1. Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla

Peňažný príspevok na kúpu auta patrí medzi peňažné príspevky na kompenzácie a opiera sa o zákon č. 447/2008 Z. z. Tento príspevok slúži na zlepšenie pohyblivosti osoby s ŤZP (napr. na uľahčenie dieťaťu s ŤZP cestu do školy a naspäť).

 

Aké podmienky treba splniť, aby som získal príspevok na kúpu auta?

Na získanie tohto príspevku musíte splniť niekoľko podmienok. Niektoré z nich sú spoločné pre väčšinu peňažných príspevkov na kompenzácie, iné platia iba pre príspevok na kúpu auta.

Základné podmienky: ŤZP, príjem, majetok a odkázanosť na pomoc

Prvou a najdôležitejšou podmienkou je tá, že o príspevok môže žiadať iba osoba s ŤZP, resp. rodič, ak sa jedná o dieťa s ŤZP.

Príjem osoby s ŤZP nesmie byť väčší ako päťnásobok sumy životného minima (1051 €)hodnota majetku tejto osoby nemôže byť vyššia ako 39 833 €.

Viac informácií o tom, ako sa počíta príjem osoby s ŤZP a čo sa počíta do hodnoty majetku, nájdete TU.

Aby mala osoba s ŤZP nárok na príspevok na kúpu auta, musí byť odkázaná na jeho pomoc, a teda na tzv. individuálnu prepravu (pozri nižšie).

Ďalšie podmienky

Okrem základných podmienok musí žiadateľ o príspevok splniť ešte niekoľko dodatočných podmienok.

O príspevok treba požiadať najneskôr do konca kalendárneho roku, v ktorom dovŕši osoba s ŤZP 65 rokov.

Príklad: v júni roku 2019 bude mať osoba s ŤZP 65 rokov. O príspevok tak môže požiadať ešte v decembri roku 2019, ale od januára 2020 už nie.

Keďže sa peňažné príspevky na kompenzáciu majú použiť na zmiernenie sociálneho znevýhodnenia, príspevok na auto môže získať osoba s ŤZP iba v tom prípade, že sa aktívne začleňuje do spoločnosti – toto auto bude využívať najmenej 2-krát v týždni na prepravu do práce, do školy, do domova sociálnych služieb či denného stacionára a najmenej 2-krát v týždni na svoj návrat domov.

O príspevok môže osoba s ŤZP (alebo jej rodič) požiadať aj vtedy, keď navštevuje školské zariadenie minimálne 2-krát v mesiaci a to z toho dôvodu, že má individuálny študijný plán alebo je ubytovaná na internáte.

Na príspevok má  osoba s ŤZP nárok aj vtedy, keď sa jej poskytuje týždenná pobytová služba (napr. v domove sociálnych služieb), pričom auto bude využívať najmenej 1-krát v týždni na prepravu do tohto zariadenia a najmenej 1-krát v týždni na svoj návrat domov.

Osoba s ŤZP, ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba, nemá nárok na príspevok. Výnimkou je nezaopatrené dieťa, ktoré má celoročnú pobytovú sociálnu službu kvôli plneniu povinnej školskej dochádzky alebo ďalšieho vzdelávania.

Pozor! O príspevok na auto sa dá požiadať už vtedy, keď sa ešte len chystáte do zamestnania/školy/domova sociálnych služieb/denného stacionára – musíte mať však potvrdenie o tom, že budete mať zamestnanie alebo budete navštevovať tieto zariadenia.

Upozornenie! Ak potrebujete auto iba na prepravu k lekárovi, nespĺňate podmienky na príspevok na kúpu auta. Na prepravu k lekárovi slúži prevoz sanitkou.

 

Čo je individuálna preprava?

Osoba s ŤZP je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, ak nemôže používať verejnú hromadnú dopravu z dôvodu:

 • ťažkej poruchy mobility (napr. niektoré svalové, mozgové alebo reumatické ochorenia),
 • duševnej poruchy s často sa opakujúcimi prejavmi agresivity, neovládateľného alebo nepredvídateľného správania,
 • ťažkej poruchy zvieračov (napr. inkontinencia moču alebo stolice).  

 

Aké auto si môžem z tohto príspevku kúpiť?

Peňažný príspevok môžete použiť iba na kúpu takého auta, ktoré nie je podľa technického preukazu staršie ako 5 rokov.

Auto s automatickou prevodovkou si z príspevku môžete kúpiť iba v tom prípade, ak ste na takéto auto odkázaný podľa komplexného posudku a máte vodičský preukaz.

Pozor! Ak si auto, na ktoré žiadate príspevok, kúpite ešte pred dňom vypracovania komplexného posudku, tento príspevok nedostanete! Auto teda nekupujte vopred!

 

Ako získam peňažný príspevok na kúpu auta?

O peňažný príspevok musí osoba s ŤZP požiadať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta jej trvalého bydliska, a to písomnou žiadosťou alebo elektronickou žiadosťou, ktorá musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom. Za maloleté dieťa podáva žiadosť jeho rodič!

K žiadosti musíte priložiť aj lekársky nález, ktorý vám vyplní váš všeobecný lekár (resp. detský lekár) a tiež správy od lekárov špecialistov (t.j. od odborných lekárov). Lekársky nález a správy musia potvrdzovať, že ste osoba s ŤZP a že ste odkázaný na individuálnu prepravu. Žiadateľ musí predložiť všetky doklady a dokumenty, ktoré potvrdzujú splnenie podmienok na priznanie príspevku!

Pozor! Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny môžete predkladať ďalšiu zdravotnú dokumentáciu aj po podaní žiadosti.

Lekársky nález by nemal byť starší ako 6 mesiacov. Ak je zdravotný stav osoby s ŤZP chronický, teda má trvalé poškodenie, miera funkčnej poruchy je definitívna a od ďalšej liečby sa neočakáva zlepšenie stavu, lekársky nález môže byť starší ako 6 mesiacov.

Okrem toho bude musieť osoba s ŤZP zdokladovať svoje príjmy a majetkové pomery a príjmy ostatných spoločne posudzovaných osôb (napr. potvrdenie o výške príjmu od zamestnávateľa, rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške dôchodku, daňové priznanie, vyhlásenie o majetku  s úradne osvedčeným podpisom od matriky alebo notára) a aj to, že je zamestnaná/bude zamestnaná, že sa jej poskytuje/bude poskytovať sociálna služba alebo že navštevuje/bude navštevovať školské zariadenie.

Taktiež budete musieť zdokladovať cenu požadovaného auta.

Ďalšie informácie o priebehu posudzovania žiadosti, nájdete TU.

 

Aká je výška príspevku na kúpu auta? Môžu si jedno auto spoločne kúpiť viaceré osoby s ŤZP?

Výška príspevku závisí od ceny auta (na základe dokladu o cene alebo dokladu o jeho kúpe) a od výšky príjmu osoby s ŤZP. Všeobecne platí, že čím vyšší príjem máte, tým nižší príspevok budete poberať.

Pozor! Cena auta sa zohľadňuje iba do sumy 13 277,57 €. Ak si plánujete zakúpiť drahšie auto, pri vypočítaní výšky príspevku sa bude brať do úvahy iba suma 13 277,57 €.

Maximálna výška tohto peňažného príspevku je na auto s manuálnou prevodovkou 6638,79 €, na vozidlo s automatickou prevodovkou 8298,48 €.

Jedno auto si môžu spoločne kúpiť viaceré osoby s ŤZP. V tomto prípade sa výška príspevku počíta pre každú osobu zvlášť.

