Štát podporuje rodiny s deťmi jednorazovými a opakovanými štátnymi sociálnymi dávkami. Nimi štát prispieva na výdavky spojené s narodením dieťaťa a pomáha rodičom postarať sa o nezaopatrené deti, ich výchovu a výživu. Pri týchto príspevkoch sa neberie do úvahy výška príjmu rodiny a treba o ne požiadať na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta vášho trvalého, prípadne prechodného bydliska.

Medzi jednorazové dávky patrí príspevok pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí.

Medzi opakované dávky patrí prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa, rodičovský príspevok, príspevok na starostlivosť o dieťa.

 

Viac informácií na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Posledná aktualizácia: 07. 01. 2020

1. Prídavky na dieťa

Prídavok na dieťa je dávka, ktorou štát prispieva na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa. Opiera sa o zákon č. 600/2003 Z.z.

Je to opakovaná dávka. To znamená, že sa vypláca každý mesiac až dokým dieťa spĺňa tzv. podmienky nezaopatrenosti, najviac však do 25 rokov veku dieťaťa.

Nezaopatrené dieťa je dieťa:

 • od narodenia do skončenia povinnej školskej dochádzky,
 • ktoré sa sústavne pripravuje na povolanie dennou formou štúdia na strednej alebo vysokej škole,
 • ktoré sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz,
 • ktoré je oslobodené od povinnosti dochádzať do školy,
 • ktoré sa vzdeláva v základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, alebo
 • ktoré je podľa posudku o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť, avšak najdlhšie do dosiahnutia plnoletosti takéhoto dieťaťa.

Pozor! Dieťa sa nepovažuje za nezaopatrené, ak už získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo mu vznikol nárok na invalidný dôchodok.

Dlhodobo nepriaznivý stav je stav, ktorý má trvať viac ako 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov. Tento stav posudzuje posudkový lekár príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta vášho bydliska. Pozor! S posudzovaním začne úrad až na základe vašej písomnej žiadosti, t. j. žiadosti toho, kto poberá prídavky na dieťa!

 

Kto môže žiadať o prídavky na dieťa? Aké podmienky treba splniť?

O prídavok na dieťa môže požiadať iba tzv. oprávnená osoba, ktorá zároveň musí splniť niekoľko podmienok.

O prídavok môžu požiadať tieto oprávnené osoby:

 • rodič nezaopatreného dieťaťa,
 • rodič, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu,
 • osoba, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu,
 • plnoleté nezaopatrené dieťa, ak nemá rodiča,
 • plnoleté nezaopatrené dieťa, ak má upravenú vyživovaciu povinnosť od rodičov,
 • plnoleté nezaopatrené dieťa, ak do dosiahnutia plnoletosti bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov,
 • plnoleté nezaopatrené dieťa, ktoré uzavrelo manželstvo,
 • plnoleté nezaopatrené dieťa, ktorého manželstvo zaniklo,
 • maloletý rodič, ktorý má priznané rodičovské práva a povinnosti.

Pozor! Prídavok na to isté dieťa môže poberať iba jedna osoba. Príklad: mama a otec majú jedno dieťa. Napriek tomu, že obaja spĺňajú všetky podmienky, prídavky na dieťa môže získať iba jeden z nich. Mama a otec sa preto musia dohodnúť, kto ich bude poberať.

Podmienky na zisk prídavkov na dieťa

Žiadateľ o prídavky sa musí starať o nezaopatrené dieťa a musí mať trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky.

Pozor! Nárok na prídavky nemáte, ak:

 • sa nezaopatrenému dieťaťu poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v špeciálnom výchovnom zariadení z dôvodu vykonávania rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia alebo rozhodnutia o uložení ochrannej výchovy alebo výchovného opatrenia,
 • je nezaopatrené dieťa vo výkone väzby alebo je vo výkone trestu odňatia slobody,
 • ak sa vy ako žiadateľ a nezaopatrené dieťa zdržiavate v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie alebo ktorý nie je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou, a počas pobytu v tomto štáte nie ste verejne zdravotne poistený v Slovenskej republike.

Pozor! Nárok na prídavok si môžete uplatniť spätne najviac za obdobie šiestich mesiacov.

 

Ako získam prídavky na dieťa?

O prídavok na dieťa musíte požiadať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu (ak sa jedná o cudzinca), a to písomnou žiadosťou alebo elektronickou žiadosťou, ktorá musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom.

Ako žiadateľ budete musieť zdokladovať splnenie všetkých podmienok na získanie príspevku. Pozor! Ak už poberáte inú rodinnú dávku alebo poberáte pomoc v hmotnej núdzi, nie ste povinný preukazovať tie skutočnosti, ktoré sú už vďaka týmto iným dávkam úradu známe.

