sk)

Občianske združenie, ktorého cieľom je zlepšiť situáciu v onkológii na Slovensku. Prevádzkuje poradňu pre onkopacientov a ich blízkych v Národnom onkologickom ústave v Bratislave a vo Východoslovenskom onkologickom ústave v Košiciach. Spolupracuje s občianskym združením Europacolon Slovensko.

FOND DOROTY KANTHOVEJ na podporu zdravia detí postihnutých onkologickými chorobami, n. f. (dorika.sk)

Je neinvestičný fond, ktorý podporuje deti postihnuté onkologickým ochorením.

Klub Detskej Nádeje (kdn.sk)

Je občianske združenie, ktoré sa okrem iného venuje aj organizovaniu táborov pre deti, ktoré v minulosti prekonali alebo sa stále liečia na onkologické alebo kardiologické ochorenie.

SVETIELKO POMOCI n.o. (www.svetielkopomoci.sk)

Je nezisková organizácia, ktorá poskytuje pomoc rodinám s onkologicky chorými deťmi v liečbe a po liečbe, s deťmi v terminálnom štádiu onkologického ochorenia a rodinám, ktoré stratili dieťa v dôsledku rakoviny. Pomoc je bezplatná a poskytovaná v rámci Košického a Prešovského kraja.

OZ Deťom pre život (www.detomprezivot.sk)

Je občianske združenie, ktoré pomáha malým deťom s onkologickým ochorením a ich rodinám.

Svetielko nádeje (svetielkonadeje.sk)

Je občianske združenie v Banskej Bystrici, ktoré pomáha onkologicky chorým deťom a mladým ľuďom počas liečby ale aj po vyliečení.

Europacolon Slovensko (www.europacolon.sk)

Je občianske združenie, ktoré pomáha pacientom s rakovinou hrubého čreva a konečníka (s kolorektálnym karcinómom) a ich príbuzným. Pacientská poradňa v Národnom onkologickom ústave v Bratislave a vo Východoslovenskom onkologickom ústave v Košiciach. Bezplatná infolinka a online poradenstvo.

OZ Amazonky (ozamazonky.sk)

Je občianske združenie, ktoré pomáha pacientkám s rakovinou prsníka a ich blízkym. Združenie pôsobí v Bratislave, Martine, Trenčíne a v Košiciach.

Turčianske Venuše (www.turcianskevenuse.sk)

Je občianske združenie v Martine, ktoré pomáha ženám s rakovinou prsníka (rehabilitácie, rekondičné pobyty...).

OZ Viktorky (viktorky.webnode.sk)

Je občianske združenie v Banskej Bystrici, ktoré pomáha ženám s rakovinou prsníka.

OZ „MAMMA“ (www.ozmamma.sk)

Je občianske združenie, ktoré pomáha ženám s rakovinou prsníka a ľuďom s inými onkologickými ochoreniami.

Europa Uomo Slovensko – Odpoveď na rakovinu prostaty (www.europauomo.sk)

Je občianske združenie, ktoré združuje pacientov s rakovinou prostaty a ľudí z nej vyliečených.

Združenie pacientov s hematologickými malignitami (www.hematologickypacient.sk)

Je občianske združenie, ktoré pomáha pacientom s hematologickými malignitami, teda s rakovinou krvi, krvotvorných buniek a lymfatického systému (napr. s leukémiou, lymfómom...).

Lymfoma Slovensko (lymfom.sk)

Je občianske združenie, ktoré pomáha pacientom s diagnózou lymfóm (rakovina lymfatického systému) a leukémia a tiež ich rodinným príslušníkom. Venuje sa aj zlepšovaniu podmienok pacientov na diagnostiku, liečbu a celkové prežívanie.

CML life (www.cmllife.sk)

Je občianske združenie, ktoré pomáha pacientom s chronickou myelocytovou leukémiou a ich blízkym.

Slovenská myelómová spoločnosť (SMS; myelom.sk)

Je občianske združenie, ktoré pomáha pacientom s mnohopočetným myelómom a ich rodinám.