 

Schválili mi príspevok na kúpu auta. Kedy dostanem peniaze? Aké sú moje povinnosti?

Príspevok vám bude vyplatený v hotovosti alebo môžete požiadať o prevod na účet. Peniaze dostanete až po právoplatnom rozhodnutí o priznaní tohto príspevku – čiže po 15 dňoch od prevzatia písomného rozhodnutia.

Povinnosti

Auto si musíte kúpiť do troch mesiacov odo dňa poskytnutia príspevku.

Pozor! V prípade, že auto nestihnete kúpiť pre problémy vo firme, ktorá vyrába či predáva autá, táto lehota sa vám predĺži na 6 mesiacov. Na to, aby sa vám lehota predĺžila, musíte príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny oznámiť tieto problémy do 3 mesiacov, čiže do pôvodnej lehoty. 

Zároveň budete potrebovať pre úrad práce doklad o cene (tzv. predfaktúra) alebo doklad o kúpe vozidla (faktúra).

Pozor! Tento doklad musíte mať od osoby (firmy), ktorá vyrába, predáva, distribuuje alebo upravuje osobné motorové vozidlá. To znamená, že príspevok nedostanete vtedy, ak napr. auto kúpite od človeka, ktorý ho predáva cez internet a nemôže vám vystaviť potrebný doklad!

Na výzvu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny musíte preukázať všetky skutočnosti (doklady), ktoré potvrdzujú váš nárok na priznanie, výšku alebo vyplatenie príspevku.

Pozor! Ak došlo k zmenám v skutočnostiach, ktoré môžu ovplyvniť váš nárok, výšku alebo vyplatenie príspevku (vrátane zmeny trvalého alebo prechodného pobytu), tieto zmeny musíte príslušnému úradu práce oznámiť už do 8 dní!

Príspevok na kúpu auta, resp. určitú časť z tohto príspevku ste povinný vrátiť vtedy, ak:

 • od získania príspevku ešte neprešlo 7 rokov a vy auto predáte alebo ho darujete,
 • sa vozidlo už nevyužíva na vašu individuálnu prepravu,
 • vám bol príspevok schválený na základe dokladu o tom, že budete zamestnaný alebo budete navštevovať školské zariadenie alebo vám bude poskytovaná sociálna služba a do 12 kalendárnych mesiacov od rozhodnutia o priznaní tohto príspevku sa tak nestalo, 
 • auto musíte vrátiť subjektu (napr. firme), ktorý vám poskytol úver na kúpu tohto auta.

 

Už raz som získal príspevok na kúpu auta. Môžem tento príspevok získať ešte raz?

Áno, peňažný príspevok môžete získať aj nabudúce po splnení niekoľkých podmienok.

Od predchádzajúceho poskytnutia príspevku už prešlo najmenej 7 rokov a:

 • zaviažete sa, že auto, na ktoré vám bol poskytnutý predchádzajúci príspevok predáte do šiestich mesiacov od kúpy nového auta,
 • alebo auto, na ktoré vám bol poskytnutý predchádzajúci príspevok, je vyradené z evidencie motorových vozidiel alebo sa zaviažete, že do šiestich mesiacov od kúpy nového vozidla požiadate o jeho vyradenie z evidencie.

Pozor! O príspevok môžete požiadať aj keď ešte neuplynulo 7 rokov od predchádzajúceho príspevku. Platí to však iba vtedy, ak vrátite predchádzajúci peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla alebo jeho pomernú časť.

 

Čo sa stane, ak osoba, ktorá získala príspevok na kúpu auta, zomrie?

Dedičia musia vrátiť príspevok iba vtedy, ak osoba s ŤZP zomrie skôr, než schválený príspevok použije na kúpu auta.

 

Viac informácií na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Posledná aktualizácia: 07. 01. 2020

2. Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla

Peňažný príspevok na úpravu auta patrí medzi peňažné príspevky na kompenzácie a opiera sa o zákon č. 447/2008 Z. z. Tento príspevok je určený na úpravu auta, vďaka ktorej bude môcť osoba s ŤZP toto auto sama šoférovať alebo sa v ňom bude môcť prevážať. To znamená, že príspevok slúži na zabezpečenie pohyblivosti osoby s ŤZP.

 

Aké podmienky treba splniť, aby som získal príspevok na úpravu auta?

Na získanie tohto príspevku musíte splniť niekoľko podmienok. Niektoré z nich sú spoločné pre väčšinu peňažných príspevkov na kompenzácie, iné platia iba pre príspevok na úpravu auta.

Základné podmienky: ŤZP, príjem, majetok a odkázanosť na pomoc

Prvou a najdôležitejšou podmienkou je: o príspevok môže žiadať iba osoba s ŤZP, resp. rodič, ak sa jedná o dieťa s ŤZP.

Príjem osoby s ŤZP nesmie byť väčší ako päťnásobok sumy životného minima (1051 €)hodnota majetku tejto osoby nemôže byť vyššia ako 39 833 €.

Viac informácií o tom, ako sa počíta príjem osoby s ŤZP a čo sa počíta do hodnoty majetku, nájdete TU.

Aby mala osoba s ŤZP nárok na príspevok na úpravu auta, musí byť odkázaná na tzv. individuálnu prepravu a zároveň byť odkázaná aj na túto úpravu.

Ďalšie podmienky

Okrem základných podmienok musí žiadateľ splniť ešte niekoľko dodatočných podmienok.

Auto, na ktorého úpravu príspevok žiada, musí buď vlastniť alebo spoluvlastniť (nemôže ho mať na leasing – vtedy je vlastníkom leasingová spoločnosť!).

Pozor! Príspevok môžete žiadať iba na také auto, ktoré nie je podľa technického preukazu staršie ako 5 rokov.

Pozor! Ak auto, na ktoré žiadate príspevok, upravíte ešte pred dňom vypracovania komplexného posudku, tento príspevok nedostanete!

 

Čo je individuálna preprava?

Osoba s ŤZP je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, ak nemôže používať verejnú hromadnú dopravu z dôvodu:

 • ťažkej poruchy mobility (napr. niektoré svalové, mozgové alebo reumatické ochorenia),
 • duševnej poruchy s často sa opakujúcimi prejavmi agresivity, neovládateľného alebo nepredvídateľného správania,
 • ťažkej poruchy zvieračov (napr. inkontinencia moču alebo stolice).  

 

Môžem žiadať o príspevok aj na viacero úprav?

Áno, ak spĺňate podmienky na poskytnutie príspevku na viacero rôznych úprav. Celková výška týchto príspevkov však počas 7 rokov nemôže byť vyššia ako 6638,79 €.

 

Ako získam peňažný príspevok na úpravu auta?

O peňažný príspevok musí osoba s ŤZP požiadať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta jej trvalého bydliska, a to písomnou žiadosťou alebo elektronickou žiadosťou, ktorá musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom. Za maloleté dieťa podáva žiadosť jeho rodič!

K žiadosti musíte priložiť aj lekársky nález, ktorý vám vyplní váš všeobecný lekár (resp. detský lekár) a tiež správy od lekárov špecialistov (t.j. od odborných lekárov). Za vyplnenie tlačiva lekárovi neplatíte (poplatok hradí úrad práce, sociálnych vecí a rodiny). Lekársky nález a správy musia potvrdzovať, že ste osoba s ŤZP a že ste odkázaný na individuálnu prepravu a na úpravu auta. Žiadateľ musí predložiť všetky doklady a dokumenty, ktoré potvrdzujú splnenie podmienok na priznanie príspevku!

