Zdravotné postihnutie je poškodenie zdravia zapríčinené ochorením alebo úrazom. Osoba s ťažkým zdravotným postihnutím (skratka ŤZP) je osoba, ktorá má mieru funkčnej poruchy aspoň 50 %.  Táto miera označuje nedostatok telesných, zmyslových a duševných schopností, o ktorom lekári predpokladajú, že bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov.

Miera funkčnej poruchy závisí od typu ochorenia, čo znamená, že každé ochorenie je ohodnotené určitým percentom: napr. akútna leukémia u dospelých je ohodnotená na 100 %, mentálna retardácia so stredným pásmom IQ 57-63 je ohodnotená na 50%, úplná slepota očí na 90%, ťažká astma na 60%... Tieto percentá, čiže mieru funkčnej poruchy, nájdete v tabuľke v Prílohe č. 3 zákona č. 447/2008 Z. z. Ak v uvedenej prílohe svoju funkčnú poruchu (ochorenie) nenájdete, miera takejto poruchy by sa mala určiť podľa porovnateľnej poruchy, ktorá sa v zozname nachádza.

Ak je vaše ochorenie ohodnotené na 50 % a viac, ste osoba s ŤZP.

Ak trpíte viacerými ochoreniami, čiže viacerými funkčnými poruchami, pri hodnotení má najväčší význam to ochorenie, ku ktorému je priradené najvyššie percento. Percentá sa nesčítavajú. Ak je však vaše „hlavné“ ochorenie ovplyvnené inými ochoreniami, k pôvodnému percentu možno pripočítať maximálne 10 %.

Preukazy a príspevky súvisiace s ŤZP sa opierajú o zákon č. 447/2008 Z. z.

 

Posledná aktualizácia: 07. 01. 2020

1. Preukaz ŤZP

Preukaz fyzickej osoby s ŤZP je základný doklad, ktorým človek s ŤZP preukazuje svoj stav. Obsahuje rôzne údaje, vrátane mena, priezviska, adresy pobytu, dátumu narodenia a fotografie osoby s ŤZP. Okrem tohto „základného“ preukazu existuje ešte parkovací preukaz, ktorý môžete získať vtedy, ak je osoba s ŤZP odkázaná na individuálnu prepravu.

Prostredníctvom preukazu ŤZP si môžete uplatniť aj rôzne výhody a zľavy. Okrem toho štát poskytuje osobám s ŤZP rôzne peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

 

Kedy a ako získam preukaz ŤZP?

Na to, aby ste získali preukaz ŤZP, musíte byť osoba s ŤZP. To znamená, že vaše ochorenie alebo porucha je v tabuľke miery funkčných porúch ohodnotená aspoň na 50 %.

Existujú dva typy preukazov ŤZP: preukaz fyzickej osoby s ŤZPpreukaz fyzickej osoby s ŤZP so sprievodcom. V prípade, že je osoba s ŤZP odkázaná na pomoc inej osoby alebo na pomoc psa so špeciálnym výcvikom (napr. pri pohybe, pri orientácii v prostredí, pri komunikácii), žiadajte o preukaz ŤZP so sprievodcom (od obyčajného preukazu sa odlišuje jedným červeným pruhom).

O preukaz musíte požiadať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta vášho trvalého bydliska, a to písomnou žiadosťou alebo elektronickou žiadosťou podpísanou zaručeným elektronickým podpisom. Za maloleté dieťa s ŤZP podáva žiadosť jeho rodič!

K žiadosti musíte priložiť aj lekársky nález, ktorý vám vyplní váš všeobecný lekár a tiež správy od lekárov špecialistov (t.j. od odborných lekárov). Za vyplnenie tlačiva lekárovi neplatíte. Lekársky nález a správy musia potvrdzovať, že ste osoba s ŤZP, a nemal by byť starší ako 6 mesiacov. Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny môžete predkladať ďalšiu zdravotnú dokumentáciu aj po podaní žiadosti.

Ďalšie informácie o priebehu posudzovania žiadosti nájdete nižšie.

Pozor! Ak úrad zamietne vašu žiadosť, máte možnosť odvolať sa do 15 dní od doručenia rozhodnutia!

Preukaz ŤZP má platnosť dovtedy, dokým budete spĺňať všetky podmienky na jeho držanie. Za vytvorenie preukazu neplatíte žiadne poplatky.