OZ pacientov s dermatologickými malignitami (rakovinakoze.org)

Je občianske združenie, ktoré pomáha pacientom s rakovinou kože a ich príbuzným.

Druhý dych – občianske združenie pacientov s rakovinou pľúc, ich príbuzných a blízkych (www.druhydych.eu)

Je občianske združenie v Bratislave, ktoré pomáha ľuďom s rakovinou pľúc a ich blízkym.

Klinček – združenie pacientov s onkologickým a ťažkým zdravotným postihnutím (klincek.ca@gmail.com)

Je občianske združenie v Čadci, ktoré pomáha ľuďom s onkologickým ochorením a osobám s ŤZP.

ŠTVORLÍSTOK NÁDEJE (stvorlistoknadeje.sk)

Je občianske združenie, ktoré pomáha onkologickým pacientom a postihnutým ľuďom na Slovensku.

Občianske združenie Smaragdy (www.ozsmaragdy.sk)

Je občianske združenie v Rimavskej Sobote, ktoré pomáha pacientom s onkologickým ochorením, ich rodinám a priateľom.

4. Neurologické, svalové ochorenia

Slovenská Alzheimerova spoločnosť (www.alzheimer.sk)

Je občianske združenie, ktoré pomáha ľuďom s Alzheimerovou chorobou a ich rodinám.

SPOĽACH, o.z. (www.spolach.sk)

Je občianske združenie, ktoré pomáha pacientom s Alzheimerovým ochorením a demenciou.

Združenie sclerosis multiplex Nádej (www.sclerosis-multiplex.sk)

Je občianske združenie, ktoré pomáha osobám s ochorením skleróza multiplex.

Slovenský zväz sclerosis multiplex (szsm.sk)

Je občianske združenie, ktoré pomáha pacientom so sklerózou multiplex.

Klub sclerosis multiplex Nitra (www.ksmnr.sk)

Je občianske združenie, ktoré združuje pacientov so sklerózou multiplex v Nitrianskom regióne.

Združenie občanov Slovenska postihnutých epilepsiou „AURA“ (www.epilepsiask.sk)

Je občianske združenie, ktoré pomáha ľuďom s epilepsiou.

Paulínka (www.paulinka.sk)

Je neinvestičný fond, ktorý pomáha pacientom s detskou mozgovou obrnou (DMO) a ich rodinám.

OZ – Iskrička nádeje v Sekuliach (www.iskrickanadeje.sk)

Je občianske združenie, ktoré pomáha deťom s detskou mozgovou obrnou (DMO) a ich rodičom.

Čarovný prútik (ozcarovnyprutik.webnode.sk)

Je občianske združenie, ktoré pomáha deťom s detskou mozgovou obrnou (DMO).

Slnko deťom (www.slnkodetom.sk)

Je občianske združenie, ktoré združuje rodiny detí s detskou mozgovou obrnou (DMO).

Nadácia Pomoc druhému (pomocdruhemu.sk)

Je nadácia v Hlohovci, ktorá pomáha deťom s detskou mozgovou obrnou (DMO) alebo inou neurologickou poruchou a ich rodinám. Prevádzkuje rehabilitačné centrum. Poskytuje materiálnu pomoc (podlahové krytiny, záclony...) alebo finančnú pomoc (napr. na rehabilitačné pobyty a pomôcky) v prípade nepriaznivej zdravotnej alebo sociálnej situácie rodiny alebo dospelého jednotlivca.

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR (OMD v SR; www.omdvsr.sk)

Je občianske združenie, ktoré združuje deti aj dospelých so svalovou dystrofiou a inými nervovosvalovými ochoreniami a ich rodiny.

BOJ s SMA (www.bojssma.sk)

Je občianske združenie, ktoré pomáha pacientom so spinálnou svalovou atrofiou (SMA) a ich rodinám.

5. Zrakové postihnutie

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (unss.sk)

Je občianske združenie, ktoré pomáha ľuďom so zrakovým postihnutím a ich rodinám. Pôsobí na celom území Slovenska.