Pozor! Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny môžete predkladať ďalšiu zdravotnú dokumentáciu aj po podaní žiadosti.

Lekársky nález by nemal byť starší ako 6 mesiacov. Ak je zdravotný stav osoby s ŤZP chronický, teda má trvalé poškodenie, miera funkčnej poruchy je definitívna a od ďalšej liečby sa neočakáva zlepšenie stavu, lekársky nález môže byť aj starší ako 6 mesiacov.

Okrem toho bude musieť osoba s ŤZP zdokladovať svoje príjmy a majetkové pomery a príjmy ostatných spoločne posudzovaných osôb (napr. potvrdenie o výške príjmu od zamestnávateľa, rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške dôchodku, daňové priznanie, vyhlásenie o majetku s úradne osvedčeným podpisom od matriky alebo notára).

Taktiež budete musieť zdokladovať cenu požadovanej úpravy auta.

Ďalšie informácie o priebehu posudzovania žiadosti nájdete TU.

 

Aká je výška príspevku na úpravu auta?

Výška príspevku závisí od ceny úpravy auta (na základe dokladu o cene úpravy alebo dokladu o úprave) a od výšky príjmu osoby s ŤZP. Všeobecne platí, že čím vyšší príjem máte, tým nižší príspevok budete poberať.

Maximálna výška tohto peňažného príspevku je 6638,79 €.

Peňažný príspevok sa môže poskytnúť aj viackrát na rôzne úpravy. Celková výška týchto príspevkov však počas 7 rokov nemôže byť vyššia ako 6638,79€.

Jednu úpravu auta môžu spoločne zaplatiť viaceré osoby s ŤZP. V tomto prípade sa výška príspevku počíta pre každú osobu zvlášť.

 

Schválili mi príspevok na úpravu auta. Kedy dostanem peniaze? Aké sú moje povinnosti?

Príspevok vám bude vyplatený v hotovosti alebo môžete požiadať o prevod na účet. Peniaze dostanete až po právoplatnom rozhodnutí o priznaní tohto príspevku – čiže po 15 dňoch od prevzatia písomného rozhodnutia.

Povinnosti

Auto si musíte kúpiť do troch mesiacov odo dňa poskytnutia príspevku.

Pozor! V prípade, že auto nestihnete kúpiť pre problémy vo firme, ktorá upravuje autá, táto lehota sa vám predĺži na 6 mesiacov. Na to, aby sa vám lehota predĺžila, musíte príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o týchto problémoch informovať do 3 mesiacov, čiže do pôvodnej lehoty. 

Zároveň budete potrebovať pre úrad práce doklad o cene úpravy (tzv. predfaktúra) alebo doklad o už vykonanej úprave vozidla (faktúra).

Pozor! Tento doklad musíte mať od osoby (firmy), ktorá upravuje osobné motorové vozidlá. To znamená, že príspevok nedostanete, ak vám napr. auto upraví človek, ktorého ste našli na internete a ktorý nemôže predložiť potrebné „papiere“!

Na výzvu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny musíte preukázať všetky skutočnosti (doklady), ktoré potvrdzujú váš nárok na priznanie, výšku alebo vyplatenie príspevku.

Pozor! Ak došlo k zmenám v skutočnostiach, ktoré môžu ovplyvniť váš nárok, výšku alebo vyplatenie príspevku (vrátane zmeny trvalého alebo prechodného pobytu), tieto zmeny musíte príslušnému úradu práce oznámiť už do 8 dní!

Príspevok na úpravu osobného motorového vozidla, resp. určitú časť z tohto príspevku ste povinný vrátiť vtedy, ak:

 • od získania príspevku ešte neprešlo 7 rokov a vy toto upravené auto predáte alebo ho darujete
 • sa vozidlo už nevyužíva na vašu individuálnu prepravu

 

Už raz som získal príspevok na úpravu auta. Môžem získať príspevok na rovnakú úpravu aj nabudúce?

Áno, peňažný príspevok na rovnakú úpravu môžete získať aj nabudúce, ak splníte túto podmienku: od poskytnutia predchádzajúceho príspevku na úpravu ubehlo 7 rokov a táto úprava už neplní svoj účel.

Pozor! O príspevok na rovnakú úpravu auta môžete požiadať aj vtedy, keď ešte neuplynulo 7 rokov od predchádzajúceho príspevku. Platí to však iba v tom prípade, ak úradu vrátite predošlý príspevok alebo jeho pomernú časť.

 

Čo sa stane, ak osoba, ktorá získala príspevok na úpravu auta, zomrie?

Dedičia musia vrátiť príspevok iba vtedy, ak osoba s ŤZP zomrie skôr, než schválený príspevok použije na úpravu auta.

 

Viac informácií na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Posledná aktualizácia: 07. 01. 2020

3. Peňažný príspevok na úpravu bytu/rodinného domu/garáže

Peňažné príspevky na úpravu bytu/domu/garáže patria medzi peňažné príspevky na kompenzácie a opierajú sa o zákon č. 447/2008 Z. z. Tieto príspevky slúžia na odstránenie bariér (napr. upravenie stavby na bezbariérovú) a na úpravu príslušenstva bytu alebo domu. Vďaka takýmto úpravám sa zlepší pohyblivosť a premiestňovanie osoby s ŤZP.

Pozor! Bariéry sú všetky prekážky, kvôli ktorým nie je osoba s ŤZP schopná premiestňovať sa, orientovať sa, dorozumievať sa alebo sa postarať sama o seba.

Peňažný príspevok môžete žiadať na také úpravy bytu, rodinného domu a garáže, ktorými:

 • upravíte už existujúce zariadenie v byte, dome alebo v garáži (napr. existujúcu kúpeľňu upravíte na bezbariérovú),
 • upravíte vstup alebo prístup do bytového domu (činžiaku, paneláku...), domu a garáže (napr. vybudujete plošinu pre invalidný vozík),
 • upravíte prístup k výťahu v bytovom dome (paneláku, činžiaku...).

Pozor! Za úpravu sa nepovažuje vybudovanie úplne novej kúpeľne alebo WC, vodovodu, kanalizácie, plynovodu...

Pozor! Ako dôvod na úpravu sa neberie opotrebovanie a prekročenie životnosti už existujúceho zariadenia alebo už predošlej úpravy.

 

Aké podmienky treba splniť, aby som získal príspevok na úpravu bytu/domu/garáže?

Na získanie tohto príspevku musíte splniť niekoľko podmienok. Niektoré z nich sú spoločné pre väčšinu peňažných príspevkov na kompenzácie, iné platia iba pre príspevok na úpravu bytu/domu/garáže.

Základné podmienky: ŤZP, príjem, majetok a odkázanosť na pomoc

Prvou a najdôležitejšou podmienkou je: o príspevok môže žiadať iba osoba s ŤZP, resp. rodič, ak sa jedná o dieťa s ŤZP.

Príjem osoby s ŤZP nesmie byť väčší ako päťnásobok sumy životného minima (1051 €)hodnota majetku tejto osoby nemôže byť vyššia ako 39 833 €.

Viac informácií o tom, ako sa počíta príjem osoby s ŤZP a čo sa počíta do hodnoty majetku, nájdete TU.

Aby mala osoba s ŤZP nárok na príspevok na úpravu bytu/domu/garáže, musí byť podľa komplexného posudku na tieto úpravy aj odkázaná.

