Mimovládne organizácie

1. Všeobecná pomoc osobám s ŤZP

Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR

Je občianske združenie, ktoré sa okrem iného venuje poradenskej činnosti v sociálno-právnej oblasti pre občanov ŤZP.

www.aozpooz.sk

 

OZ Krehkí bojovníci

Je občianske združenie, ktoré poskytuje infoservis zdravotne znevýhodneným a ich rodinám prostredníctvom projektu Pomôžem ti.

Facebook: Občianske združenie Krehkí bojovníci

www.pomozemti.sk

 

Svet mobility

Je občianske združenie, ktoré pomáha osobám s ŤZP, ich rodinám a opatrovateľom. Poskytuje informačnú a poradenskú činnosť.

Facebook: Svet Mobility

www.svetmobility.sk

 

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci

Je občianske združenie, ktoré poskytuje poradenstvo ohľadom sociálnych služieb pre zdravotne znevýhodnených, ľudí v núdzi, seniorov, týrané a zneužívané osoby... Má pracovisko v Bratislave, Košiciach, Leviciach a Žiline.

www.rpsp.eu

 

Inklúzia

Je občianske združenie, ktoré podporuje zamestnávanie znevýhodnených skupín (hlavne osôb so zdravotným postihnutím) na trhu práce.

www.inkluzia.sk

 

Kvitnúca nádej

Je občianske združenie, ktoré pomáha zdravotne postihnutým deťom a mládeži a ich rodinám.

www.kvitnucanadej.sk

 

Nadácia Krajina harmónie

Je nadácia, ktorá organizuje festivaly, tvorivé dielne, klubové večery, záujmové krúžky, víkendové stretnutia, výmeny mládeže pre mentálne, zmyslovo, citovo a telesne postihnutých ľudí a pre ľudí, ktorí pracujú s postihnutými ľuďmi.
Facebook: Nadácia Krajina harmónie

nkh.sk

 

Silnejší slabším

Je občianske združenie, ktoré pomáha zdravotne a sociálne znevýhodneným občanom, ktorí sa nachádzajú v zložitých životných situáciách. Venuje sa najmä deťom z domovov sociálnych služieb, deťom zo sociálne slabších rodín, ale aj deťom z bežných rodín.

silnejsislabsim.wordpress.com

 

RENONA HELP ASSOCIATION

Je občianske združenie v Šúrovciach, ktoré pomáha zdravotne znevýhodneným ľuďom s liečebnou rehabilitáciou.

www.rha.sk

 

SPOJME SRDCIA PRE ZDRAVIE STROČÍN

Je občianske združenie, ktoré združuje zdravotne postihnutých občanov z celého Slovenska a ich rodiny s cieľom vzájomnej pomoci.

spojmesrdcia.szm.com

 

ŠPORT BEZ BARIÉR

Je občianske združenie v Bratislave, ktoré rozvíja šport zdravotne postihnutých na Slovensku, najmä zlepšením podmienok na ich tréning a regeneráciu.

www.sportbezbarier.sk

 

Imobilio

Je občianske združenie v Bratislave, ktoré podporuje integráciu ľudí s hendikepom do spoločnosti.

Facebook: Imobilio

 

OZ Slnečnica Slovensko

Je občianske združenie v Bratislave, ktoré prevádzkuje požičovňu zdravotníckych pomôcok, bezplatnú službu mobilného hospicu a bezplatnú agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti.

www.hospic-slnecnica.sk

 

Ostrov

Je občianske združenie v Leviciach, ktoré pomáha zdravotne znevýhodneným občanom.

ostrovoz.sk

 

NAŠE DETI PALÁRIKOVA

Je občianske združenie, ktoré pomáha deťom s rôznymi formami postihnutia z Palárikova.

detipalarikova.sk

 

CENTRUM SOS

Je občianske združenie v Nitre, ktoré poskytuje sociálne poradenstvo zdravotne znevýhodneným a ľuďom v núdzi (napr. pomoc pri písaní žiadostí, odvolaní, návrhoch na súd...).

centrumsos.webnode.sk

 

ZOM Prešov

Je občianske združenie, ktoré pomáha a združuje zdravotne postihnutých ľudí z regiónu Prešov. Založilo Športový klub Boccia ZOM Prešov.

www.zompresov.sk

 

Viera – Láska – Nádej, o.z.

Je občianske zduženie, ktoré združuje rodičov a učiteľov viacnásobne postihnutých detí v Prešove. Prevádzkuje denné centrum pre hendikepované deti Svetielko v Prešove, Bratislave a Martine.

Facebook: Centrum Svetielko

www.svetielko-po.sk

 

OZ USMEJ SA NA MŇA

Je občianske združenie v Košiciach, ktoré pomáha sluchovo, zrakovo, telesne a mentálne postihnutým deťom a mládeži zapájať sa do spoločnosti.

Facebook: Usmej sa na mňa – občianske združenie

usmejsanamna.sk

 

Charitas Budmerice

Je občianske združenie v Budmericiach, ktoré pomáha a podporuje najmä starých, opustených, chorých alebo bezvládnych ľudí (pomoc s donáškou obeda, liekov, s nákupom potravín, pomoc pri bežných úkonoch osobnej hygieny...).

charitas.budmerice.net

2. Finančná a materiálna pomoc pre zdravotne znevýhodnených

ĽUDIA ĽUĎOM, n.o.