Slepecký spolok Slovenska (ibatma.wordpress.com)

Je občianske združenie, ktoré pomáha ľuďom so zrakovým postihnutím.

SINA Nitra, n. o. (hovoriaciweb.sk)

Je nezisková organizácia, ktorá pomáha zrakovo postihnutým ľuďom.

BLINDMEN (blindmen.sk)

Je občianske združenie, ktoré pomáha mladým nevidiacim a slabozrakým ľuďom.

Ambrelo (www.ambrelo.sk)

Je občianske združenie v Bratislave, ktoré združuje a organizuje zrakovo postihnutých ľudí v rámci ich voľného času.

6. Sluchové postihnutie

Asociácia Nepočujúcich Slovenska (ANEPS; http://www.aneps.wbl.sk/)

Je občianske združenie, ktoré pomáha ľuďom so sluchovým postihnutím. ANEPS pozostáva z centier v Trenčianskom, Žilinskom, Nitrianskom, Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom kraji.

NepocujuceDieta.sk (www.nepocujucedieta.sk)

Je občianske združenie, ktoré pomáha nepočujúcim deťom a ich rodičom.

Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku (www.kcns.sk)

Je občianske združenie ktoré pomáha ľuďom so sluchovým postihnutím. Do podujatí a aktivít sú zapojení nepočujúci na celom Slovensku.

Kresťanské centrum nepočujúcich - Bratislava (kcnba.nawebe.net)

Je občianske združenie, ktoré pomáha ľuďom so sluchovým postihnutím. Vo svojej činnosti sa zameriava predovšetkým na územie Bratislavského VÚC a územie Bratislavskej arcidiecézy.

EFFETA - Stredisko sv. Františka Saleského (effeta.sk)

Je občianske združenie v Nitre, ktoré pomáha ľuďom so sluchovým postihnutím.

DeafStudio (deafstudio.net)

Je občianske združenie v Prešove, ktoré združuje mladých nepočujúcich. Okrem iného sa venujú aj vzdelávaniu a informovaniu o komunite nepočujúcich.

Za ticho v ušiach (zaticho.sk)

Je občianske združenie, ktoré pomáha pacientom s ochorením tinnitus.

7. Kardiologické ochorenia

Ružová margarétka (Ružová Margarétka)

Je občianske združenie, ktoré pomáha deťom a mladým ľuďom so srdcovo-cievnymi ochoreniami a ich rodinám.

Klub Detskej Nádeje (kdn.sk)

Je občianske združenie, ktoré sa okrem iného venuje aj organizovaniu táborov pre deti, ktoré v minulosti prekonali alebo sa stále liečia na onkologické alebo kardiologické ochorenie.

Asociácia detí a mládeže s vnútorným a telesným ochorením (ADAM; adamsr.sk)

Je občianske združenie, ktoré sa venuje organizovaniu táborov a rekondičných pobytov pre deti s kardiovaskulárnymi, respiračnými, alergickými a inými vnútornými ochoreniami.

DAR ŽIVOTA (www.darzivota.sk)

Je občianske združenie, ktoré združuje pacientov po transplantácii srdca a ich rodiny.

 

8. Ochorenia pľúc, krvi, obličiek

Asociácia detí a mládeže s vnútorným a telesným ochorením (ADAM; adamsr.sk)

Je občianske združenie, ktoré sa venuje organizovaniu táborov a rekondičných pobytov pre deti s kardiovaskulárnymi, respiračnými, alergickými a inými vnútornými ochoreniami.

Slovenské hemofilické združenie (shz.sk)

Je občianske združenie, ktoré pomáha ľuďom s hemofíliou a ich rodinám.

MDS pracovná skupina, OZ (mdsps.sk)

Je občianske združenie, ktoré pomáha pacientom s ochorením myelodysplastický syndróm (MDS).

Spoločnosť dialyzovaných a transplantovaných (sdat.sk)

Je občianske združenie, ktoré pomáha pacientom so zlyhaním obličiek a ich rodinným príslušníkom.