Pozor! Na príspevok nemá nárok, ak bariéry dokáže prekonať za pomoci zdravotníckych pomôcok, ktoré prepláca zdravotná poisťovňa.

Ďalšie podmienky

Okrem základných podmienok musí žiadateľ splniť ešte jednu podmienku. V byte alebo rodinnom dome, pre úpravu ktorého žiada príspevok, musí mať trvalý pobyt. V prípade úpravy garáže musí buď túto garáž vlastniť alebo táto garáž patrí k nájomnému bytu, ktorý ale nie je súčasťou zariadenia celoročnej pobytovej služby.

Pozor! Príspevok nedostanete, ak úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže, na ktoré žiadate príspevok, boli alebo budú vykonané ešte pred dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení príspevku (t.j. úpravy treba vykonať až po 15 dňoch od prevzatia písomného rozhodnutia o schválení vašej žiadosti).

 

Môžem žiadať o príspevok na úpravu bytu/domu/garáže aj vtedy, keď bude úprava slúžiť nielen mne, ale aj iným osobám s ŤZP?

Áno. Príspevok môžete získať aj vtedy, ak budú túto úpravu využívať okrem vás aj iné osoby s ŤZP.

 

Ako získam peňažný príspevok na úpravu bytu/domu/garáže?

O peňažný príspevok musí osoba s ŤZP požiadať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta jej trvalého bydliska, a to písomnou žiadosťou alebo elektronickou žiadosťou, ktorá musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom. Za maloleté dieťa podáva žiadosť jeho rodič!

K žiadosti musíte priložiť aj lekársky nález, ktorý vám vyplní váš všeobecný lekár (resp. detský lekár) a tiež správy od lekárov špecialistov (t.j. od odborných lekárov). Lekársky nález a správy musia potvrdzovať, že ste osoba s ŤZP a že ste odkázaný na úpravu bytu, domu alebo garáže. Žiadateľ musí predložiť všetky doklady a dokumenty, ktoré potvrdzujú splnenie podmienok na priznanie príspevku!

Pozor! Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny môžete predkladať ďalšiu zdravotnú dokumentáciu aj po podaní žiadosti.

Lekársky nález by nemal byť starší ako 6 mesiacov. Ak je zdravotný stav osoby s ŤZP chronický, teda má trvalé poškodenie, miera funkčnej poruchy je definitívna a od ďalšej liečby sa neočakáva zlepšenie stavu, lekársky nález môže byť aj starší ako 6 mesiacov.

Okrem toho bude musieť osoba s ŤZP zdokladovať svoje príjmy a majetkové pomery a príjmy ostatných spoločne posudzovaných osôb (napr. potvrdenie o výške príjmu od zamestnávateľa, rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške dôchodku, daňové priznanie, vyhlásenie o majetku s úradne osvedčeným podpisom od matriky alebo notára).

Taktiež budete musieť zdokladovať cenu požadovanej úpravy.

Ďalšie informácie o priebehu posudzovania žiadosti nájdete TU.

 

Už raz som získal príspevok na úpravu bytu/domu/garáže. Môžem tento príspevok získať aj nabudúce?

Áno, peňažný príspevok môžete získať aj nabudúce, ak splníte túto podmienku: o ďalší príspevok  požiadate až po vyúčtovaní predchádzajúceho príspevku na úpravu! 

Platí však, že celkový súčet poskytnutých príspevkov nemôže byť počas siedmych rokov vyšší ako 6638,79 € pre úpravy bytu a rodinného domu a 1659,70 € pre úpravy garáže.

 

Aká je výška príspevku na úpravu bytu/domu/garáže?

Výška príspevku závisí od ceny samotnej úpravy (na základe dokladu o cene) a od výšky príjmu osoby s ŤZP. Všeobecne platí, že čím vyšší príjem máte, tým nižší príspevok budete poberať.

Pozor! Cena stavebných prác, materiálov a zariadení sa pri počítaní výšky príspevku zohľadňuje iba do tej sumy, ktorá je uvedená v tomto zozname. To znamená, že aj ak bude úprava bytu/domu/garáže drahšia, výška príspevku už nebude vyššia.

Maximálna výška tohto peňažného príspevku je na úpravu bytu a rodinného domu 6638,79 € a na úpravu garáže 1659,70 €.

Peňažný príspevok sa môže poskytnúť aj viackrát na rôzne úpravy. Platí však, že celkový súčet poskytnutých príspevkov nemôže byť počas siedmych rokov vyšší ako 6638,79 € pre úpravy bytu a rodinného domu a 1659,70 € pre úpravy garáže.

Ak sú na jednu úpravu odkázané viaceré osoby s ŤZP a všetky budú túto úpravu využívať, výška príspevku sa bude počíta pre každú osobu zvlášť.

 

Schválili mi príspevok na úpravu bytu/domu/garáže. Kedy dostanem peniaze? Aké sú moje povinnosti?

Príspevok vám bude vyplatený v hotovosti alebo môžete požiadať o prevod na účet. Peniaze dostanete až po právoplatnom rozhodnutí o priznaní tohto príspevku – čiže po 15 dňoch od prevzatia písomného rozhodnutia.

Povinnosti

Úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže musíte dať urobiť do šiestich mesiacov odo dňa poskytnutia príspevku.

Pozor! V prípade, že tieto úpravy nestihnete urobiť pre problémy vo firme, ktorá takéto úpravy vykonáva, táto lehota sa vám predĺži na 9 mesiacov. Na to, aby sa vám lehota predĺžila, musíte príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o týchto problémoch informovať do 6 mesiacov, čiže do pôvodnej lehoty. 

Zároveň budete potrebovať pre úrad práce doklad o cene úpravy (tzv. predfaktúra).

Pozor! Tento doklad musíte mať od osoby (firmy), ktorá sa venuje takýmto úpravám bytov, domov alebo garáží. To znamená, že príspevok nedostanete, ak vám napr. „prerábku“ kúpeľne spraví váš známy, ktorý na to nemá živnosť alebo firmu.

Do 30 dní od ukončenia úpravy musíte príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny dodať vyúčtovanie vášho príspevku.

Na výzvu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny musíte preukázať všetky skutočnosti (doklady), ktoré potvrdzujú váš nárok na priznanie, výšku alebo vyplatenie príspevku.

Pozor! Ak došlo k zmenám v skutočnostiach, ktoré môžu ovplyvniť váš nárok, výšku alebo vyplatenie príspevku (vrátane zmeny trvalého alebo prechodného pobytu), tieto zmeny musíte príslušnému úradu práce oznámiť už do 8 dní!

Príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže, resp. určitú časť z tohto príspevku ste povinný vrátiť vtedy, ak:

 • sa úpravy a vyúčtovanie neurobili v určenom čase,
 • sa úpravy neurobili v takom rozsahu, ako bolo uvedené v komplexnom posudku,
 • si zmeníte trvalý pobyt,
 • od získania príspevku ešte neprešlo 7 rokov a vy byt/rodinný dom/garáž predáte, darujete, prenajmete inej osobe alebo ho nevyužívate.

 

Čo sa stane ak osoba, ktorá získala príspevok, zomrie?

Dedičia musia vrátiť príspevok iba vtedy, ak osoba s ŤZP zomrie skôr, než začnú stavebné práce spojené s úpravou bytu, domu alebo garáže.