 

Viac informácií na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Posledná aktualizácia: 07. 01. 2020

2. Parkovací preukaz osoby s ŤZP

Parkovací preukaz osoby s ŤZP je preukaz, ktorý prináša osobám s ŤZP niekoľko výhod:

 • auto, v ktorom sa osoba s ŤZP preváža, môže stáť na parkovacom mieste vyhradenom pre ťažko zdravotne postihnutých (býva označené symbolom "vozíčkara"). Možnosť parkovať na vyhradených parkovacích miestach platí pre držiteľov parkovacích preukazov nielen na Slovensku, ale aj vo všetkých členských štátoch EÚ.
 • nemusíte dodržiavať zákaz státia. To však platí iba po nevyhnutne potrebný čas na nastúpenie alebo vystúpenie osoby s ŤZP z auta.
 • ak je to nevyhnutné, auto môže vchádzať aj tam, kde je dopravnou značkou povolený vjazd len určitému okruhu vozidiel (napr. iba obyvateľom danej ulice) a tiež do pešej zóny. Jazdou však nesmiete ohroziť bezpečnosť cestnej premávky a vodič auta je vždy povinný poslúchnuť pokyn alebo výzvu policajta. To znamená, že ak napr. policajt vodičovi auta s parkovacím preukazom zakáže vjazd do pešej zóny, vodič musí tento pokyn rešpektovať.
 • na vozidlo, ktoré slúži na prepravu držiteľa parkovacieho preukazu, nemôžu nasadiť tzv. papuču,
 • vozidlo, ktoré slúži na prepravu držiteľa parkovacieho preukazu, môže na Slovensku jazdiť bezplatne po spoplatnených diaľniciach a rýchlostných cestách. To platí aj vtedy, keď držiteľ preukazu nie je majiteľom tohto vozidla. Vozidlo však musíte vopred zaregistrovať v Národnej diaľničnej spoločnosti. Podrobnosti o registrácii nájdete na stránke www.eznamka.sk.

 

Mám nárok na parkovací preukaz?

Na parkovací preukaz má nárok osoba s ŤZP, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu alebo trpí ochorením uvedeným v prílohe č. 18 zákona č. 447/2008 Z.z.

Ide o tieto ochorenia:

 • neurologické ochorenia: stavy po náhlych cievnych mozgových príhodách, mozgových ochoreniach, pri neurodegeneratívnych a degeneratívnych ochoreniach spojených so stredne ťažkými alebo ťažkými parézami, plégiami, stredne ťažkým alebo ťažkým vertigom, ťažké záchvatovité ochorenia s mnohopočetnými hybnými komplikáciami typu rigidity, hypokinézy, tremoru, ataxie, mimovoľných pohybov alebo s poruchami vedomia.
 • ťažké poruchy pohyblivosti pri vrodených alebo získaných ochoreniach – svalových, metabolických, miešnych, mozgových, reumatických, zápalových, endokrinných.
 • ortopedické ochorenia: anatomické straty končatín – dolné od predkolenia vyššie, horné od predlaktia vyššie, funkčné straty – strata opornej funkcie dolnej končatiny, postihnutie panvy sprevádzané ťažkými parézami končatín alebo závažnou instabilitou panvového prstenca, postihnutie chrbtice sprevádzané ťažkými parézami končatín, ťažké deformity chrbtice spojené s poruchou exkurzií hrudníka, stuhnutie jednotlivých úsekov chrbtice s koreňovým dráždením. Ťažké postihnutie váhonosných kĺbov s obmedzením hybnosti, disproporčné poruchy rastu sprevádzané závažnými deformitami končatín a hrudníka, nízka telesná výška do 120 cm.
 • obmedzenie pohyblivosti stredne ťažkého až ťažkého stupňa už pri ľahkom zaťažení pri interných ochoreniach, zlyhávanie funkcie pľúc, srdca, obličiek, pečene.
 • geneticky podmienené ochorenia s polymorfným postihnutím.
 • ťažká porucha zvieračov, inkontinencia moču alebo stolice, stómie.
 • duševné postihnutie s ťažkou poruchou sociálnych interakcií, s často sa opakujúcimi závažnými poruchami správania, orientácie, pri stredne ťažkých alebo ťažkých psychiatrických postihnutiach, stredne ťažkých alebo ťažkých mentálnych postihnutiach, vrátane pervazívnych vývinových porúch stredne ťažkého alebo ťažkého stupňa.
 • onkologické ochorenie počas akútnej onkologickej liečby a pri hematoonkologickom ochorení aj počas udržiavacej liečby.
 • praktická slepota, úplná slepota.
 • strata sluchu podľa Fowlera viac ako 80 % obojstranne.