Písomné rozhodnutie o priznaní prídavku na dieťa sa zvyčajne nevydáva. Takéto rozhodnutie úrad vydá iba vtedy, keď bola žiadosť o prídavok zamietnutá, keď sa vyplácanie prídavkov pozastavilo alebo sa obnovilo alebo keď došlo k zníženiu, odňatiu alebo vráteniu prídavku. Keď dieťa dovŕši 25 rokov alebo získa vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, písomné rozhodnutie o odňatí prídavku sa nevydáva.

 

Aká je výška prídavku na dieťa?

Výška prídavku na každé nezaopatrené dieťa je mesačne 24,95 €.

 

Schválili mi prídavky na dieťa. Kedy dostanem peniaze? Aké sú moje povinnosti?

Prídavok vám bude vyplácaný v hotovosti alebo na účet. Ak požiadate o zmenu vyplácania prídavku (napr. už nechcete hotovosť, ale prevod na účet), úrad vám musí vyhovieť.

Na to isté dieťa môžete získať prídavok iba raz mesačne!

Aj keď ste podmienky na zisk prídavku splnili len od určitej časti kalendárneho mesiaca, prídavok sa vám vyplatí v takej výške ako za celý kalendárny mesiac. Príklad: podmienky na zisk prídavku na dieťa ste splnili 14. júna, prídavok sa vám bude počítať už od 1. júna.

Prídavok na dieťa sa vypláca mesačne pozaduPríklad: prídavok za mesiac apríl dostanete v máji.

Pozor! Prídavok na dieťa sa nevypláca do štátu, ktorý nie je členským štátom EÚ, zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou.

Povinnosti

Na výzvu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny musíte preukázať všetky skutočnosti (doklady), ktoré potvrdzujú váš nárok na priznanie, výšku alebo vyplatenie prídavku.

Pozor! Ak došlo k zmenám v skutočnostiach, ktoré môžu ovplyvniť váš nárok, výšku alebo vyplatenie prídavku, tieto zmeny musíte príslušnému úradu práce oznámiť už do 8 dní!  Poberateľ prídavku je povinný úradu oznámiť každú zmenu štátu (v rámci EÚ), v ktorom pracuje rodič alebo manžel/manželka.

Vy ako poberateľ príspevku musíte zabezpečiť, že sa peniaze z prídavkov na dieťa naozaj využijú na výchovu a výživu tohto dieťaťa.

Keď dieťa dovŕši 3 roky, ste povinný písomne alebo elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom oznámiť, akým spôsobom a kde bude zabezpečovaná starostlivosť o toto dieťa až do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky. Výnimkou je, ak sa o nezaopatrené dieťa stará jeho rodič alebo osoba, ktorej je dieťa zverené do náhradnej starostlivosti a ak zároveň rodič alebo táto osoba poberá materské alebo rodičovský príspevok.

 

Môžu mi zastaviť vyplácanie prídavku na dieťa?

Áno. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny môže rozhodnúť o zastavení vyplácania vtedy, ak:

 • má dôvod na prešetrenie, či naďalej spĺňate všetky podmienky na získavanie prídavku na dieťa,
 • ste si nesplnili povinnosti vyplývajúce so zákona (neoznámili ste skutočnosti, ktoré rozhodujú o nároku na príspevok, napr. dieťa už vyštudovalo 2. stupeň vysokej školy a vy ste to neoznámili)
 • prídavok alebo obdobnú rodinnú dávku máte získavať od iného členského štátu.

Pozor! Ak ste spĺňali všetky podmienky, no aj napriek tomu vám úrad pozastavil vyplácanie prídavku, peniaze za toto obdobie vám doplatia.

Pozor! Ak ste kvôli svojmu úmyselnému konaniu získali prídavok na dieťa neprávom, tento prídavok budete musieť vrátiť!

 

Čo sa stane, ak osoba, ktorá poberala prídavok na dieťa, zomrie?

Ak táto osoba ku dňu svojej smrti spĺňala všetky podmienky na poberanie prídavku, prídavok vyplatia ďalšej oprávnenej osobe (napr. druhý rodič) alebo obci, v ktorej má dieťa trvalý pobyt (v prípade cudzincov prechodný pobyt).

 

Čo sa stane, ak sa peniaze z prídavku na dieťa nepoužijú na výchovu a výživu dieťaťa? Kto je osobitný príjemca?