Je nezisková organizácia, ktorá prevádzkuje darcovský web www.ludialudom.sk. Na tomto webe si môžete zaregistrovať výzvu na svoju finančnú podporu. Môžu tak urobiť ľudia v hmotnej núdzi aj ľudia s ťažkým telesným či iným postihnutím.

Facebook: ľudiaľudom.sk

www.ludialudom.sk

 

Dobrý anjel

Je nezisková organizácia, ktorá pomáha rodinám s nezaopatreným deťmi, kde je niekto chorí na rakovinu alebo dieťa trpí na inú závažnú chorobu (napr. svalovú dystrofiu, spinálnu muskulárnu atrofiu, detskú mozgovú obrnu, cystickú fibrózu, chronické zlyhanie obličiek, Downov syndróm) a táto choroba dostala rodinu do finančných problémov. Cieľom organizácie je, aby rodiny dostávali pravidelnú mesačnú výpomoc.

Facebook: DOBRÝ ANJEL

www.dobryanjel.sk

 

Nadácia Pontis (Srdce pre deti)

Srdce pre deti je charitatívny projekt denníka Nový Čas, ktorý spravuje Nadácia Pontis. Prostredníctvom projektu sa pomáha neplnoletým deťom so zdravotným alebo sociálnym znevýhodnením, najčastejšie s doplatením rehabilitačného pobytu, zdravotnej pomôcky, auta, školských pomôcok, palivového dreva...

Facebook: Srdce pre deti

www.srdcepredeti.sk

 

Nadácia AGEL

Je nadácia, ktorá pomáha osobám s akýmkoľvek postihnutím. Prispieva napr. na rehabilitačné pobyty, zdravotné a kompenzačné pomôcky, úhradu nákladov na asistenčné a odľahčovacie služby, pomôcky pre športovcov s hendikepom (športové vozíky, handbike...).

Facebook: NADACE AGEL

nadacia.agelsk.sk

 

Asociácia pomoci postihnutým – APPA

Je občianske združenie, ktoré pomáha získať financie predovšetkým na rehabilitácie, zdravotné pomôcky, lieky, špeciálne operácie, bezbariérové riešenia domov a bytov, kúpu a úpravu automobilov. Pomoc poskytujú ľuďom s vrodenými alebo získanými poruchami pohybového a oporného ústrojenstva alebo poškodením nervového ústrojenstva či viacnásobným postihnutím (predovšetkým DMO, muskulárne dystrofie, skleróza multiplex, postihnutie po úrazoch, amputáciách končatín, po mozgových príhodách).

Facebook: APPA

appa.sk

 

Nadácia J&T

Je nadácia, ktorá v rámci programu Pomoc v núdzi prispieva osamelým rodičom a rodinám s malými alebo chorými deťmi v nepriaznivej sociálnej situácii najmä na kúpu pomôcok pre deti do školy, kúpu štandardného vybavenia do domácnosti, pomáha s príspevkom na ubytovanie.

V rámci programu Ľudia chorí a s handicapom prispieva rodinám s maloletými deťmi, v ktorých je aspoň jeden člen rodiny s handicapom na kúpu vozíkov, špeciálnych kočíkov, schodolezov, plošín, zdvihákov, výťahov.

Facebook: Nadácia J&T

www.nadaciajt.sk

 

Nadácia TA3

Je nadácia, ktorá podporuje sociálne slabých a zdravotne znevýhodnených občanov.

www.nadacia.ta3.com

 

OZ WellGiving (dakujeme.sk)

Je občianske združenie, ktoré prevádzkuje portál dakujeme.sk. Prostredníctvom tohto portálu sa zbierajú financie pre ľudí, ktorí hľadajú pomoc a peniaze použijú na zmysluplný účel. Pomáhajú ľuďom v núdzi, so zdravotným postihnutím, ľuďom s nevyliečiteľným alebo iným vážnym zdravotným problémom, ovdovelým matkám, otcom a ich deťom...

Facebook: dakujeme.sk

www.dakujeme.sk

 

Nadácia Pomoc deťom v ohrození

Je nadácia, ktorá pomáha zdravotne postihnutým deťom prostredníctvom nákupu zdravotných pomôcok, úhradou faktúr za lieky, za pobyty v nemocnici a liečenia. Pomáha aj sociálne odkázaným deťom, ktoré sa ocitli v ohrození zdravia a života.

Facebook: Pomoc deťom v ohrození

pomocdetom.sk

 

Detský fond Slovenskej republiky (Konto bariéry)

Je občianske združenie, ktoré prostredníctvom Konta bariéry prispieva na pomôcky sociálne slabším deťom a mladým ľuďom do 26 rokov so zdravotným postihnutím tam, kde neprispieva štát, ani zdravotné poisťovne, alebo prispieva iba čiastočne. Prispieva na kúpu pomôcok, ktoré deťom a mladým pomáhajú prekonávať bariéry a zlepšujú ich kvalitu života.