 

Ako získam parkovací preukaz?

O vytvorenie parkovacieho preukazu musí osoba s ŤZP požiadať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta jej trvalého bydliska, a to písomnou žiadosťou alebo elektronickou žiadosťou, ktorá musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom. Za maloleté dieťa podáva žiadosť jeho rodič!

K žiadosti musíte priložiť aj lekársky nález, ktorý vyplní váš všeobecný lekár a tiež správy od lekárov špecialistov (t.j. od odborných lekárov). Za vyplnenie tlačiva lekárovi neplatíte. Lekársky nález a správy musia potvrdzovať, že ste osoba s ŤZP, a že ste odkázaný na individuálnu prepravu alebo trpíte ochorením uvedeným v Prílohe č. 18 zákona č. 447/2008 Z.z. Lekársky nález by nemal byť starší ako 6 mesiacov. Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny môžete predkladať ďalšiu zdravotnú dokumentáciu aj po podaní žiadosti. Ďalšie informácie o priebehu posudzovania žiadosti nájdete nižšie.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny potom na základe lekárskeho posudku žiadosť o parkovací preukaz buď zamietne alebo odsúhlasí. Ak vám žiadosť o parkovací preukaz odsúhlasia, budete musieť prísť a predložiť identifikačný preukaz (občiansky preukaz) a fotografiu s veľkosťou 3x3 cm. Za vytvorenie parkovacieho preukazu neplatíte.

Pozor! Ak úrad zamietne vašu žiadosť, máte možnosť odvolať sa do 15 dní od doručenia rozhodnutia.

Parkovací preukaz má platnosť dovtedy, dokým budete spĺňate všetky podmienky na jeho držanie. Za vytvorenie preukazu neplatíte. Parkovací preukaz obsahuje rôzne údaje, vrátane mena, priezviska a fotografie osoby s ŤZP.

 

Mám parkovací preukaz. Aké pravidlá musím dodržiavať? Aké sú moje povinnosti?

Musíte dodržať tri hlavné pravidlá:

 1. parkovací preukaz môže používať iba osoba, ktorej ho vydal úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (alebo iný oprávnený orgán v zahraničí). To znamená, že preukaz nie je prenosný a môže ho použiť iba ten, na koho meno je vydaný!
 2. parkovací preukaz môžete používať iba vo vozidle, ktoré prepravuje osobu s ŤZP odkázanú na individuálnu prepravu alebo trpí ochorením v Prílohe č. 18 zákona č. 447/2008 Z.z.
 3. parkovací preukaz môžete používať len pri preprave osoby, ktorá je držiteľom parkovacieho preukazu, inak ho musíte odstrániť z vozidla. Príklad: ak máte dieťa s ŤZP a neveziete ho v aute, parkovací preukaz vydaný na dieťa by ste mali odložiť.

Pozor! Parkovací preukaz musí byť umiestnený v prednej časti vozidla (za čelným sklom) tak, aby bola jeho predná časť jasne viditeľná.

 

Viac informácií na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Posledná aktualizácia: 07. 01. 2020

3. Peňažné príspevky na kompenzáciu

Peňažné príspevky na kompenzáciu slúžia osobám s ŤZP na zmiernenie alebo prekonanie ich znevýhodnenia, ktoré majú v porovnaní so zdravými ľuďmi. Tieto príspevky sú určené na zmiernenie alebo prekonanie tzv. sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, napr. neschopnosť chodiť do práce alebo do školy pešo či prostriedkami hromadnej dopravy, neschopnosť základných činností ako každodenná hygiena alebo jedenie bez pomoci, neschopnosť navštevovať príbuzných a kultúrne podujatia...

Príspevok na kompenzáciu má tak osobe s ŤZP pomôcť pri aktívnom začlenení sa do spoločnosti, pričom má byť zachovaná jej ľudská dôstojnosť.

To je hlavný dôvod, prečo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny neuznáva žiadosti o príspevok napr. na prepravu alebo na kúpu auta, ak osoba s ŤZP potrebuje auto „iba“ na cestu k lekárovi - nejedná sa o aktívne začleňovanie sa do spoločnosti!