Ak peniaze z prídavku na dieťa nepoužijete na jeho výchovu alebo výživu (neplníte účel prídavku), úrad práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodne o zastavení vyplácania tohto prídavku do vašich rúk a prídavok začne posielať:

 • inej oprávnenej osobe,
 • obci, v ktorej má nezaopatrené dieťa trvalý pobyt (tzv. osobitný príjemca),
 • zariadeniu sociálnych služieb či špeciálnemu výchovnému zariadeniu, v ktorom žije nezaopatrené dieťa.

Keď sa „polepšíte“, úrad práce vám obnoví vyplácanie prídavku na dieťa.

Osobitný príjemca je zvyčajne obec, v ktorej má dieťa trvalý alebo prechodný pobyt, alebo ak je to dobre zdôvodnené, môže to byť aj iná osoba.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny sa rozhodne poskytovať prídavok na dieťa osobitnému príjemcovi, ak:

 • si nezaopatrené dieťa neplní povinnú školskú dochádzku,
 • sa zistí, že prídavok nevyužívate na výchovu a výživu dieťaťa,
 • vaše maloleté dieťa spáchalo priestupok (napr. rušenie nočného kľudu, úmyselné znečistenie alebo poškodenie verejného priestranstva, niekomu ublíži... Viac v zákone č. 372/1990 Z. z.),
 • vám alebo vášmu dieťaťu bolo uložené výchovné opatrenie,
 • už dostávate dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi prostredníctvom osobitného príjemcu.

Pozor! Ak bude dieťa naďalej páchať priestupky podľa zákona č. 372/1990 Z. z., úrad môže rozhodnúť o úplnom odňatí prídavku na dieťa. To znamená, že ho nebudete dostávať ani vy a ani osobitný príjemca, pretože nedodržujete rodičovské povinnosti a svoje dieťa zanedbávate.

Osobitný príjemca má zabezpečiť, že sa prídavok na dieťa naozaj použije na výchovu a výživu dieťaťa.

 

Viac informácií na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Posledná aktualizácia: 07. 01. 2020

2. Príplatok k prídavku na dieťa

Touto dávkou prispieva štát osobe, ktorá dostáva prídavok na dieťa a ktorá si na toto dieťa nemôže uplatniť tzv. daňový bonus. Opiera sa o zákon č. 600/2003 Z. z.

Príplatok k prídavku na dieťa je opakovaná dávka. Vypláca sa každý mesiac spoločne s prídavkom na dieťa.

 

Kto môže žiadať o príplatok k prídavku na dieťa? Aké podmienky treba splniť?

Na príplatok má nárok rodič nezaopatreného dieťaťa alebo osoba, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu.

Príplatok k prídavku na to isté dieťa môže poberať iba jedna osoba. Ak viaceré osoby spĺňajú podmienky na zisk príplatku, príplatok bude dostávať iba tá osoba, ktorá dostáva aj prídavok na dieťa. 

Príklad: mama a otec majú jedno dieťa. Napriek tomu, že obaja spĺňajú všetky podmienky, prídavky na dieťa môže získať iba jeden z nich. Mama a otec sa preto musia dohodnúť, kto ich bude poberať. Rozhodnú sa, že prídavok na dieťa bude poberať mama. Obaja (mama aj otec) zároveň spĺňajú podmienky na získanie príplatku na dieťa. Príplatok však bude poberať iba jeden z nich, a to mama, pretože tá už dostáva aj prídavok na dieťa.   

Podmienky na zisk príplatku k prídavku na dieťa

Na to, aby ste mohli získať príplatok, musíte splniť niekoľko podmienok. Splnenie podmienok sa sleduje nielen u vás (u žiadateľa), ale aj u ďalšej osoby, ktorá si môže uplatniť daňový bonus, t. j. u druhého rodiča, druhého náhradného rodiča alebo u manžela rodiča, ktorý nie je rodičom nezaopatreného dieťaťa, ak spolu žijú v jednej domácnosti.

Príplatok k prídavku na dieťa môžete získať vtedy, ak splníte všetky podmienky na zisk prídavku na dieťa a:

 • ak poberáte starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, „plný“ invalidný dôchodok (t. j. pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70%), alebo výsluhový dôchodok, ak ste dovŕšili vek potrebný na nárok na starobný dôchodok alebo ak poberáte dôchodkovú dávku toho istého druhu v cudzine alebo poberáte príspevok na opatrovanie a takýto dôchodok, dávku alebo príspevku poberá aj ďalšia osoba, ktorá si môže uplatniť daňový bonus podľa §33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (druhý rodič, druhý náhradný rodič alebo manžel rodiča, ktorý nie je rodičom nezaopatreného dieťaťa, ak žijú s nezaopatreným dieťaťom v domácnosti),
 • ak nevykonávate zárobkovú činnosť alebo ju nevykonáva ďalšia osoba, ktorá si môže uplatniť daňový bonus podľa §33 zákona č. 595/2003 Z. z. (druhý rodič, druhý náhradný rodič alebo manžel rodiča, ktorý nie je rodičom nezaopatreného dieťaťa ak žijú s nezaopatreným dieťaťom v domácnosti),
 • alebo ak vám nebol priznaný daňový bonus na nezaopatrené dieťa, na ktoré už dostávate prídavok na dieťa.