Facebook: Detský fond Slovenskej republiky

www.dfsr.sk

 

Nadácia Miroslava Šatana

Je nadácia, ktorá poskytuje financie pre sociálne a zdravotne znevýhodnené deti a mládež do 18 rokov.

www.mirosatan.sk

 

Nadácia Anjelské krídla

Je nadácia, ktorá pomáha rodinám s postihnutými deťmi (materiálna pomoc, finančná pomoc, organizovanie relaxačných, ozdravujúcich a rehabilitačných pobytov).

nadacianajelskekridla.sk

 

Mission Life / DALIS

Je občianske združenie, ktoré podporuje deti zo sociálne slabších rodín, vážne choré deti a dospelých, rodiny v hmotnej núdzi, opatrovateľov vážne chorých...

www.dalis.life

 

Nadácia Keď potrebujete pomôcť, Universal maklérsky dom

Je nadácia, ktorá sa venuje pomoci deťom, mládeži, seniorom, sociálne znevýhodneným, zdravotne znevýhodneným.

Facebook: Nadácia Keď potrebujete pomôcť, Universal maklérsky dom

www.kedpotrebujetepomoct.sk

 

Nadácia Pomoc druhému

Je nadácia v Hlohovci, ktorá pomáha deťom s detskou mozgovou obrnou (DMO) alebo inou neurologickou poruchou a ich rodinám. Prevádzkuje rehabilitačné centrum. Poskytuje aj materiálnu pomoc (podlahové krytiny, záclony...) alebo finančnú pomoc napr.  rehabilitačné pobyty a pomôcky v prípade nepriaznivej zdravotnej alebo sociálnej situácie rodiny alebo dospelého jednotlivca.

Facebook: Nadácia Pomoc druhému

pomocdruhemu.sk

 

Nadácia Leukémie

Je nadácia, ktorá pomáha pacientom s leukémiou a inými hematologickými onkologickými ochoreniami.

www.nadacialeukemie.sk

 

FOND DOROTY KANTHOVEJ na podporu zdravia detí postihnutých onkologickými chorobami, n. f.

Je investičný fond, ktorý podporuje deti postihnuté onkologickým ochorením.

dorika.sk

 

TRDIELKO – pomoc ťažko chorým deťom

Je občianske združenie, ktoré pomáha ťažko chorým deťom a ich rodičom formou materiálnej pomoci počas ich liečby a života.

Facebook: Trdielko pomoc ťažko chorým deťom

www.trdielko.sk

 

Lumar, n.f.

Je neinvenstičný fond, ktorý podporuje vzdelávanie študentov s ťažkým zdravotným postihnutím.

www.lumar-nf.sk

 

Prístav nádeje, o.z.

Je občianske združenie vo Zvolene, ktoré poskytuje okrem iného aj sociálnu a materiálnu pomoc zdravotne znevýhodneným a ľuďom v núdzi.

pristav-nadeje.eu

 

Charita sv. Alžbety

Je nezisková organizácia vo Zvolene, ktorá poskytuje sociálnu a humanitárnu pomoc rodinám v hmotnej núdzi, občanom bez prístrešia, starým a chorým občanom (napr. potravinová a materiálna pomoc).

www.charitazvolen.sk

 

Šťastné srdce

Je občianske združenie, ktoré pomáha telesne postihnutým deťom, občanom a ich rodinám (napr. prostredníctvom organizovania verejných zbierok).

Facebook: „Šťastné srdce“ o.z.

www.stastnesrdce.sk

 

Rotary Club Žilina

Je občianske združenie, ktoré sa orientuje hlavne na pomoc hendikepovaným a službu mládeži.

Facebook: Rotary Club Žilina

www1.rotary-zilina.sk

 

Námestovský anjel

Je neinvestičný fond, ktorý pravidelne alebo jednorazovo pomáha rodinám a jednotlivcom z regiónu Oravy, ktorí sa z dôvodu ťažkej choroby alebo iných vážnych dôvodov ocitli vo vážnej finančnej tiesni.

www.namestovskyanjel.sk

 

POMOCNÍČEK o.z.

Je občianske združenie v Seredi, ktoré pomáha deťom do 20 rokov s telesným, mentálnym, kombinovaným postihnutím, psycho-motorickým zaostávaním či spomaleným psycho-motorickým vývinom. Rodičom takýchto detí poskytuje sociálnu pomoc a pomoc pri získavaní zdrojov financovania liečby a rehabilitácií.

Facebook: Pomocníček o.z.

www.pomocnicek.sk

 

Homo nitriensis – nitrianska humanitná spoločnosť

Je občianske združenie, ktoré pomáha najmä zdravotne znevýhodneným a ľuďom v núdzi.

Facebook: HOMO Nitriensis

www.homonitriensis.sk

 

Stromček šťastia

Je občianske združenie v Nitre, ktoré pomáha ľuďom potrebujúcim pomoc (z dôvodu straty zamestnania, ochorenia...).

stromcekstastia-nitra.weebly.com

3. Onkologické ochorenia

Liga proti rakovine

Je občianske združenie, ktoré pomáha onkologickým pacientom, ich rodinám a blízkym (onkoporadňa, psychologická pomoc, rehabilitácie, pobyty, výlety, ubytovanie...). Centrá pomoci v Bratislave (Brestová 6), v Martine (Kukučínova 2) a v Košiciach (Paulínyho 63).

FB: LIGA PROTI RAKOVINE (LPR)

www.lpr.sk

 

Nie rakovine

Občianske združenie, ktorého cieľom je zlepšiť situáciu v onkológii na Slovensku. Prevádzkuje poradňu pre onkopacientov a ich blízkych v Národnom onkologickom ústave v Bratislave a vo Východoslovenskom onkologickom ústave v Košiciach. Spolupracuje s občianskym združením Europacolon Slovensko.