Detský klub URILKO (urilko.webnode.sk)

Je občianske združenie, ktoré pomáha deťom s urostómiou a kolostómiou a ich rodičom.

 

9. Ochorenia tráviacej sústavy, poruchy metabolizmu

Slovak Crohn Club (www.crohnclub.sk)

Je občianske združenie, ktoré pomáha pacientom s Crohnovou chorobou a ulceróznou kolitídou.

Detský klub URILKO (urilko.webnode.sk)

Je občianske združenie, ktoré pomáha deťom s urostómiou a kolostómiou a ich rodičom.

ILCO klub Prievidza (ilcoprievidza.wbl.sk)

Je občianske združenie, ktoré združuje ľudí so stómiou a ich rodiny z regiónu Prievidza.

Zväz diabetikov Slovenska (zds.sk)

Je občianske združenie, ktoré združuje diabetikov a ich rodiny. Regionálne pobočky po celom Slovensku.

Združenie na pomoc diabetikom (diazivot.webnode.sk)

Je občianske združenie, ktoré pomáha pacientom s diabetom.

DIADOR (DIAbetický DORast; www.diador.sk)

Je občianske združenie, ktoré sa venuje organizácii športových aktivít a vzdelávacích podujatí pre pacientov s diabetom.

SME TU (www.smetu.sk)

Je občianske združenie, ktoré pomáha rodinám s deťmi s poruchou metabolizmu mastných kyselín.

10. Kožné ochorenia, alergie

Asociácia detí a mládeže s vnútorným a telesným ochorením (ADAM; adamsr.sk)

Je občianske združenie, ktoré sa venuje organizovaniu táborov a rekondičných pobytov pre deti s kardiovaskulárnymi, respiračnými, alergickými a inými vnútornými ochoreniami.

BODKÁČIK – združenie pre rodiny, deti a mládež s kožným ochorením SR (bodkacik.sk)

Je občianske združenie, ktoré pomáha ľuďom postihnutým kožným ochorením (napr. psoriáza, hidradenitis, atopický ekzém...).

Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR (spaa-sr.webnode.sk)

Je občianske združenie, ktoré združuje a pomáha pacientom so psoriázou, atopickým ekzémom a ostatnými kožnými ochoreniami.

11. Genetické syndrómy

ZOGO (zogo.sk)

Je občianske združenie, ktoré pomáha pacientom s ojedinelými genetickými ochoreniami a ich rodinám. Ide napr. o Huntingtonovu chorobu, Fábryho chorobu, Marfanov syndróm, Turnerov syndróm, Prader-Williho syndróm, Rettov syndróm, Alportov syndróm, cystickú fibrózu, lupus, pľúcnu artériovú hypertenziu, epidermolysis bullosa congenita.

Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku (downovsyndrom.sk/v16)

Je občianske združenie, ktoré pomáha pacientom s Downovým syndrómom a ich rodinám.

Asociácia Marfanovho syndrómu (marfan.sk)

Je občianske združenie, ktoré pomáha pacientom s ochorením Marfanov syndróm a ich rodinám.

Asociácia tuberóznej sklerózy (ASTUS; www.diagnozatsc.sk)

Je občianske združenie, ktoré pomáha pacientom s tuberóznou sklerózou a ich rodinám.

CDKL5 Slovakia (www.cdkl5.sk)

Je občianske združenie, ktoré pomáha rodinám s dieťaťom so zriedkavým genetickým ochorením (mutácia génu CDKL5, atypická forma Rettovho syndrómu, tzv. Hanefeldov variant).

DebRA SR (www.debra-slovakia.org)

Je občianske združenie, ktoré pomáha rodinám, kde niektorý člen trpí ochorením Epidermolysis bullosa (tzv. choroba motýlích krídel).

Priatelia slaných detí (slanedeti.sk)

Je občianske združenie, ktoré pomáha pacientom s cystickou fibrózou a ich rodinám.