 

Viac informácií na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Posledná aktualizácia: 07. 01. 2020

4. Peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia

Peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia patrí medzi peňažné príspevky na kompenzácie a opiera sa o zákon č. 447/2008 Z. z. Tento príspevok slúži na zlepšenie pohyblivosti osoby s ŤZP.

Zdvíhacie zariadenie je zariadenie, ktoré zabezpečuje osobám so zníženou schopnosťou pohybu prekonať napr. výškové bariéry a zlepšuje jej schopnosť premiestňovať sa. Je to tiež zariadenie, ktorým osoba s ŤZP získava väčšiu samostatnosť a nezávislosť od pomoci iného človeka, prípadne uľahčuje opatrovateľovi poskytovanie pomoci.

Medzi zdvíhacie zariadenia patrí hlavne schodolez, zdvihák, šikmá alebo zvislá schodisková plošina, výťah a stropné zdvíhacie zariadenie.

Pozor! Príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia sa môže použiť nielen na kúpu samotného zariadenia, ale aj na jeho inštaláciu („sfunkčnenie“) a ak je to na prevádzku zariadenia potrebné, tak aj na stavebnú úpravu.

 

Aké podmienky treba splniť, aby som získal príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia?

Na získanie tohto príspevku, musíte splniť niekoľko podmienok. Niektoré z nich sú spoločné pre väčšinu peňažných príspevkov na kompenzácie, iné platia iba pre príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia.

Základné podmienky: ŤZP, príjem, majetok a odkázanosť na pomoc

Prvou a najdôležitejšou podmienkou je: o príspevok môže žiadať iba osoba s ŤZP, resp. rodič, ak sa jedná o dieťa s ŤZP.

Príjem osoby s ŤZP nesmie byť väčší ako päťnásobok sumy životného minima (1051 €)hodnota majetku tejto osoby nemôže byť vyššia ako 39 833 €.

Viac informácií o tom, ako sa počíta príjem osoby s ŤZP a čo sa počíta do hodnoty majetku, nájdete TU.

Aby mala osoba s ŤZP nárok na príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia, musí byť odkázaná na jeho pomoc.  

Ďalšie podmienky

Okrem základných podmienok musí žiadateľ splniť ešte niekoľko dodatočných podmienok.

O príspevok môžete požiadať iba vtedy, ak zdvíhacie zariadenie nedáva a ani nepožičiava zdravotná poisťovňa alebo zdvíhacie zariadenie, o ktoré žiadate, nie je porovnateľné s tým, ktoré poisťovňa poskytuje.

Pozor! Nárok na príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia nemá osoba s ŤZP, ktorej je poskytovaná celoročná pobytová sociálna služba. Výnimka: Ak sa takáto služba poskytuje nezaopatrenému dieťaťu z dôvodu plnenia povinnej školskej dochádzky alebo sústavnej prípravy na povolanie (napr. navštevuje strednú alebo vysokú školu), dieťa má stále nárok na príspevok!

Ak je súčasťou kúpy zdvíhacieho zariadenia aj stavebná úprava, osoba s ŤZP má na príspevok nárok iba vtedy, keď v byte alebo v dome, v ktorom sa má robiť stavebná úprava, má aj trvalý pobyt.

Pozor! Príspevok nedostanete, ak zdvíhacie zariadenie zakúpite predo dňom vypracovania komplexného posudku. To znamená, že zariadenie nekupujte vopred.

 

Môžem získať príspevok na kúpu viacerých zdvíhacích zariadení?

Áno, ak spĺňate podmienky na poskytnutie príspevku na kúpu každého z týchto zariadení.

 

Môžem dostať príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia aj vtedy, keď ho budú využívať okrem mňa aj iné osoby s ŤZP?

Áno. Príspevok sa môže poskytnúť aj v tom prípade, že jedno zdvíhacie zariadenie kupujú spoločne viaceré osoby s ŤZP.

 

Ako získam peňažný príspevok na zdvíhacie zariadenie?

O peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia musí osoba s ŤZP požiadať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta jej trvalého bydliska, a to písomnou žiadosťou alebo elektronickou žiadosťou, ktorá musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom. Za maloleté dieťa podáva žiadosť jeho rodič!

K žiadosti musíte priložiť aj lekársky nález, ktorý vám vyplní váš všeobecný lekár (resp. detský lekár) a tiež správy od lekárov špecialistov (t.j. od odborných lekárov). Lekársky nález a správy musia potvrdzovať, že ste osoba s ŤZP a že ste odkázaný na toto zdvíhacie zariadenie. Žiadateľ musí predložiť všetky doklady a dokumenty, ktoré potvrdzujú splnenie podmienok na priznanie príspevku!

Pozor! Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny môžete predkladať ďalšiu zdravotnú dokumentáciu aj po podaní žiadosti.

Lekársky nález by nemal byť starší ako 6 mesiacov. Ak je zdravotný stav osoby s ŤZP chronický, teda má trvalé poškodenie, miera funkčnej poruchy je definitívna a od ďalšej liečby sa neočakáva zlepšenie stavu, lekársky nález môže byť aj starší ako 6 mesiacov.

Okrem toho bude musieť osoba s ŤZP zdokladovať svoje príjmy a majetkové pomery a príjmy ostatných spoločne posudzovaných osôb (napr. potvrdenie o výške príjmu od zamestnávateľa, rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške dôchodku, daňové priznanie, vyhlásenie o majetku s úradne osvedčeným podpisom od matriky alebo notára).

Taktiež budete musieť zdokladovať cenu požadovaného zdvíhacieho zariadenia.

Ďalšie informácie o priebehu posudzovania žiadosti nájdete TU.

 

Aká je výška príspevku na kúpu zdvíhacieho zariadenia?

Výška príspevku závisí od ceny (na základe dokladu o cene alebo dokladu o kúpe) tohto zariadenia a od výšky príjmu osoby s ŤZP. Všeobecne platí, že čím vyšší príjem máte, tým nižší príspevok budete poberať..

Maximálna výška tohto peňažného príspevku je 11617,88 €.

Ak si jedno zdvíhacie zariadenie kupujú spoločne viaceré osoby s ŤZP, na jeho kúpu môže získať príspevok každá osoba s ŤZP (ak spĺňa podmienky). Výška príspevku sa potom určí pre každú osobu s ŤZP zvlášť (napr. ak sa tieto osoby líšia svojím príjmom, vypočítané ceny príspevkov sa budú tiež líšiť). 

 

Schválili mi príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia. Kedy dostanem peniaze? Aké sú moje povinnosti?

Príspevok vám bude vyplatený v hotovosti alebo môžete požiadať o prevod na účet. Peniaze dostanete až po právoplatnom rozhodnutí o priznaní tohto príspevku – čiže po 15 dňoch od prevzatia písomného rozhodnutia.

Povinnosti

Zdvíhacie zariadenie si musíte kúpiť do troch mesiacov odo dňa poskytnutia príspevku.

Pozor! V prípade, že zariadenie nestihnete kúpiť pre problémy vo firme, ktorá vyrába, predáva či distribuuje zdvíhacie zariadenia, alebo ich inštaluje alebo robí stavebné úpravy na ich prevádzku, táto lehota sa vám predĺži na 6 mesiacov. Na to, aby sa vám lehota predĺžila, musíte príslušný úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o týchto problémoch informovať do 3 mesiacov, čiže do pôvodnej lehoty. 

Zároveň budete potrebovať pre úrad práce doklad o cene (tzv. predfaktúra) alebo doklad o kúpe zdvíhacieho zariadenia (faktúra).