Facebook: NIE RAKOVINE

www.nierakovine.sk

 

FOND DOROTY KANTHOVEJ na podporu zdravia detí postihnutých onkologickými chorobami, n. f.

Je neinvestičný fond, ktorý podporuje deti postihnuté onkologickým ochorením.

dorika.sk

 

Klub Detskej Nádeje

Je občianske združenie, ktoré sa okrem iného venuje aj organizovaniu táborov pre deti, ktoré v minulosti prekonali alebo sa stále liečia na onkologické alebo kardiologické ochorenie.

Facebok: Klub Detskej Nádeje

kdn.sk

 

SVETIELKO POMOCI n.o.

Je nezisková organizácia, ktorá poskytuje pomoc rodinám s onkologicky chorými deťmi v liečbe a po liečbe, s deťmi v terminálnom štádiu onkologického ochorenia a rodinám, ktoré stratili dieťa v dôsledku rakoviny. Pomoc je bezplatná a poskytovaná v rámci Košického a Prešovského kraja.

Facebook: Svetielko Pomoci n.o. – Pre deti z onkológie

www.svetielkopomoci.sk

 

OZ Deťom pre život

Je občianske združenie, ktoré pomáha malým deťom s onkologickým ochorením a ich rodinám.

Facebook: OZ Deťom pre život

www.detomprezivot.sk

 

Svetielko nádeje

Je občianske združenie v Banskej Bystrici, ktoré pomáha onkologicky chorým deťom a mladým ľuďom počas liečby ale aj po vyliečení.

svetielkonadeje.sk

 

Europacolon Slovensko

Je občianske združenie, ktoré pomáha pacientom s rakovinou hrubého čreva a konečníka (s kolorektálnym karcinómom) a ich príbuzným. Pacientská poradňa v Národnom onkologickom ústave v Bratislave a vo Východoslovenskom onkologickom ústave v Košiciach. Bezplatná infolinka a online poradenstvo.

www.europacolon.sk

 

OZ Amazonky

Je občianske združenie, ktoré pomáha pacientkám s rakovinou prsníka a ich blízkym. Združenie pôsobí v Bratislave, Martine, Trenčíne a v Košiciach.

Facebook: OZ Amazonky

ozamazonky.sk

 

Turčianske Venuše

Je občianske združenie v Martine, ktoré pomáha ženám s rakovinou prsníka (rehabilitácie, rekondičné pobyty...).

www.turcianskevenuse.sk

 

OZ Viktorky

Je občianske združenie v Banskej Bystrici, ktoré pomáha ženám s rakovinou prsníka.

zupepi@gmail.com

 

OZ „MAMMA“

Je občianske združenie, ktoré pomáha ženám s rakovinou prsníka a ľuďom s inými onkologickými ochoreniami.

www.ozmamma.sk

 

Europa Uomo Slovensko – Odpoveď na rakovinu prostaty

Je občianske združenie, ktoré združuje pacientov s rakovinou prostaty a ľudí z nej vyliečených.

www.europauomo.sk

 

Združenie pacientov s hematologickými malignitami

Je občianske združenie, ktoré pomáha pacientom s hematologickými malignitami, teda s rakovinou krvi, krvotvorných buniek a lymfatického systému (napr. s leukémiou, lymfómom...).

FB: HematologickyPacient

www.hematologickypacient.sk

 

Lymfoma Slovensko

Je občianske združenie, ktoré pomáha pacientom s diagnózou lymfóm (rakovina lymfatického systému) a leukémia a tiež ich rodinným príslušníkom. Venuje sa aj zlepšovaniu podmienok pacientov na diagnostiku, liečbu a celkové prežívanie.

FB: OZ Lymfoma Slovensko

lymfom.sk

 

CML life

Je občianske združenie, ktoré pomáha pacientom s chronickou myelocytovou leukémiou a ich blízkym.

Facebook: CML life

www.cmllife.sk

 

Slovenská myelómová spoločnosť (SMS)

Je občianske združenie, ktoré pomáha pacientom s mnohopočetným myelómom a ich rodinám.

Facebook: Slovenská myelómová spoločnosť

myelom.sk

 

OZ pacientov s dermatologickými malignitami

Je občianske združenie, ktoré pomáha pacientom s rakovinou kože a ich príbuzným.

rakovinakoze.org

 

Druhý dych – občianske združenie pacientov s rakovinou pľúc, ich príbuzných a blízkych

Je občianske združenie v Bratislave, ktoré pomáha ľuďom s rakovinou pľúc a ich blízkym.

www.druhydych.eu

 

OZ „NARCIS“ – ľudia vzdorujúci rakovine

Je občianske združenie vo Vranove nad Topľou, ktoré pomáha ľuďom s onkologickým ochorením.

narcis.vranov@centrum.sk

 

Klinček – združenie pacientov s onkologickým a ťažkým zdravotným postihnutím

Je občianske združenie v Čadci, ktoré pomáha ľuďom s onkologickým ochorením a osobám s ŤZP.

klincek.ca@gmail.com

 

ŠTVORLÍSTOK NÁDEJE

Je občianske združenie, ktoré pomáha onkologickým pacientom a postihnutým ľuďom na Slovensku.

stvorlistoknadeje.sk

 

Občianske združenie Smaragdy

Je občianske združenie v Rimavskej Sobote, ktoré pomáha pacientom s onkologickým ochorením, ich rodinám a priateľom.

www.ozsmaragdy.sk

4. Neurologické, svalové ochorenia

Slovenská Alzheimerova spoločnosť

Je občianske združenie, ktoré pomáha ľuďom s Alzheimerovou chorobou a ich rodinám.

www.alzheimer.sk

 

SPOĽACH, o.z.