Pozor! Nárok na príplatok k prídavku si môžete uplatniť spätne najviac za obdobie šiestich mesiacov.

 

 Ako získam príplatok k prídavku na dieťa?

O príplatok musíte písomne požiadať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý už vypláca prídavok na vaše dieťa.

Ako žiadateľ budete musieť zdokladovať splnenie všetkých podmienok na získanie príplatku. Pozor! Ak už poberáte inú rodinnú dávku alebo poberáte pomoc v hmotnej núdzi, nie ste povinný preukazovať tie skutočnosti, ktoré sú už vďaka týmto iným dávkam úradu známe.

Písomné rozhodnutie o priznaní príplatku sa zvyčajne nevydáva.

 

Aká je výška príplatku na dieťa?

Výška príplatku na každé dieťa je mesačne 11,70 €. Tento príspevok sa vypláca spolu s prídavkom na dieťa.

 

Schválili mi príplatok. Kedy dostanem peniaze? Aké sú moje povinnosti?

Pravidlá vyplácania príplatku a tiež vaše povinnosti sú rovnaké ako pri prídavku na dieťa.

 

Môžu mi zastaviť vyplácanie príplatku?

Áno. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny môže rozhodnúť o zastavení vyplácania. Pravidlá sú rovnaké ako pri prídavku na dieťa.

 

Viac informácií na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Posledná aktualizácia: 07. 01. 2020

3. Rodičovský príspevok

Rodičovský príspevok je dávka, ktorou štát prispieva na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa. Opiera sa o zákon č. 571/2009 Z.z.

Rodičovský príspevok je opakovaná dávka. Vypláca sa každý mesiac až do troch rokov veku dieťaťa alebo do šesť rokov veku dieťaťa, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

 

Kto môže žiadať o rodičovský príspevok? Aké podmienky treba splniť?

O príspevok na dieťa môže požiadať iba tzv. oprávnená osoba, ktorá zároveň musí splniť niekoľko podmienok.

O príspevok môžu požiadať tieto oprávnené osoby:

 • rodič dieťaťa,
 • osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu alebo úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • manžel rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v jednej domácnosti.

Pozor! Rodičovský príspevok na to isté dieťa môže poberať iba jedna osoba. To platí aj v prípade, že súd zverí maloleté dieťa do striedavej starostlivosti oboch rodičov alebo súd schváli dohodu rodičov (aj tu však existuje výnimka). Príklad: mama a otec majú jedno dieťa. Napriek tomu, že obaja spĺňajú všetky podmienky, príspevok môže získať iba jeden z nich. Mama a otec sa preto musia dohodnúť, kto z nich ho bude poberať.

Podmienky na zisk rodičovského príspevku

Žiadateľ o príspevok (tzv. oprávnená osoba) sa musí starať o maloleté dieťa a musí mať trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky.

Pozor! Aj keď máte v rodine viac detí, na ktoré možno poberať rodičovský príspevok, dostávať môžete iba jeden.

Pozor! Nárok na príspevok nemáte, ak:

 • ak sa vy (žiadateľ) a dieťa zdržiavate v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou, a počas pobytu v tomto štáte nie ste verejne zdravotne poistený v Slovenskej republike,
 • aspoň jedna z oprávnených osôb má nárok na materské alebo na obdobnú dávku ako materské v členskom štáte a suma materského alebo obdobnej dávky ako materské v členskom štáte (členský štát EÚ, zmluvná strana Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarsko) za celý kalendárny mesiac je vyššia ako suma rodičovského príspevku,
 • štát, ktorý nie je štátom členským štátom EÚ, zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou, vám vypláca podobnú dávku ako rodičovský príspevok alebo podobnú dávku ako materské.

Nárok na rodičovský príspevok nemáte, ak ste rodičom aj iného dieťaťa, ktoré je zverené do starostlivosti druhého rodiča, do náhradnej starostlivosti, do pestúnskej starostlivosti, do starostlivosti osoby, ktorú určil súd nariadením predbežného opatrenia, do starostlivosti budúcich osvojiteľov alebo je v starostlivosti poručníka a na toto ďalšie dieťa sa už poberá rodičovský príspevok.