Pozor! Tento doklad musíte mať od osoby (firmy), ktorá vyrába, predáva alebo distribuuje zdvíhacie zariadenia alebo vykonáva stavebné úpravy.

Na výzvu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny musíte preukázať všetky skutočnosti (doklady), ktoré potvrdzujú váš nárok na priznanie, výšku alebo vyplatenie príspevku.

Pozor! Ak došlo k zmenám v skutočnostiach, ktoré môžu ovplyvniť váš nárok, výšku alebo vyplatenie príspevku (vrátane zmeny trvalého alebo prechodného pobytu), tieto zmeny musíte príslušnému úradu práce oznámiť už do 8 dní!

Príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia, resp. určitú časť z tohto príspevku ste povinný vrátiť vtedy, ak od získania príspevku ešte neprešlo 7 rokov a:

 • vy toto zariadenie predáte, zaviníte jeho stratu alebo ho pokazíte,
 • zariadenie, na ktoré ste príspevok získali, nekompenzuje sociálne dôsledky vášho ŤZP – ak je toto zariadenie stále funkčné, môžete ho vrátiť, a tak nemusíte vrátiť peniaze,
 • zariadenie musíte vrátiť subjektu (napr. firme), ktorý vám poskytol úver na jeho kúpu.

Pozor! Ak zdvíhacie zariadenie nemožno odinštalovať v celom rozsahu, za jeho vrátenie sa považuje vrátenie aspoň tej časti, ktorú možno odinštalovať.

 

Už raz som získal príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia. Môžem tento príspevok získať opäť na kúpu rovnakého zariadenia?

Áno, peňažný príspevok na kúpu rovnakého zdvíhacieho zariadenia môžete získať aj nabudúce, ale len vtedy, ak už kúpené zdvíhacieho zariadenie neplní svoju funkciu.

To znamená, že je:

 • je nefunkčné a nedá sa opraviť,
 • je nefunkčné a cena opravy alebo cena opravy spolu s cenou všetkých, predchádzajúcich opráv by bola vyššia ako 50 % z ceny zariadenia, na ktoré bol príspevok poskytnutý,
 • už vhodne nekompenzuje sociálne dôsledky vášho ŤZP.

 

Čo sa stane, ak osoba, ktorá získala príspevok na kúpu zdvíhacie zariadenia, zomrie?

Dedičia musia vrátiť príspevok iba vtedy, ak osoba s ŤZP zomrie skôr, než schválený príspevok použije na kúpu zdvíhacieho zariadenia.

 

Upozornenie!

Pomôcky a zdvíhacie zariadenia môžete získať aj od Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Ústredie vedie Centrálny register vrátených funkčných pomôcok a vrátených funkčných zdvíhacích zariadení a poskytne vám informácie o dostupných pomôckach.

Vrátené pomôcky a zdvíhacie zariadenia sa môžu poskytnúť do užívania osobe s ŤZP, ktorá o ňu prejaví záujem a ktorá je na pomôcku alebo zdvíhacie zariadenie odkázaná.

Táto pomôcka alebo zdvíhacie zariadenie sa potom osobe s ŤZP poskytne na základe písomnej zmluvy.

 

Viac informácií na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Posledná aktualizácia: 07. 01. 2020

5. Peňažný príspevok na kúpu, úpravu pomôcky a výcvik používania pomôcky

Peňažné príspevky na kúpu pomôcky, úpravu pomôcky a výcvik využívania pomôcky patria medzi peňažné príspevky na kompenzácie a opierajú sa o zákon č. 447/2008 Z. z. Tieto príspevky slúžia na kúpu, úpravu alebo výcvik využívania pomôcky, ktorá pomáha zmierňovať alebo prekonávať problémy spôsobené ŤZP.  

Pomôckou môže byť:

 • vec alebo prístroj, ktorý umožňuje osobe s ŤZP vykonávať také činnosti, ktoré by inak nemohla vykonávať (napr. kvôli veľkej fyzickej námahe…) ,
 • auto (v tomto prípade však iba na účely tzv. výcviku jeho používania). V prípade kúpy auta treba žiadať o príspevok na kúpu osobného motorového vozidla, v prípade úpravy auta o príspevok na úpravu osobného motorového vozidla,
 • pes so špeciálnym výcvikom (vodiaci pes, asistenčný pes, signálny pes),
 • špeciálny softvér (alebo jeho aktualizácia), ktorý umožňuje používať počítač alebo iné prístroje.

Zoznam všetkých pomôcok, ktoré slúžia na zmiernenie alebo prekonanie sociálnych dôsledkov ŤZP, t.j. pomôcok, na ktoré možno žiadať príspevok, nájdete TU.

Úprava pomôcky je prispôsobenie pomôcky pre potreby osoby s ŤZP a tiež zavedenie upravenej pomôcky do prevádzky – jej „sfunkčnenie“.

Výcvik používania pomôcky je činnosť, ktorá je potrebná na získanie vedomostí a schopností na používanie pomôcky (napr. kurz v autoškole na získanie vodičského preukazu) a tiež činnosť, ktorá je potrebná na overenie schopností túto pomôcku používať.

 

Aké podmienky treba splniť, aby som získal príspevok na kúpu alebo úpravu pomôcky alebo príspevok na výcvik využívania pomôcky?

Na získanie príspevku musíte splniť niekoľko podmienok. Niektoré z nich sú spoločné pre väčšinu peňažných príspevkov na kompenzácie, iné platia iba tieto príspevky.

Základné podmienky: ŤZP, príjem, majetok a odkázanosť na pomoc

Prvou a najdôležitejšou podmienkou je: o príspevky môže žiadať iba osoba s ŤZP, resp. rodič, ak sa jedná o dieťa s ŤZP.

Príjem osoby s ŤZP nesmie byť väčší ako päťnásobok sumy životného minima (1051 €)hodnota majetku tejto osoby nemôže byť vyššia ako 39 833 €.

Viac informácií o tom, ako sa počíta príjem osoby s ŤZP a čo sa počíta do hodnoty majetku, nájdete TU.

Aby mala osoba s ŤZP nárok na príspevok na kúpu alebo úpravu pomôcky, musí byť na takúto pomôcku odkázaná. Pomôcka sa zároveň musí nachádzať v tomto zozname.

Nárok na výcvik využívania pomôcky má osoba s ŤZP vtedy, ak je odkázaná na túto pomôcku a na to, aby ju mohla používať, potrebuje získať nové vedomosti alebo je nutné overiť jej schopnosti.

Pozor! Nárok na výcvik využívania pomôcky, ktorou je osobné auto (jedná sa o kurz v autoškole), má osoba s ŤZP iba vtedy, ak je odkázaná na individuálnu prepravu!

Ďalšie podmienky

Okrem základných podmienok musí osoba s ŤZP splniť ešte niekoľko dodatočných podmienok.

O príspevky možno požiadať iba vtedy, ak požadovanú pomôcku nedáva a ani nepožičiava zdravotná poisťovňa. Výnimkou je druhý mechanický vozík, druhý jednoduchý kočík alebo druhý špeciálne upravený kočík, druhý elektrický vozík a druhý načúvací aparát.

Príspevok môže osoba s ŤZP získať iba na pomôcky, ktoré sú uvedené v tomto zozname pomôcok na zmiernenie alebo prekonanie sociálnych dôsledkov ŤZP.