Je občianske združenie, ktoré pomáha pacientom s Alzheimerovým ochorením demenciou.

www.spolach.sk

 

Združenie sclerosis multiplex Nádej

Je občianske združenie, ktoré pomáha osobám s ochorením skleróza multiplex.

www.sclerosis-multiplex.sk

 

Slovenský zväz sclerosis multiplex

Je občianske združenie, ktoré pomáha pacientom so sklerózou multiplex.

szsm.sk

 

Klub sclerosis multiplex Nitra

Je občianske združenie, ktoré združuje pacientov so sklerózou multiplex v Nitrianskom regióne.

www.ksmnr.sk

 

Združenie občanov Slovenska postihnutých epilepsiou „AURA“

Je občianske združenie, ktoré pomáha ľuďom s epilepsiou.

www.epilepsiask.sk

 

Paulínka

Je neinvestičný fond, ktorý pomáha pacientom s detskou mozgovou obrnou (DMO) a ich rodinám.

www.paulinka.sk

 

OZ – Iskrička nádeje v Sekuliach

Je občianske združenie, ktoré pomáha deťom s detskou mozgovou obrnou (DMO) a ich rodičom.

www.iskrickanadeje.sk

 

Čarovný prútik

Je občianske združenie, ktoré pomáha deťom s detskou mozgovou obrnou (DMO).

ozcarovnyprutik.webnode.sk

 

Slnko deťom

Je občianske združenie, ktoré združuje rodiny detí s detskou mozgovou obrnou (DMO).

www.slnkodetom.sk

 

Nadácia Pomoc druhému

Je nadácia v Hlohovci, ktorá pomáha deťom s detskou mozgovou obrnou (DMO) alebo inou neurologickou poruchou a ich rodinám. Prevádzkuje rehabilitačné centrum. Poskytuje materiálnu pomoc (podlahové krytiny, záclony...) alebo finančnú pomoc (napr. na rehabilitačné pobyty a pomôcky) v prípade nepriaznivej zdravotnej alebo sociálnej situácie rodiny alebo dospelého jednotlivca.

Facebook: Nadácia Pomoc druhému

pomocdruhemu.sk

 

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR (OMD v SR)

Je občianske združenie, ktoré združuje deti aj dospelých so svalovou dystrofiou a inými nervovosvalovými ochoreniami a ich rodiny.

Facebook: OMDvSR

www.omdvsr.sk

 

BOJ s SMA

Je občianske združenie, ktoré pomáha pacientom so spinálnou svalovou atrofiou (SMA) a ich rodinám.

www.bojssma.sk

5. Zrakové postihnutie

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Je občianske združenie, ktoré pomáha ľuďom so zrakovým postihnutím a ich rodinám. Pôsobí na celom území Slovenska.

unss.sk

 

Slepecký spolok Slovenska

Je občianske združenie, ktoré pomáha ľuďom so zrakovým postihnutím.

ibatma.wordpress.com

 

SINA Nitra, n. o.

Je nezisková organizácia, ktorá pomáha zrakovo postihnutým ľuďom.

hovoriaciweb.sk

 

 

BLINDMEN

Je občianske združenie, ktoré pomáha mladým nevidiacim a slabozrakým ľuďom.

blindmen.sk

 

Ambrelo

Je občianske združenie v Bratislave, ktoré združuje a organizuje zrakovo postihnutých ľudí v rámci ich voľného času.

Facebook: Ambrelo

www.ambrelo.sk

6. Sluchové postihnutie

Asociácia Nepočujúcich Slovenska (ANEPS)

Je občianske združenie, ktoré pomáha ľuďom so sluchovým postihnutím. ANEPS pozostáva z centier v Trenčianskom, Žilinskom, Nitrianskom, Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom kraji.

www.aneps.sk

 

NepocujuceDieta.sk

Je občianske združenie, ktoré pomáha nepočujúcim deťom a ich rodičom.

www.nepocujucedieta.sk

 

Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku

Je občianske združenie ktoré pomáha ľuďom so sluchovým postihnutím. Do podujatí a aktivít sú zapojení nepočujúci na celom Slovensku.

www.kcns.sk

 

Kresťanské centrum nepočujúcich - Bratislava

Je občianske združenie, ktoré pomáha ľuďom so sluchovým postihnutím. Vo svojej činnosti sa zameriava predovšetkým na územie Bratislavského VÚC a územie Bratislavskej arcidiecézy.

kcnba.nawebe.net

 

EFFETA - Stredisko sv. Františka Saleského

Je občianske združenie v Nitre, ktoré pomáha ľuďom so sluchovým postihnutím.

effeta.sk

 

DeafStudio

Je občianske združenie v Prešove, ktoré združuje mladých nepočujúcich. Okrem iného sa venujú aj vzdelávaniu a informovaniu o komunite nepočujúcich.

deafstudio.net

 

Za ticho v ušiach

Je občianske združenie, ktoré pomáha pacientom s ochorením tinnitus.