Na rodičovský príspevok nemá nárok maloletý rodič, ktorý nemá priznané rodičovské práva a povinnosti.

Pozor! Nárok na príspevok si môžete uplatniť spätne najviac za obdobie šiestich mesiacov.

 

Ako získam rodičovský príspevok?

O rodičovský príspevok musíte požiadať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta vášho trvalého bydliska, a to písomnou žiadosťou alebo elektronickou žiadosťou, ktorá musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom.

Ako žiadateľ budete musieť zdokladovať splnenie všetkých podmienok na získanie príspevku. Pozor! Ak už poberáte inú rodinnú dávku alebo poberáte pomoc v hmotnej núdzi, nie ste povinný preukazovať tie skutočnosti, ktoré sú už vďaka týmto iným dávkam úradu známe.

Pozor! Ak sa dieťa nenarodilo na Slovensku a v čase podania žiadosti dieťa ešte nemá vydaný rodný list (v slovenčine), k žiadosti musíte priložiť úradný preklad rodného listu dieťaťa alebo iného obdobného dôkazu o narodení dieťaťa, ktorý vám vydali v krajine jeho narodenia.

Písomné rozhodnutie o priznaní rodičovského príspevku sa zvyčajne nevydáva.

 

Aká je výška rodičovského príspevku?

Výška rodičovského príspevku je 270,00 € mesačne. Ak ste však na toto dieťa dostávali materské alebo obdobnú dávkú ako materské v členskom štáte, výška rodičovského príspevku je 370,00 € mesačne.

Ak sa staráte o dve a viac súčasne narodených detí, príspevok sa vám zvýši o 25 % na každé dieťa, ktoré sa narodilo súčasne. Pri dvojičkách je teda výška príspevku 337,50 € (reps. 462,50 €) a trojičkách 405,00 € (resp. 555,00 €).

Ak si vaše ďalšie dieťa, ktoré máte v starostlivosti, neplní povinnú školskú dochádzku najmenej tri po sebe idúce mesiace, rodičovský príspevok sa vám zníži o 50 % (t. j. ak poberáte 270,00 €, príspevok sa vám zníži na 135,00 €.

Pozor! Ak dostávate materskú alebo podobnú dávku ako materskú v štáte EÚ a jej suma je nižšia ako suma rodičovského príspevku na Slovensku, tento rozdiel vám Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny doplatí. 

 

Schválili mi rodičovský príspevok. Kedy dostanem peniaze? Aké sú moje povinnosti?

Príspevok vám bude vyplácaný v hotovosti alebo na účet. Ak požiadate o zmenu vyplácania prídavku (napr. už nechcete hotovosť, ale prevod na účet), úrad vám musí vyhovieť.

Aj keď ste podmienky na zisk príspevku splnili len od určitej časti kalendárneho mesiaca, prídavok sa vám vyplatí v takej výške ako za celý kalendárnych mesiac. Príklad: podmienky na zisk rodičovského príspevku ste splnili 14. júna, príspevok sa vám však bude počítať už od 1. júna.

Rodičovský príspevok sa vypláca mesačne pozaduPríklad: Príspevok za mesiac apríl, dostanete v máji.

Pozor! Rodičovský príspevok sa nevypláca do štátu, ktorý nie je členským štátom EÚ, zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou.

Povinnosti

Na výzvu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny musíte preukázať všetky skutočnosti (doklady), ktoré potvrdzujú váš nárok na priznanie, výšku alebo vyplatenie rodičovského príspevku.

Pozor! Ak došlo k zmenám v skutočnostiach, ktoré môžu ovplyvniť váš nárok, výšku alebo vyplatenie príspevku, tieto zmeny musíte príslušnému úradu práce oznámiť už do 8 dní!

 

Kedy končí vyplácanie rodičovského príspevku?

Nárok na rodičovský príspevok zanikne:

 • od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo vek tri roky alebo šesť rokov, ak má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav alebo ak je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov (najdlhšie však tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti tejto osobe),
 • smrťou osoby, ktorá poberala rodičovský príspevok,
 • smrťou dieťaťa.

 

Ako získam predĺžený rodičovský?

Rodičovský príspevok sa zvyčajne poberá do troch rokov veku dieťaťa, no výnimočne sa môže poberať až do jeho šiestich rokov. Predĺžený rodičovský môžete získať vtedy, ak má vaše dieťa dlhodobo nepriaznivý stav, t. j. tento stav má trvať viac ako 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov.

Takéto dieťa si kvôli chorobe vyžaduje väčšiu starostlivosť než dieťa bez dlhodobých zdravotných problémov. Toto ochorenie môže viesť v budúcnosti k problémom pri jeho vzdelávaní či so zamestnaním sa.