Orgán, ktorý posudzuje, rozhoduje a poskytuje tieto príspevky, je Úrad práce sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) podľa miesta trvalého bydliska osoby s ŤZP.

Peňažné príspevky slúžia na kompenzáciu sociálnych dôsledkov v týchto oblastiach:

 • mobilita a orientácia - kompenzuje sa znížená pohyblivosť alebo znížená orientačná schopnosť (napr. príspevok na kúpu auta, príspevok na úpravu bytu – jeho prestavbu na bezbariérový byt),
 • komunikácia - kompenzuje sa narušený spôsob komunikácie (napr. príspevok na kúpu načúvacieho prístroja),
 • zvýšené výdavky - kompenzujú sa zvýšené výdavky na diétne stravovanie; zvýšené výdavky súvisiace s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia; zvýšené výdavky súvisiace s prevádzkou auta; zvýšené výdavky súvisiace so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom,
 • sebaobsluha - kompenzuje sa obmedzená schopnosť sebaobsluhy alebo jej strata (napr. príspevok na opatrovanie).

 

Aké peňažné príspevky na kompenzáciu existujú?

Štát poskytuje kompenzáciu vo forme peňažných príspevkov alebo vo forme sociálnych služieb. Existujú jednorazové a opakované peňažné príspevky.

Jednorazové peňažné príspevky:

 • na kúpu pomôcky
 • na výcvik využívania pomôcky
 • na úpravu pomôcky
 • na opravu pomôcky
 • na kúpu zdvíhacieho zariadenia
 • na kúpu osobného motorového vozidla
 • úpravu osobného motorového vozidla
 • na úpravu bytu
 • na úpravu rodinného domu
 • na úpravu garáže

Opakované peňažné príspevky:

 • na osobnú asistenciu
 • na prepravu
 • na kompenzáciu zvýšených výdavkov
 • na opatrovanie

Podrobnejšie informácie o jednotlivých peňažných príspevkoch určených na kompenzáciu ŤZP nájdete TU.

 

Mám nárok na peňažný príspevok na kompenzáciu?

Nie každá osoba s ŤZP môže získať peňažný príspevok na kompenzáciu. Najprv musí splniť niekoľko podmienok. Medzi základné podmienky zvyčajne patrí príjem, majetok, odkázanosť na pomoc a kompenzácia sociálnych dôsledkov ŤZP.

Príjem

Na to, aby mohla osoba s ŤZP získať peňažný príspevok, jej príjem zvyčajne nemôže prekročiť 5-násobok životného minima pre jedného dospelého (od 1. 7. 2019 to je 1051 €). V prípade príspevkov na kompenzáciu zvýšených výdavkov nesmie príjem presiahnuť 3-násobok životného minima (od 1.7.2019 to je 630,60 €).

Do výšky príjmu sa však započítava nielen vlastný príjem osoby s ŤZP, ale aj príjem spoločne posudzovaných osôb (manžel, manželka; ďalší rodič a ich nezaopatrené deti, s ktorými žijú v spoločnej domácnosti; ak sa jedná o nezaopatrené dieťa, tak príjem rodičov, s ktorými žije v spoločnej domácnosti...). Pozor! Pri opakovaných peňažných príspevkoch (na prepravu, na kompenzáciu zvýšených výdavkov, na opatrovanie) sa príjem prehodnocuje raz za rok, zvyčajne v júli.

Za príjem sa považuje čistý príjem zo zamestnania, invalidný a starobných dôchodok, príspevok na opatrovanie, príjem z predaja hnuteľných a nehnuteľných vecí, dávka v hmotnej núdzi, výhra v lotériách, nemocenské, štátne sociálne dávky, príjmy získané z dedenia a darovania, štipendium študenta v doktorandskom študijnom programe... Pozor! Ak opatrovateľ a opatrovaný patria medzi spoločne posudzované osoby, pri prehodnocovaní výšky opatrovateľského príspevku sa tento príspevok nepočíta do príjmu osoby s ŤZP!

Za príjem sa nepovažujú jednorazové štátne sociálne dávky (napr. príspevok na pohreb, príspevok pri narodení dieťaťa), prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa, peňažné príspevky na kompenzácie, zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, spätne vyplatený invalidný a čiastočný invalidný dôchodok, jednorazová dávka v hmotnej núdzi, daňový bonus, štipendiá (okrem štipendia študenta v doktorandskom študijnom programe), vianočný príspevok...