Facebook: Tinnitus Slovensko

zaticho.sk

7. Kardiologické ochorenia

Ružová margarétka

Je občianske združenie, ktoré pomáha deťom a mladým ľuďom so srdcovo-cievnymi ochoreniami a ich rodinám.

Facebook: Ružová Margarétka

 

Klub Detskej Nádeje

Je občianske združenie, ktoré sa okrem iného venuje aj organizovaniu táborov pre deti, ktoré v minulosti prekonali alebo sa stále liečia na onkologické alebo kardiologické ochorenie.

Facebok: Klub Detskej Nádeje

kdn.sk

 

Asociácia detí a mládeže s vnútorným a telesným ochorením (ADAM)

Je občianske združenie, ktoré sa venuje organizovaniu táborov a rekondičných pobytov pre deti s kardiovaskulárnymi, respiračnými, alergickými a inými vnútornými ochoreniami.

adamsr.sk

 

DAR ŽIVOTA

Je občianske združenie, ktoré združuje pacientov po transplantácii srdca a ich rodiny.

www.darzivota.sk

8. Ochorenia pľúc, krvi, obličiek

Asociácia detí a mládeže s vnútorným a telesným ochorením (ADAM)

Je občianske združenie, ktoré sa venuje organizovaniu táborov a rekondičných pobytov pre deti s kardiovaskulárnymi, respiračnými, alergickými a inými vnútornými ochoreniami.

adamsr.sk

 

Slovenské hemofilické združenie

Je občianske združenie, ktoré pomáha ľuďom s hemofíliou a ich rodinám.

Facebook: Slovenské hemofilické združenie

shz.sk

 

MDS pracovná skupina, OZ

Je občianske združenie, ktoré pomáha pacientom s ochorením myelodysplastický syndróm (MDS).

mdsps.sk

 

Spoločnosť dialyzovaných a transplantovaných

Je občianske združenie, ktoré pomáha pacientom so zlyhaním obličiek a ich rodinným príslušníkom.

sdat.sk

 

Detský klub URILKO

Je občianske združenie, ktoré pomáha deťom s urostómiou a kolostómiou a ich rodičom.

urilko.webnode.sk

9. Ochorenia tráviacej sústavy, poruchy metabolizmu

Slovak Crohn Club

Je občianske združenie, ktoré pomáha pacientom s Crohnovou chorobou a ulceróznou kolitídou.

Facebook: Slovak Crohn Club

www.crohnclub.sk

 

Detský klub URILKO

Je občianske združenie, ktoré pomáha deťom s urostómiou a kolostómiou a ich rodičom.

urilko.webnode.sk

 

ILCO klub Prievidza

Je občianske združenie, ktoré združuje ľudí so stómiou a ich rodiny z regiónu Prievidza.

ilcoprievidza.wbl.sk

 

Zväz diabetikov Slovenska

Je občianske združenie, ktoré združuje diabetikov a ich rodiny. Regionálne pobočky po celom Slovensku.

Facebook: Zväz diabetikov Slovenska

zds.sk

 

Združenie na pomoc diabetikom

Je občianske združenie, ktoré pomáha pacientom s diabetom.

Facebook. Diazivot Diabetes

diazivot.webnode.sk

 

DIADOR (DIAbetický DORast)

Je občianske združenie, ktoré sa venuje organizácii športových aktivít a vzdelávacích podujatí pre pacientov s diabetom.

Facebook: Diador - Pomoc ľuďom s diabetom.

www.diador.sk

 

SME TU

Je občianske združenie, ktoré pomáha rodinám s deťmi s poruchou metabolizmu mastných kyselín.

www.smetu.sk

10. Kožné ochorenia, alergie

Asociácia detí a mládeže s vnútorným a telesným ochorením (ADAM)

Je občianske združenie, ktoré sa venuje organizovaniu táborov a rekondičných pobytov pre deti s kardiovaskulárnymi, respiračnými, alergickými a inými vnútornými ochoreniami.

adamsr.sk

 

BODKÁČIK – združenie pre rodiny, deti a mládež s kožným ochorením SR

Je občianske združenie, ktoré pomáha ľuďom postihnutým kožným ochorením (napr. psoriáza, hidradenitis, atopický ekzém...).

Facebook: Bodkáčik

bodkacik.sk

 

Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR

Je občianske združenie, ktoré združuje a pomáha pacientom so psoriázou, atopickým ekzémom a ostatnými kožnými ochoreniami.

Facebook: Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR

spaa-sr.webnode.sk

11. Genetické syndrómy

ZOGO

Je občianske združenie, ktoré pomáha pacientom s ojedinelými genetickými ochoreniami a ich rodinám. Ide napr. o Huntingtonovu chorobu, Fábryho chorobu, Marfanov syndróm, Turnerov syndróm, Prader-Williho syndróm, Rettov syndróm, Alportov syndróm, cystickú fibrózu, lupus, pľúcnu artériovú hypertenziu, epidermolysis bullosa congenita.

zogo.sk

 

Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku

Je občianske združenie, ktoré pomáha pacientom s Downovým syndrómom a ich rodinám.