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa posudzuje posudkový lekár príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta vášho bydliska. Pozor! S posudzovaním začne úrad až na základe vašej písomnej žiadosti, t. j. žiadosti poberateľa rodičovského príspevku!

Ak dieťa dovŕši 6 rokov veku a vy sa nevraciate do zamestnania, treba sa zaevidovať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny ako nezamestnaný a podať žiadosť o opatrovateľský príspevok (evidovaným nezamestnaným platí štát zdravotné poistenie).

 

Môžu mi zastaviť vyplácanie rodičovského príspevku? Môžu mi vziať rodičovský príspevok?

Áno. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny môže rozhodnúť o zastavení vyplácania vtedy, ak:

 • má dôvod na prešetrenie, či naďalej spĺňate všetky podmienky na získavanie rodičovského príspevku alebo či sa vypláca v správnej sume alebo
 • prídavok alebo obdobnú rodinnú dávku máte získavať od iného členského štátu (napr. od iného štátu v EÚ).

Pozor! Ak ste spĺňali všetky podmienky, no aj napriek tomu vám úrad pozastavil vyplácanie príspevku, peniaze za toto obdobie vám doplatia.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny môže rozhodnúť o tom, že váš rodičovský príspevok bude namiesto vás dostávať tzv. osobitný príjemca.

Osobitný príjemca je zvyčajne obec, v ktorej máte trvalý alebo prechodný pobyt, alebo ak je to dobre zdôvodnené, môže to byť aj iná osoba.

Osobitný príjemca bude poberať  váš rodičovský príspevok, ak:

 • sa zistí, že peniaze, ktoré dostávate (napr. prídavok na dieťa) nevyužívate na výchovu a výživu dieťaťa. Keď sa „polepšíte“, úrad práce vám obnoví vyplácanie prídavku na dieťa aj rodičovského príspevku,
 • už dostávate dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi prostredníctvom osobitného príjemcu,
 • na vašu žiadosť.

Osobitný príjemca zabezpečí, že sa rodičovský príspevok naozaj použije v prospech dieťaťa.

Rodičovský príspevok vám odnímu (vezmú):

 • ak sa zmenia alebo zaniknú skutočnosti, ktoré rozhodujú o vašom nároku na rodičovský príspevok,
 • ak sa vám rodičovský príspevok vyplácal neprávom,
 • na vašu žiadosť,
 • ak rodičovský príspevok poskytuje príslušná inštitúcia členského štátu (napr. v krajinách EÚ) v rovnakej sume alebo vo vyššej sume, ako by bola na Slovensku,
 • ak príslušná inštitúcia členského štátu neposkytuje rodičovský príspevok z dôvodu, že ste si naň neuplatnili nárok.

Pozor! Ak ste kvôli svojmu úmyselnému konaniu získali rodičovský príspevok neprávom alebo vo vyššej sume ako mal byť, príspevok budete musieť vrátiť!

Pozor! Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny má právo navštíviť vás v mieste trvalého pobytu a požadovať informácie a vysvetlenie, ktoré súvisia s podmienkami trvania vášho nároku na rodičovský príspevok, a to aj od iných orgánov štátnej správy, od obcí, zdravotníckych a školských zariadení ale aj iných právnických a fyzických osôb. Oni všetci musia poskytnúť potrebné informácie!

 

Ďalšie otázky

Čo mám robiť, keď je moja materská nižšia ako výška rodičovského príspevku?

Ak poberáte materskú vo výške, ktorá je nižšia ako suma rodičovského príspevku (menej ako 220,70 € mesačne), môžete požiadať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta vášho bydliska o doplatenie rozdielu medzi sumou vašej materskej a sumou rodičovského príspevku.

 

Môžem súčasne poberať rodičovský príspevok a pracovať?

Popri poberaní rodičovského príspevku môžete aj pracovať (t. j. vykonávať zárobkovú činnosť). Výška mzdy a ani počet odpracovaných hodín nemá vplyv na výšku rodičovského príspevku.

Rodičovský príspevok budete dostávať aj vtedy, ak dieťa ochorie a vy budete poberať ošetrovné.

Ak dostávate rodičovský príspevok a začnete pracovať, svoje dieťa tiež môžete umiestniť v predškolskom zariadení (jasle, škôlka) alebo u inej osoby (napr. príbuzný).

Ak umiestnite dieťa v jasliach alebo v materskej škole, môžete požiadať o príspevok na starostlivosť o dieťa. Zanikne vám však nárok na rodičovský príspevok. Pozor! Rodičovský príspevok a príspevok na starostlivosť o dieťa sa nemôžu poberať súčasne!