Klub cystickej fibrózy (klubcf.sk)

Je občianske združenie v Košiciach, ktoré pomáha pacientom s cystickou fibrózou a ich rodinám.

Spoločnosť Williamsovho syndrómu (www.spolws.sk)

Je občianske združenie, ktoré pomáha pacientom s Williamsovým syndrómom a ich rodinám.

Združenie PRADER-WILLIHO syndrómu (pwsyndrom.sk)

Je občianske združenie, ktoré pomáha deťom s Prader-Williho syndrómom a ich rodinám.

Národné združenie pre PKU Slovensko (Národné združenie pre PKU – Slovensko)

Je občianske združenie, ktoré pomáha pacientom s fenylketonúriou a ich rodinám.

12. Telesné postihnutie

Slovenský zväz telesne postihnutých (www.sztp.sk)

Je organizácia, ktorá pomáha osobám s telesným postihnutím. Prostredníctvom regionálnych pobočiek pôsobí na celom území Slovenska.

Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov (www.sztps.sk)

Je občianske združenie, ktoré pomáha telesne postihnutým zapojiť sa do spoločnosti prostredníctvom športu.

go-ok, o.z. (www.go-ok.eu)

Je občianske združenie, ktoré monitoruje prístupnosť (napr. pre vozíčkarov) a verejné vyhradené parkovacie miesta.

Activ8, o.z. (www.activ8.sk)

Je občianske združenie, ktoré sa venuje budovaniu podmienok, vďaka ktorým nájdu mladí ľudia s telesným postihnutím svoje uplatnenie živote.

Šťastné srdce („Šťastné srdce“ o.z.)

Je občianske združenie, ktoré pomáha telesne postihnutým deťom, občanom a ich rodinám (napr. prostredníctvom organizovania verejných zbierok).

MARUŠKA (MARUšKA)

Je občianske združenie v Prievidzi, ktoré združuje telesne postihnutých a ich rodiny.

CENTRUM LIGDA – ASOCIÁCIA PRE TELESNE POSTIHNUTÝCH (www.marianligda.com/o_s)

Je občianske združenie v Liptovskom Mikuláši, ktoré združuje a pomáha predovšetkým osobám s telesným postihnutím v dôsledku poranenia miechy, chrbtice, ochrnutia dolných či horných končatín, s potrebou ich dlhodobej liečby a rehabilitácie.

OZ Nožička (oznozicka.webnode.sk)

Je občianske združenie v Banskej Bystrici, ktoré pomáha telesne postihnutým deťom a ich rodinám, prispieva k zlepšovaniu ich zdravotného stavu rôznymi terapiami.

Aktívny vozík (www.aktivnyvozik.sk)

Je občianske združenie v Žiline, ktoré pomáha ľuďom na vozíku.

Košická organizácia vozíčkarov – Nezávislý život (kovnz.sk)

Je občianske združenie v Košiciach, ktoré pomáha zdravotne znevýhodneným – vozíčkarom (poradenstvo o kompenzačných pomôckach, prepravná služba, bezplatné sociálne poradenstvo...).

13. Mentálne postihnutie

ECHO – združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím (www.echo-zdruzenie.sk)

Je občianske združenie v Bratislave, ktoré pomáha ľuďom s mentálnym postihnutím.

Arabeska, Slovenská spoločnosť pre rozvoj špeciálnej gymnastiky, športu a tanca mentálne postihnutých (Arabeska)

Je občianske združenie v Nitre, ktoré poskytuje voľnočasové aktivity (tanec, šport) pre mentálne postihnuté deti a mládež.

OZ DOMINO – Prievidza (ozdomino.sk)

Je občianske združenie, ktoré poskytuje voľnočasové aktivity a podujatia pre mentálne postihnutých v Prievidzi.

Chrabromil (www.ozchrabromil.estranky.sk)

Je občianske združenie v Kysuckom Novom Meste, ktoré združuje rodičov, príbuzných a priateľov mentálne postihnutých.

14. Poruchy psychiky a správania, duševné ochorenia

OTVORME DVERE, OTVORME SRDCIA (www.odos-sk.com)

Je občianske združenie, ktoré pomáha ľuďom s duševnou poruchou a ich príbuzným.