Facebook: Downov syndróm

downovsyndrom.sk/v16

 

Asociácia Marfanovho syndrómu

Je občianske združenie, ktoré pomáha pacientom s ochorením Marfanov syndróm a ich rodinám.

Facebook: Asociácia Marfan Syndrom

marfan.sk

 

Asociácia tuberóznej sklerózy (ASTUS)

Je občianske združenie, ktoré pomáha pacientom s tuberóznou sklerózou a ich rodinám.

www.diagnozatsc.sk

 

CDKL5 Slovakia

Je občianske združenie, ktoré pomáha rodinám s dieťaťom so zriedkavým genetickým ochorením (mutácia génu CDKL5, atypická forma Rettovho syndrómu, tzv. Hanefeldov variant).

Facebook: CDKL5 Slovakia

www.cdkl5.sk

 

DebRA SR

Je občianske združenie, ktoré pomáha rodinám, kde niektorý člen trpí ochorením Epidermolysis bullosa (tzv. choroba motýlích krídel).

www.debra-slovakia.org

 

Priatelia slaných detí

Je občianske združenie, ktoré pomáha pacientom s cystickou fibrózou a ich rodinám.

Facebook: Priatelia slaných detí

slanedeti.sk

 

Klub cystickej fibrózy

Je občianske združenie v Košiciach, ktoré pomáha pacientom s cystickou fibrózou a ich rodinám.

Facebook: Klub cystickej fibrózy

klubcf.sk

 

Spoločnosť Williamsovho syndrómu

Je občianske združenie, ktoré pomáha pacientom s Williamsovým syndrómom a ich rodinám.

www.spolws.sk

 

Združenie PRADER-WILLIHO syndrómu

Je občianske združenie, ktoré pomáha deťom s Prader-Williho syndrómom a ich rodinám.

pwsyndrom.sk

 

Národné združenie pre PKU Slovensko

Je občianske združenie, ktoré pomáha pacientom s fenylketonúriou a ich rodinám.

Facebook: Národné združenie pre PKU – Slovensko

12. Telesné postihnutie

Slovenský zväz telesne postihnutých

Je organizácia, ktorá pomáha osobám s telesným postihnutím. Prostredníctvom regionálnych pobočiek pôsobí na celom území Slovenska.

sztp@sztp.sk

www.sztp.sk

 

Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov

Je občianske združenie, ktoré pomáha telesne postihnutým zapojiť sa do spoločnosti prostredníctvom športu.

Facebook: Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov

www.sztps.sk

 

Slovenský zväz tanečného športu na vozíčku

Je občianske združenie, ktoré sa venuje tanečnému športu vozíčkarov.

www.sztsv.sk

 

go-ok, o.z.

Je občianske združenie, ktoré monitoruje prístupnosť (napr. pre vozíčkarov) a verejné vyhradené parkovacie miesta.

Facebook: go-ok

www.go-ok.eu

 

Activ8, o.z.

Je občianske združenie, ktoré sa venuje budovaniu podmienok, vďaka ktorým nájdu mladí ľudia s telesným postihnutím svoje uplatnenie živote.

Facebook: Activ8, o.z.

www.activ8.sk

 

Spoločne bez bariér

Je občianske združenie, ktoré pomáha ľuďom s telesným postihnutím („vozíčkarom“).

rehax@orangemail.sk

 

Šťastné srdce

Je občianske združenie, ktoré pomáha telesne postihnutým deťom, občanom a ich rodinám (napr. prostredníctvom organizovania verejných zbierok).

Facebook: „Šťastné srdce“ o.z.

www.stastnesrdce.sk

 

MARUŠKA

Je občianske združenie v Prievidzi, ktoré združuje telesne postihnutých a ich rodiny.

Facebook: MARUšKA

 

CENTRUM LIGDA – ASOCIÁCIA PRE TELESNE POSTIHNUTÝCH

Je občianske združenie v Liptovskom Mikuláši, ktoré združuje a pomáha predovšetkým osobám s telesným postihnutím v dôsledku poranenia miechy, chrbtice, ochrnutia dolných či horných končatín, s potrebou ich dlhodobej liečby a rehabilitácie.

www.marianligda.com/o_s

 

OZ Nožička

Je občianske združenie v Banskej Bystrici, ktoré pomáha telesne postihnutým deťom a ich rodinám, prispieva k zlepšovaniu ich zdravotného stavu rôznymi terapiami.

oznozicka.webnode.sk

 

Aktívny vozík

Je občianske združenie v Žiline, ktoré pomáha ľuďom na vozíku.

www.aktivnyvozik.sk

 

Košická organizácia vozíčkarov – Nezávislý život

Je občianske združenie v Košiciach, ktoré pomáha zdravotne znevýhodneným – vozíčkarom (poradenstvo o kompenzačných pomôckach, prepravná služba, bezplatné sociálne poradenstvo...).

Facebook: KOV NZ Košická organizácia vozíčkarov nezavisly život

kovnz.sk

13. Mentálne postihnutie

ECHO – združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím

Je občianske združenie v Bratislave, ktoré pomáha ľuďom s mentálnym postihnutím.

www.echo-zdruzenie.sk

 

Arabeska, Slovenská spoločnosť pre rozvoj špeciálnej gymnastiky, športu a tanca mentálne postihnutých

Je občianske združenie v Nitre, ktoré poskytuje voľnočasové aktivity (tanec, šport) pre mentálne postihnuté deti a mládež.