 

Viac informácií na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Posledná aktualizácia: 07. 01. 2020

4. Príspevok na starostlivosť o dieťa

Je to príspevok, ktorým štát prispieva na úhradu výdavkov za starostlivosť o dieťa. Ide o starostlivosť, ktorá sa vášmu dieťaťu poskytuje, keď ste v zamestnaní alebo študujete na strednej či vysokej škole. Opiera sa o zákon č. 561/2008 Z.z.

Príspevok na starostlivosť o dieťa je opakovaná dávka. Vypláca sa každý mesiac až do troch rokov veku dieťaťa alebo do šesť rokov veku dieťaťa, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý stav.

Táto starostlivosť o dieťa sa môže vykonávať v rodinnom prostredí dieťaťa (u vás doma), v rodinnom prostredí fyzickej osoby, ktorá poskytuje starostlivosť (napr. u vašich známych) alebo v prostredí, ktoré je účelovo vytvorené na túto starostlivosť (napr. jasle, škôlka).

 

Kto môže žiadať o príspevok na starostlivosť o dieťa? Aké podmienky treba splniť?

O príspevok môže požiadať iba tzv. oprávnená osoba, ktorá musí splniť niekoľko podmienok.

O príspevok môže požiadať:

 • rodič dieťaťa
 • alebo rodič, ktorému je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu.

Pozor! Podobne ako pri rodičovskom príspevku aj príspevok na starostlivosť o dieťa môže poberať iba jedna osoba. To platí aj v prípade, že súd zverí maloleté dieťa do striedavej starostlivosti oboch rodičov alebo súd schváli dohodu rodičov (aj tu však existuje výnimka).

Podmienky na zisk príspevku na starostlivosť o dieťa

Žiadateľ a dieťa musia mať trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky.

Okrem toho musí žiadateľ vykonávať zárobkovú činnosť (byť zamestnaný) alebo študovať dennou formou na strednej či vysokej škole. Zároveň sa vášmu dieťaťu musí poskytovať starostlivosť na území Slovenskej republiky.

Za zárobkovú činnosť sa považuje:

 • činnosť, z ktorej ste povinne dôchodkovo poistený ako zamestnanec alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba,
 • činnosť, ktorá podlieha výsluhovému zabezpečeniu a
 • činnosť, ktorá podlieha dôchodkovému systému v cudzine.

Pozor! Nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa nevzniká:

 • pri starostlivosti, na ktorú sa poskytuje materské alebo obdobná dávka v cudzine,
 • na dieťa, na ktoré sa za celý kalendárny mesiac poskytuje vám alebo manželovi (manželke) príspevok na služby pre rodinu s deťmi.

Pozor! Nárok na príspevok si môžete uplatniť spätne najviac za obdobie šiestich mesiacov.

 

Ako získam príspevok na starostlivosť o dieťa?

O príspevok musíte požiadať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta vášho trvalého alebo prechodného bydliska, a to písomnou žiadosťou alebo elektronickou žiadosťou, ktorá musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom.

Ako žiadateľ budete musieť zdokladovať splnenie všetkých podmienok na získanie príspevku. Pri žiadaní o príspevok na starostlivosť o dieťa budete musieť zdokladovať výšku poplatkov za starostlivosť o dieťa (napr. písomná dohoda medzi vami a škôlkou spolu so sumou, ktorú máte škôlke mesačne zaplatiť). Pozor! Ak už poberáte inú rodinnú dávku alebo poberáte pomoc v hmotnej núdzi, nie ste povinný preukazovať tie skutočnosti, ktoré sú už vďaka týmto iným dávkam úradu známe.

Písomné rozhodnutie o priznaní príspevku sa zvyčajne nevydáva. Takéto rozhodnutie úrad vydá vtedy, keď bola žiadosť zamietnutá, keď sa vyplácanie príspevku pozastavilo alebo obnovilo alebo keď došlo k odňatiu, doplateniu alebo vráteniu príspevku. Ak nesúhlasíte so sumou vyplateného príspevku, môžete požiadať o vydanie písomného rozhodnutia o priznaní príspevku.

 

Aká je výška príspevku na starostlivosť o dieťa?

Výška príspevku závisí od toho, kto sa o dieťa stará:

 • ak je dieťa v zariadení (napr. jasle, škôlka, zariadenie sociálnych služieb), výška príspevku je najviac 280 € mesačne. Ak za starostlivosť platíte menej ako 280 €, dostanete príspevok v takej sume, akú si účtuje zariadenie,
 • ak je dieťa v materskej škole, ktorá je zaradená do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, zriadená obcou alebo orgánom miestnej štátnej správy v školstve, výška príspevku je najviac 80 € mesačne. Ak za starostlivosť platíte menej ako 80 €, dostanete príspevok v takej sume, akú si účtuje škôlka,
 • ak je dieťa u fyzickej osoby (napr. starý rodič, teta), ktorá nepoberá rodičovský príspevok, výška príspevku je 41,10 € mesačne,
 • ak starostlivosť o dieťa zabezpečuje rodič, ktorý pracuje, výška príspevku je 41,10 € mesačne.