Výška príjmu sa následne určí tak, že priemerný mesačný príjem osoby s ŤZP (čistý príjem zo zamestnania, invalidný dôchodok, starobný dôchodok, príspevok na opatrovanie...) za predchádzajúci kalendárny rok sa sčíta s príjmom manžela alebo manželky, partnera alebo partnerky a nezaopatrených detí, ktoré žijú v spoločnej domácnosti. Táto suma sa potom vydelí počtom osôb, ktorých príjem sa spočítaval. Výsledná suma sa rovná príjmu osoby s ŤZP. Tento príjem sa potom vydelí sumou životného minima (210,20 €). Výsledné číslo vám povie, aký máte násobok životného minima.

Pozor! Aj v prípade, že je teraz počet vašich spoločne posudzovaných osôb iný oproti predchádzajúcemu kalendárnemu roku, na takéto zmeny úrad práce, sociálnych vecí a rodiny pri posudzovaní príjmu osoby s ŤZP neprihliada! To znamená, že počet spoločne posudzovaných osôb bude taký, aký bol v predchádzajúcom roku a nie aký je v súčasnosti.

 

Príklad 1: Pán Peter je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím. Jeho jediným príjmom je invalidný dôchodok vo výške 350 € mesačne. Jeho manželka je zamestnaná. Jej priemerný mesačný čistý príjem bol za minulý rok 530 €. Manželia nemajú deti. Príjem pána Petra a jej manželky je tak spolu 880 € mesačne. Keďže sa spoločne posudzujú iba dve osoby (pán Peter a jeho manželka), túto sumu vydelíme dvomi. Výsledok je 440 €. Táto suma je podľa úradu práce, sociálnych vecí a rodiny rovná príjmu pána Petra. Príjem 440 € sa potom vydelí sumou životného minima (210,20 €), čo je 2,09. Príjem pána Petra teda nepresahuje ani 3-násobok životného minima, a tak spĺňa jednu z podmienok na priznanie príspevkov na kompenzácie.

Príklad 2: V domácnosti žije štvorčlenná rodina (mama, otec a dve deti). Jedno z detí je zdravé a druhé má ŤZP. Čistý príjem matky je 400 €, príjem otca 600 €, zdravé dieťa nezarába. Mesačný príjem rodiny je 1000 € (= 400 € + 600 €). Keďže sa spoločne posudzujú štyri osoby (mama, otec, dve deti), túto sumu vydelíme štyrmi. Výsledok je 250 € - toto je príjem dieťaťa s ŤZP. Číslo 250 potom vydelíme  sumou životného minima (210,20 €), čo je 1,19. Príjem dieťaťa s ŤZP nepresahuje ani 3-násobok životného minima, a tak je splnená jedna z podmienok na priznanie príspevkov na kompenzácie.

 

Majetok

Aby mohla osoba s ŤZP získať príspevok na kompenzácie, hodnota jej majetku nemôže byť vyššia ako 39 833 €. Ako majetok sa berú nehnuteľné a hnuteľné veci, ktoré vlastní žiadateľ o príspevok, a tiež peňažné úspory. Hodnota majetku sa preukazuje v čase podania žiadosti o príspevok. Pozor! Ak nejaký majetok patrí okrem osoby s ŤZP aj niekomu inému, do úvahy sa berie iba podiel osoby s ŤZP.

Žiadateľ o príspevok na opatrovanie a osoba s ŤZP, ktorá má byť opatrovaná, nepreukazujú svoj majetok. To znamená, že hodnota ich majetku môže byť aj vyššia ako 39 833 €.

Do sumy 39 833 € sa nepočíta:

 • nehnuteľnosť (rodinný dom, byt...), ktorú osoba s ŤZP užíva na trvalé bývanie,
 • poľnohospodárska a lesná pôda, ktorú osoba s ŤZP užíva pre svoju potrebu,
 • hnuteľné veci, ktoré tvoria nevyhnutné vybavenie domácnosti a ktorými sú oblečenie, obuv a hnuteľné veci, na ktoré sa poskytla jednorazová dávka v hmotnej núdzi alebo peňažný príspevok na kompenzáciu,
 • osobné motorové vozidlo, ktorého držiteľom alebo vlastníkom je osoba s ŤZP a využíva ho na individuálnu prepravu z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia,
 • nehnuteľné alebo hnuteľné veci nadobudnuté z peňažného daru alebo nepeňažné dary, ak tieto dary boli poskytnuté (1.) v úhrnnej hodnote do výšky 12-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu (t.j. 2522,40 €), (2.) nadáciou, občianskym združením, neziskovou organizáciou poskytujúcou všeobecne prospešné služby, cirkvou, náboženskou spoločnosťou alebo (3) na účely posilnenia účinkov kompenzácie, zachovania alebo zlepšenia zdravotného stavu,
 • hnuteľné veci, ak by bol ich predaj alebo iné nakladanie s nimi v rozpore s dobrými mravmi (napr. snubný prsteň, obrúčka....).