Facebook: Arabeska

 

OZ DOMINO – Prievidza

Je občianske združenie, ktoré poskytuje voľnočasové aktivity a podujatia pre mentálne postihnutých v Prievidzi.

Facebook: Občianske združenie Domino Prievidza

ozdomino.sk

 

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Stropkove

Je občianske združenie, ktoré pomáha mentálne postihnutým ľuďom a ich rodinám v Stropkove.

zmpmvsp.szm.com

 

Chrabromil

Je občianske združenie v Kysuckom Novom Meste, ktoré združuje rodičov, príbuzných a priateľov mentálne postihnutých.

www.ozchrabromil.estranky.sk

14. Poruchy psychiky a správania, duševné ochorenia

OTVORME DVERE, OTVORME SRDCIA

Je občianske združenie, ktoré pomáha ľuďom s duševnou poruchou a ich príbuzným.

www.odos-sk.com

 

Prvosienka občianske združenie na podporu duševného zdravia

Je občianske združenie, ktoré pomáha ľuďom s poruchami psychiky a ich príbuzným.

ozprvosienka.estranky.sk

 

Zdravá Duša

Je občianske združenie, ktoré pomáha duševne chorým v regióne Považská Bystrica s ich rodinám.

ozzdravadusa.wbl.sk

 

Združenie „Život po nehode“

Je občianske združenie, ktoré pomáha všetkým účastníkom dopravným nehôd.

www.zivotponehode.sk

 

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom (SPOZA)

Je občianske združenie, ktoré pomáha osobám s autizmom, ich rodinám a blízkym. Poradňa prijíma klientov z celého Slovenska. SPOSA združuje 23 regionálnych organizačných jednotiek.

www.sposa.sk

 

NAŠE SLNKO, o.z.

Je občianske združenie, ktoré pomáha pacientom s autizmom a ich rodinám.

www.naseslnko.sk

 

Klub rodičov autistických detí v Nitre

Je občianske združenie, ktoré združuje rodičov autistických detí v Nitre.

kradnr@gmail.com

 

Nádej pre autistov

Je občianske združenie v Košiciach, ktoré združuje rodičov a priateľov osôb s autizmom.

nadejpreautistov.sk

 

Neurón

Je občianske združenie, ktoré pomáha nielen deťom so špecifickými poruchami učenia a správania a s nimi spojenými poruchami pozornosti, ale aj ich rodičom.

www.oz-neuron.sk

 

DIS+

Je občianske združenie, ktoré pomáha deťom s vývinovými poruchami učenia a ich rodinám.

Facebook: DIS+ Občianske združenie

15. Iné ochorenia a poruchy

Liga proti reumatizmu na Slovensku

Je občianske združenie, ktoré  pomáha ľuďom s reumou. Má pobočky a kluby po celom Slovensku.

Facebook: Moja reuma

www.mojareuma.sk

 

Slovenská spoločnosť pre spina bifida a/alebo hydrocefalus

Je občianske združenie, ktoré pomáha pacientom s rázštepom chrbtice (spina bifida) a vodnatieľkou mozgu (hydrocefalus) a ich rodičom.

sbah.sk

 

InkoFórum

Je občianske združenie, ktoré pomáha osobám trpiacim inkontinenciou.

Facebook: Inkoforum

www.inkoforum.sk

 

DOM SVETLA SLOVENSKO

Je občianske združenie, ktoré sa venuje pomoci ľuďom s HIV/AIDS a prevencii pred sexuálne prenosnými ochoreniami.

Facebook: Dom svetla Slovensko

www.domsvetlaslovensko.sk

16. Vážne choré deti

Želaj si

Je občianske združenie, ktoré plní sny ťažko chorých detí. Choré deti si môžu želať, s kým by sa chceli stretnúť, kam by sa chceli pozrieť alebo kým by chceli byť (má ísť o sen, ktorý dieťa poteší). Združenie neposkytuje peňažné dary.

Okrem detského želania budete musieť uviesť meno a vek dieťaťa, kontakt na rodinu, chorobu a adresu zdravotníckeho zariadenia, v ktorom sa lieči.

Facebook: Želaj si

www.zelajsi.sk

 

Plamienok n.o.

Je nezisková organizácia, ktorá poskytuje nevyliečiteľne chorým a zomierajúcim deťom bezplatnú domácu paliatívnu liečbu a starostlivosť. Smútiacim deťom a dospelým po strate dieťaťa poskytuje bezplatnú psychologickú, terapeutickú a poradenskú pomoc.

Facebook: Plamienok n.o.

www.plamienok.sk

 

SVETIELKO POMOCI n.o.

Je nezisková organizácia, ktorá poskytuje pomoc rodinám s onkologicky chorými deťmi v liečbe a po liečbe, s deťmi v terminálnom štádiu onkologického ochorenia a rodinám, ktoré stratili dieťa v dôsledku rakoviny. Pomoc je bezplatná a poskytovaná v rámci Košického a Prešovského kraja.

Facebook: Svetielko Pomoci n.o. – Pre deti z onkológie

www.svetielkopomoci.sk

 

Pod krídlami Dominiky, n.o.

Je nezisková organizácia, ktorá pomáha pri starostlivosti o nevyliečiteľné a vážne choré deti.

www.podkridlamidominiky.sk