Ak je úhrada za starostlivosť určená tzv. dennou sadzbou, na určenie výšky príspevku na mesiac sa zvyčajne použije výpočet: cena za deň x 20.

 

Schválili mi príspevok na starostlivosť. Kedy dostanem peniaze? Aké sú moje povinnosti?

Príspevok vám bude vyplácaný v hotovosti alebo na účet. Ak požiadate o zmenu vyplácania (napr. už nechcete hotovosť, ale prevod na účet), úrad vám musí vyhovieť.

Aj keď ste podmienky na zisk príspevku splnili len od určitej časti kalendárneho mesiaca, príspevok sa vám vyplatí v takej výške ako za celý kalendárny mesiac. Príklad: podmienky na zisk príspevku na starostlivosť o dieťa ste splnili 14. júna, príspevok sa vám bude počítať už od 1. júna.

Ak zmeníte poskytovateľa starostlivosti počas kalendárneho mesiaca, príspevok sa vám vyplatí v sume, ktorá je vyššia. Príklad: počas toho, ako ste v práci, sa o dieťa stará babka. Od 12. januára nastupuje dieťa do jasiel. Za mesiac január tak môžete dostať príspevok na starostlivosť o dieťa až do sumy 280 € (starostlivosť v jasliach) namiesto 41,10 € (starostlivosť u starého rodiča).

Pozor! Príspevok na starostlivosť o dieťa sa nevypláca do cudziny. Zároveň sa nevypláca za kalendárny mesiac, za ktorý bol vyplatený rodičovský príspevok alebo podobná dávka v cudzine.

Povinnosti

Na výzvu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny musíte preukázať všetky skutočnosti (doklady), ktoré potvrdzujú váš nárok na priznanie, výšku alebo vyplatenie príspevku.

Pozor! Ak došlo k zmenám v skutočnostiach, ktoré môžu ovplyvniť váš nárok, výšku alebo vyplatenie príspevku (napr. zmena poskytovateľa starostlivosti – starý rodič, nová škôlka; zvýšenie poplatkov v škôlke...), tieto zmeny musíte príslušnému úradu práce oznámiť už do 8 dní!

 

Kedy končí vyplácanie príspevku na starostlivosť?

Nárok na príspevok zanikne:

 • od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo vek tri roky alebo šesť rokov, ak má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav,
 • smrťou osoby, ktorá poberala príspevok na starostlivosť o dieťa,
 • smrťou dieťaťa.

 

Ako získam predĺžený príspevok na starostlivosť o dieťa?

Príspevok sa zvyčajne poberá do troch rokov veku dieťaťa, no výnimočne sa môže poberať až do jeho šiestich rokov. „Predĺžený príspevok“ môžete získať vtedy, ak má vaše dieťa dlhodobo nepriaznivý stav, t. j. tento stav má trvať viac ako 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov.

Takéto dieťa si kvôli chorobe vyžaduje väčšiu starostlivosť než dieťa bez dlhodobých zdravotných problémov. Toto ochorenie môže viesť v budúcnosti k problémom pri jeho vzdelávaní či so zamestnaním sa.

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa posudzuje posudkový lekár príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta vášho bydliska. Pozor! S posudzovaním začne úrad až na základe vaše písomnej žiadosti!

 

Môžu mi zastaviť vyplácanie príspevku? Môžu mi príspevok vziať?

Áno. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny môže rozhodnúť o zastavení vyplácania, ak má dôvod na prešetrenie, či naďalej spĺňate všetky podmienky na získavanie rodičovského príspevku alebo či sa vypláca v správnej sume.

Príspevok vám môžu vziať, ak ste prestali spĺňať podmienky na jeho získavanie alebo ak ste ho dostávali neprávom.

Pozor! Ak ste spĺňali všetky podmienky, no aj napriek tomu vám úrad pozastavil vyplácanie príspevku, alebo vám ho vyplácal v nižšej sume ako mal, peniaze za toto obdobie vám doplatia (najviac však za obdobie jedného roka).

 

Viac informácií na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Posledná aktualizácia: 07. 01. 2020

5. Príspevok pri narodení dieťaťa

Na stránke sa pracuje.

6. Príspevok na viac súčasne narodených detí

Na stránke sa pracuje.