Odkázanosť na pomoc a kompenzácia sociálnych dôsledkov ŤZP

Nárok na peňažný príspevok má osoba s ŤZP iba vtedy, ak je na takúto pomoc odkázaná (napr. odkázanosť na pomoc druhej osoby, odkázanosť  na pomôcku...) a táto pomoc jej pomôže zmierniť alebo prekonať sociálne dôsledky postihnutia. Túto odkázanosť posudzuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny po tom, čo podáte žiadosť o niektorý z kompenzačných príspevkov.

 

Posledná aktualizácia: 07. 01. 2020

4. Posudzovanie žiadostí osôb s ťažkých zdravotným postihnutím (ŤZP) a rozhodovanie o nich

Ak žiadate o preukaz fyzickej osoby s ŤZP (bez alebo so sprievodcom), o parkovací preukaz alebo o peňažné príspevky na kompenzácie, vaša žiadosť musí prejsť posudzovaním – buď iba lekárskym, alebo lekárskym aj sociálnym.

 

Čo je lekárska posudková činnosť?

Je to činnosť, ktorú má na starosti tzv. posudkový lekár príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Posudkový lekár:

 • hodnotí a posudzuje zdravotný stav osoby, jeho zmeny a poruchy, ktoré spôsobujú zdravotné postihnutie,
 • určuje mieru funkčnej poruchy,
 • posudzuje sociálne dôsledky, ktoré spôsobuje ťažké zdravotné postihnutie,
 • posudzuje jednotlivé druhy odkázanosti osoby s ŤZP (napr. na individuálnu prepravu, na pomôcku, na osobnú asistenciu, na opatrovanie...),
 • posudzuje fyzickú a psychickú schopnosť osoby vykonávať opatrovanie,
 • posudzuje fyzickú a psychickú schopnosť osoby s ŤZP udeliť písomný súhlas,
 • posudzuje potrebu osobnej starostlivosti.

Posudkový lekár teda hodnotí, či ste naozaj osoba s ŤZP, či máte nárok na preukaz osoby s ŤZP, parkovací preukaz alebo príspevok na kompenzáciu. Vychádza z lekárskeho nálezu, ktorý je súčasťou vašej žiadosti a ktorý nemá byť starší ako 6 mesiacov. Pozor! Ak je zdravotný stav osoby s ŤZP chronický, teda má trvalé poškodenie, miera funkčnej poruchy je definitívna a od ďalšej liečby sa neočakáva zlepšenie stavu, lekársky nález môže byť starší ako 6 mesiacov.

Lekársky nález vám vyplní všeobecný lekár a k žiadosti okrem tohto nálezu nezabudnite dodať správy od lekárov špecialistov (t.j. od odborných lekárov). Za vyplnenie tlačiva lekárovi neplatíte. Lekársky nález a správy musia potvrdzovať, že ste osoba s ŤZP, a že máte nárok na to, o čo žiadate. Pozor! Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny môžete predkladať ďalšiu zdravotnú dokumentáciu aj po podaní žiadosti.

Ak má posudkový lekár pochybnosti o diagnóze, ktorá vyplýva z vášho lekárskeho nálezu, alebo táto diagnóza nie je úplná, alebo ak o to samy požiadate, posudkový lekár si vás môže predvolať a až potom posúdiť váš zdravotný stav. Inak ho posudkový lekár posúdi bez vašej prítomnosti.

Posudkový lekár nakoniec vytvorí lekársky posudok, ktorý bude obsahovať mieru vašej funkčnej poruchy, vyjadrenie, či ste osoba s ŤZP, či ste odkázaný na individuálnu prepravu, či ste odkázaný na peňažný príspevok... Posudkový lekár môže v posudku určiť aj ďalší termín posudzovania zdravotného stavu.