Pozor! Príspevok na kúpu alebo úpravu pomôcky nedostanete, ak pomôcku zakúpite alebo upravíte predo dňom vypracovania komplexného posudku.

 

Môžem získať príspevok na kúpu viacerých pomôcok?

Áno, ak spĺňate podmienky na získanie príspevku pre každú z týchto pomôcok.

 

Môžem dostať príspevok na kúpu alebo úpravu pomôcky aj vtedy, keď ju budú využívať okrem mňa aj iné osoby s ŤZP?

Áno. Príspevok sa môže poskytnúť aj v tom prípade, že si jednu pomôcku spoločne kúpia alebo upravia viaceré osoby s ŤZP.

 

Ako získam peňažný príspevok na kúpu alebo úpravu pomôcky? Ako získam peňažný príspevok na výcvik využívania pomôcky?

O peňažné príspevky musí osoba s ŤZP požiadať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa jej trvalého bydliska, a to písomnou žiadosťou alebo elektronickou žiadosťou, ktorá musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom. Za maloleté dieťa podáva žiadosť jeho rodič!

K žiadosti musíte priložiť aj lekársky nález, ktorý vám vyplní váš všeobecný lekár (resp. detský lekár) a tiež správy od lekárov špecialistov (t.j. od odborných lekárov). Lekársky nález a správy musia potvrdzovať, že ste osoba s ŤZP a že ste odkázaný na pomôcku alebo výcvik. Žiadateľ musí predložiť všetky doklady a dokumenty, ktoré potvrdzujú splnenie podmienok na priznanie príspevku.

Pozor! Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny môžete predkladať ďalšiu zdravotnú dokumentáciu aj po podaní žiadosti.

Lekársky nález by nemal byť starší ako 6 mesiacov. Ak je zdravotný stav osoby s ŤZP chronický, teda má trvalé poškodenie, miera funkčnej poruchy je definitívna a od ďalšej liečby sa neočakáva zlepšenie stavu, lekársky nález môže byť aj starší ako 6 mesiacov.

Okrem toho bude musieť osoba s ŤZP zdokladovať svoje príjmy a majetkové pomery a príjmy ostatných spoločne posudzovaných osôb (napr. potvrdenie o výške príjmu od zamestnávateľa, rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške dôchodku, daňové priznanie, vyhlásenie o majetku s úradne osvedčeným podpisom od matriky alebo notára).

Taktiež budete musieť zdokladovať cenu požadovanej pomôcky alebo opravy, resp. cenu požadovaného výcviku.

Ďalšie informácie o priebehu posudzovania žiadosti nájdete TU.

 

Aký je to pes so špeciálnym výcvikom? Aké doklady mám predložiť, keď si chcem z príspevku na kúpu pomôcky kúpiť takéhoto psa?

Existujú tri typy psov so špeciálnym výcvikom: vodiaci pes, asistenčný pes a signálny pes.

Vodiaci pes je pes určený pre osobu so zrakovým alebo iným postihnutím. Takýto pes pomáha osobe s ŤZP tak, aby sa mohla sama pohybovať, pomáha mu pri podávaní predmetov, vyhýbaní sa prekážok v priestore...

Asistenčný pes je pes určený pre osobu s telesným alebo iným postihnutím. Takýto pes pomáha osobe s ŤZP pri nosení predmetov, pri prezliekaní, polohovaní, otváraní a zatváraní dverí, privolaní pomoci v nebezpečenstve...

Signálny pes je pes určený pre osobu so sluchovým alebo iným postihnutím. Takýto pes pomáha osobe s ŤZP pri rozlišovaní zvukových signálov (zvonček, telefón, mobil, budík, plač dieťaťa, ľudský hlas), upozorňuje ho na nebezpečenstvo alebo ak niekto volá meno svojho pána...

Pri žiadaní o príspevok na kúpu psa so špeciálnym výcvikom, musíte okrem vyššie spomínaných dokladov predložiť aj doklady, ktoré sa priamo týkajú tohto psa:

 • preukaz, kde sa udáva meno psa, jeho identifikačné číslo, plemeno, farba a vek. Zároveň sú v ňom údaje o osobe, ktorá psa vycvičila, o činnostiach, ktoré pes zvláda a o dátume skúšky,
 • známka, na ktorej je údaj o špeciálnom výcviku v slovenskom aj anglickom jazyku a identifikačné číslo,
 • potvrdenie o odbornej spôsobilosti osoby, ktorá psa vycvičila. Majú v ňom byť napr. informácie o akú výcvikovú školu sa jedná, o členstve v medzinárodnej organizácii...

 

Aká je výška príspevku na kúpu alebo úpravu pomôcky a na výcvik?

Výška príspevku závisí od ceny samotnej pomôcky (príspevok na kúpu pomôcky), od ceny úpravy (príspevok na úpravu pomôcky) alebo od ceny výcviku (príspevok na výcvik využívania pomôcky) a od výšky príjmu osoby s ŤZP. Všeobecne platí, že čím vyšší príjem máte, tým nižší príspevok budete poberať..

Ak si jednu pomôcku kupujú spoločne viaceré osoby s ŤZP, na jej kúpu môže získať príspevok každá osoba s ŤZP (ak spĺňa podmienky). Výška príspevku sa potom určí pre každú osobu s ŤZP zvlášť (napr. ak sa tieto osoby líšia svojím príjmom, vypočítané ceny príspevkov sa budú tiež líšiť). 

Maximálna výška týchto peňažných príspevkov je 8630,42 €. Maximálna výška peňažného príspevku na kúpu druhého mechanického vozíka je však 1659,70 €, na kúpu druhého elektrického vozíka 4979,09 € a na kúpu druhého načúvacieho aparátu 331,94 €.

Pozor! Maximálna výška príspevku na kúpu pomôcky závisí od typu pomôcku, o ktorú žiadate. Túto maximálnu výšku príspevku nájdete v tomto zozname.

 

Schválili mi príspevok na kúpu pomôcky/úpravu pomôcky alebo na výcvik. Kedy dostanem peniaze? Aké sú moje povinnosti?

Príspevok vám bude vyplatený v hotovosti alebo môžete požiadať o prevod na účet. Peniaze dostanete až po právoplatnom rozhodnutí o priznaní tohto príspevku – čiže po 15 dňoch od prevzatia písomného rozhodnutia.

Povinnosti

Pomôcku si musíte kúpiť alebo dať upraviť do troch mesiacov odo dňa poskytnutia príspevku.  Podobne aj výcvik musíte absolvovať do troch mesiacov odo dňa poskytnutia príspevku.

Pozor! V prípade, že pomôcku nemôžete kúpiť alebo ju nemôžete dať upraviť alebo nemôžete ísť na výcvik pre problémy vo firme, ktorá vám má zabezpečiť vaše požiadavky, táto lehota sa vám predĺži na 6 mesiacov. Na to, aby sa vám lehota predĺžila,  musíte informovať príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o týchto problémoch do 3 mesiacov, čiže do pôvodnej lehoty. 

Zároveň budete potrebovať pre úrad práce doklad o cene (tzv. predfaktúra) alebo doklad o kúpe pomôcky, úprave pomôcky alebo o výcviku (faktúra).

Pozor! Tento doklad musíte mať od osoby (firmy), ktorá vyrába, predáva alebo distribuuje pomôcky (ak kupujete pomôcku), ktorá upravuje pomôcky (ak upravujete svoju pomôcku) alebo ktorá vykonáva výcvik používania pomôcky (ak máte príspevok na výcvik). To znamená, že napr. pomôcku nemôžete kúpiť od človeka, ktorý ju predáva cez internet a ktorý vám nemôže vystaviť potrebný doklad!