Zdravá Duša (ozzdravadusa.wbl.sk)

Je občianske združenie, ktoré pomáha duševne chorým v regióne Považská Bystrica s ich rodinám.

Združenie „Život po nehode“ (www.zivotponehode.sk)

Je občianske združenie, ktoré pomáha všetkým účastníkom dopravným nehôd.

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom (SPOZA; www.sposa.sk)

Je občianske združenie, ktoré pomáha osobám s autizmom, ich rodinám a blízkym. Poradňa prijíma klientov z celého Slovenska. SPOSA združuje 23 regionálnych organizačných jednotiek.

NAŠE SLNKO, o.z. (www.naseslnko.sk)

Je občianske združenie, ktoré pomáha pacientom s autizmom a ich rodinám.

Klub rodičov autistických detí v Nitre (www.autisti.sk/krad)

Je občianske združenie, ktoré združuje rodičov autistických detí v Nitre.

Nádej pre autistov (nadejpreautistov.sk)

Je občianske združenie v Košiciach, ktoré združuje rodičov a priateľov osôb s autizmom.

Neurón (www.oz-neuron.sk)

Je občianske združenie, ktoré pomáha nielen deťom so špecifickými poruchami učenia a správania a s nimi spojenými poruchami pozornosti, ale aj ich rodičom.

DIS+ (displus.sk)

Je občianske združenie, ktoré pomáha deťom s vývinovými poruchami učenia a ich rodinám.

15. Iné ochorenia a poruchy

Liga proti reumatizmu na Slovensku (www.mojareuma.sk)

Je občianske združenie, ktoré  pomáha ľuďom s reumou. Má pobočky a kluby po celom Slovensku.

Slovenská spoločnosť pre spina bifida a/alebo hydrocefalus (sbah.sk)

Je občianske združenie, ktoré pomáha pacientom s rázštepom chrbtice (spina bifida) a vodnatieľkou mozgu (hydrocefalus) a ich rodičom.

InkoFórum (www.inkoforum.sk)

Je občianske združenie, ktoré pomáha osobám trpiacim inkontinenciou.

DOM SVETLA SLOVENSKO (www.domsvetlaslovensko.sk)

Je občianske združenie, ktoré sa venuje pomoci ľuďom s HIV/AIDS a prevencii pred sexuálne prenosnými ochoreniami.

 

16. Vážne choré deti

Želaj si (www.zelajsi.sk)

Je občianske združenie, ktoré plní sny ťažko chorých detí. Choré deti si môžu želať, s kým by sa chceli stretnúť, kam by sa chceli pozrieť alebo kým by chceli byť (má ísť o sen, ktorý dieťa poteší). Združenie neposkytuje peňažné dary. Okrem detského želania budete musieť uviesť meno a vek dieťaťa, kontakt na rodinu, chorobu a adresu zdravotníckeho zariadenia, v ktorom sa lieči.

Plamienok n.o. (www.plamienok.sk)

Je nezisková organizácia, ktorá poskytuje nevyliečiteľne chorým a zomierajúcim deťom bezplatnú domácu paliatívnu liečbu a starostlivosť. Smútiacim deťom a dospelým po strate dieťaťa poskytuje bezplatnú psychologickú, terapeutickú a poradenskú pomoc.

SVETIELKO POMOCI n.o. (www.svetielkopomoci.sk)

Je nezisková organizácia, ktorá poskytuje pomoc rodinám s onkologicky chorými deťmi v liečbe a po liečbe, s deťmi v terminálnom štádiu onkologického ochorenia a rodinám, ktoré stratili dieťa v dôsledku rakoviny. Pomoc je bezplatná a poskytovaná v rámci Košického a Prešovského kraja.

Pod krídlami Dominiky, n.o. (www.podkridlamidominiky.sk)

Je nezisková organizácia, ktorá pomáha pri starostlivosti o nevyliečiteľné a vážne choré deti.