Ak žiadate len o preukaz ŤZP alebo o parkovací preukaz ŤZP, bude vám vypracovaný iba lekársky posudok. Ďalšie kolo posudzovania (tzv. sociálna posudková činnosť) sa vás netýka.

 

Čo je sociálna posudková činnosť?

Je to činnosť, ktorú má na starosti sociálny pracovník príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento pracovník začne posudzovať vašu žiadosť až vtedy, keď je z lekárskeho posudku jasné, že žiadateľ je osoba s ŤZP (výnimkou je žiadosť o opatrovateľský príspevok).

Sociálny pracovník:

 • posudzuje individuálne predpoklady osoby s ŤZP (napr. schopnosti, motivácia a úsilie osoby s ŤZP riešiť svoju vlastnú situáciu),
 • posudzuje rodinné prostredie osoby s ŤZP (napr. rozsah pomoci, ktorú je schopná osobe s TŽP poskytnúť rodina – manžel/ka, rodičia, deti),
 • posudzuje prostredie, ktoré ovplyvňuje začlenenie osoby s ŤZP do spoločnosti (napr. hodnotenie podmienok bývania osoby s ŤZP – kde býva, aké má v byte bariéry...),
 • posudzuje všetky druhy odkázanosti osoby s ŤZP (napr. odkázanosť na individuálnu prepravu...),
 • navrhuje kompenzácie v jednotlivých oblastiach (t.j. návrh na kompenzáciu formou príspevku na kúpu pomôcky, na kúpu motorového vozidla…).

Pozor! Pri posudzovaní odkázanosti dieťaťa s ŤZP sa neberie do úvahy potreba pomoci, ktorá by sa mala poskytovať aj zdravému dieťaťu v rovnakom veku. Príklad: dvojročné dieťa s ŤZP nebude odkázané na pomoc pri kúpaní, pretože aj zdravé dieťa potrebuje pri kúpaní pomoc.

Sociálny pracovník vykonáva posudkovú činnosť za vašej účasti, pričom máte právo povedať mu o vašich potrebách a návrhoch na zlepšenie vašej sociálnej situácie. Ak chcete, toto posudzovanie môže prebiehať u vás doma a aj za účasti ďalšej osoby, ktorú si určíte (rodič, manžel/ka...).

Sociálny pracovník potom napíše tzv. posudkový záver. Ten sa spolu s lekárskym posudkom použije na vytvorenie komplexného posudku.

 

Čo je to komplexný posudok?

Komplexný posudok je dokument, ktorý vznikne na základe lekárskeho posudku a posudkového záveru. Vypracuje ho príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Komplexný posudok obsahuje rôzne informácie. Napr.:

 • mieru funkčnej poruchy (v percentách),
 • vyjadrenie, že ide o fyzickú osobu s ŤZP,
 • sociálne dôsledky ŤZP vo všetkých oblastiach kompenzácie,
 • návrh druhu peňažného príspevku na kompenzáciu,
 • vyjadrenie, či je osoba s ŤZP odkázaná na sprievodcu,
 • vyjadrenie, či je osoba s ŤZP odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom,
 • termín ďalšieho posúdenia zdravotného stavu, ak ho určí posudkový lekár,
 • odôvodnenie komplexného posudku.

 

Ako dlho trvá posúdenie žiadosti? Kedy zistím, či bola moja žiadosť schválená alebo zamietnutá?

Úrad schváli alebo zamietne vašu žiadosť na základe vypracovaného lekárskeho alebo komplexného posudku. Posudzovanie žiadosti a jej schválenie alebo zamietnutie by nemalo trvať dlhšie ako 90 dní (v prípade žiadosti iba o preukaz ŤZP a parkovací preukaz 45 dní). Počas tohto obdobia si vás môže predvolať posudkový lekár a sociálny pracovník. V mimoriadnych prípadoch môže posudzovanie žiadosti a rozhodnutie o nej trvať až 120 dní.

Ak úrad vašu žiadosť zamietne, máte právo sa do 15 dní od doručenia rozhodnutia odvolať. Odvolanie musíte podať na úrade, ktorý rozhodnutie vydal. Odvolanie posudzuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Ak sa neodvoláte, po 15 dňoch od prevzatia rozhodnutia nadobúda rozhodnutie právoplatnosť.

 

Posledná aktualizácia: 07. 01. 2020