Na výzvu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny musíte preukázať všetky skutočnosti (doklady), ktoré potvrdzujú váš nárok na priznanie, výšku alebo vyplatenie príspevku.

Pozor! Ak došlo k zmenám v skutočnostiach, ktoré môžu ovplyvniť váš nárok, výšku alebo vyplatenie príspevku (vrátane zmeny trvalého alebo prechodného pobytu), tieto zmeny musíte príslušnému úradu práce oznámiť už do 8 dní!

Príspevok na kúpu pomôcky, resp. určitú časť z tohto príspevku ste povinný vrátiť vtedy, ak od získania príspevku ešte neprešlo 7 rokov (pri druhom elektrickom vozíku 10 rokov) a:

 • vy pomôcku predáte, zaviníte jej stratu alebo ho pokazíte,
 • pomôcka, na ktorú ste príspevok získali, nekompenzuje sociálne dôsledky vášho ŤZP – ak je toto zariadenie stále funkčné, môžete ho vrátiť, a tak nemusíte vrátiť peniaze,
 • pomôcku musíte vrátiť subjektu (napr. firme), ktorý vám poskytol úver na jej kúpu.

Ak bol príspevok určený na kúpu psa so špeciálnym výcvikom a tento pes neplní svoj účel, osoba s ŤZP nemusí vrátiť psa, ani príspevok či jeho pomernú časť.

 

Už raz som získal príspevok na kúpu alebo úpravu pomôcky. Môžem tento príspevok opäť získať pre rovnakú pomôcku?

Áno, peňažný príspevok na kúpu alebo úpravu tej istej pomôcky môžete získať aj nabudúce, ale len vtedy, ak už kúpená alebo upravená pomôcka neplní svoju funkciu.

To znamená, že je:

 • je nefunkčná a nedá sa opraviť,
 • je nefunkčná a cena opravy alebo cena opravy spolu s cenou všetkých predchádzajúcich opráv by bola vyššia ako 50 % z poskytnutého peňažného príspevku alebo by bola vyššia ako 50 % z ceny pomôcky alebo 50 % z aktuálnej ceny porovnateľnej pomôcky,
 • už vhodne nekompenzuje sociálne dôsledky vášho ŤZP.

 

Čo sa stane, ak osoba, ktorá získala príspevok, zomrie?

Dedičia musia vrátiť príspevok iba vtedy, ak osoba s ŤZP zomrie skôr, než schválený príspevok použije na kúpu/úpravu pomôcky alebo výcvik využívania pomôcky.

 

Upozornenie!

Pomôcky a zdvíhacie zariadenia môžete získať aj od Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Ústredie vedie Centrálny register vrátených funkčných pomôcok a vrátených funkčných zdvíhacích zariadení a poskytne vám informácie o dostupných pomôckach.

Vrátené pomôcky a zdvíhacie zariadenia sa môžu poskytnúť do užívania osobe s ŤZP, ktorá o ňu prejaví záujem a ktorá je na pomôcku alebo zdvíhacie zariadenie odkázaná.

Táto pomôcka alebo zdvíhacie zariadenie sa potom osobe s ŤZP poskytne na základe písomnej zmluvy.

 

Viac informácií na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Posledná aktualizácia: 07. 01. 2020

6. Peňažný príspevok na opravu pomôcky

Peňažný príspevok na opravu pomôcky patrí medzi peňažné príspevky na kompenzácie a opiera sa o zákon č. 447/2008 Z. z. Tento príspevok slúžia na zmiernenie alebo prekovanie problémov, ktoré spôsobuje ŤZP.

Príspevok na opravu pomôcky môžete použiť na:

 • opravu pomôcky (výmena nefunkčných a opotrebovaných častí na pomôcke, výmena častí s prekročenou životnosťou),
 • opravu zdvíhacieho zariadenia (aj kontrola jeho funkčnosti),
 • opravu už upravenej pomôcky,
 • opravu už upraveného auta (oprava častí, ktoré boli upravené tak, aby bola pomôcka/auto prispôsobené potrebám osoby s ŤZP),
 • na operáciu alebo závažnú liečbu psa so špeciálnym výcvikom u veterinára.

Pozor! Príspevok na opravu pomôcku sa nedáva, ak vám pomôcka prestala fungovať kvôli pokazeným napájacím batériám alebo akumultárom s kapacitou do 10 Ah (ampérhodín).

 

Aké podmienky treba splniť, aby som získal príspevok na opravu pomôcky?

Na získanie príspevku musíte splniť niekoľko podmienok. Niektoré z nich sú spoločné pre väčšinu peňažných príspevkov na kompenzácie, iné platia iba tieto príspevky.

Základné podmienky: ŤZP, príjem, majetok a odkázanosť na pomoc

Prvou a najdôležitejšou podmienkou je: o príspevky môže žiadať iba osoba s ŤZP, resp. rodič, ak sa jedná o dieťa s ŤZP.

Príjem osoby s ŤZP nesmie byť väčší ako päťnásobok sumy životného minima (1051 €) a hodnota majetku tejto osoby nemôže byť vyššia ako 39 833 €.

Viac informácií o tom, ako sa počíta príjem osoby s ŤZP a čo sa počíta do hodnoty majetku, nájdete TU.

Aby mala osoba s ŤZP nárok na príspevok na opravu pomôcky, musí byť na takúto pomôcku odkázaná. 

Ďalšie podmienky

Okrem základných podmienok musí osoba s ŤZP splniť ešte niekoľko dodatočných podmienok.

O príspevok možno požiadať iba vtedy, ak túto pomôcku nedáva a ani nepožičiava zdravotná poisťovňa. Výnimkou je druhý mechanický vozík, druhý jednoduchý kočík alebo druhý špeciálne upravený kočík, druhý elektrický vozík a druhý načúvací aparát.

Príspevok môže osoba s ŤZP získať iba na pomôcky, ktoré sú uvedené v tomto zozname pomôcok na zmiernenie alebo prekonanie sociálnych dôsledkov ŤZP.

Pozor! Príspevok na opravu pomôcky nedostanete, ak pomôcku opravíte predo dňom vypracovania komplexného posudku.

Pozor! Ak ste pomôcku, ktorá vám teraz nefunguje, zakúpili aj vďaka príspevku na kúpu pomôcky alebo ste ju upravili vďaka príspevku na úpravu pomôcky, tak: na to, aby ste mohli dostať príspevok na opravu, cena opravy musí byť buď najviac 50 % z predošlého príspevku alebo najviac 50 % z aktuálnej ceny porovnateľnej pomôcky alebo z aktuálnej ceny úpravy pomôcky. Jednoducho povedané, oprava má byť výhodnejšia než kúpa novej pomôcky.
Príklad: Dostali ste príspevok na kúpu pomôcku v hodnote 1500 €. Táto pomôcka sa vám pokazila. Oprava má stáť 250 € a nová teraz stojí 1600 €. Keďže cena opravy je menšia ako 750 € (najviac 50 % z predošlého príspevku) aj ako 800 € (najviac 50 % z aktuálnej ceny porovnateľnej pomôcky), môžete požiadať o príspevok na opravu.

 

Ako získam peňažný príspevok na opravu pomôcky? 

O peňažný príspevok musí osoba s ŤZP požiadať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa jej trvalého bydliska, a to písomnou žiadosťou alebo elektronickou žiadosťou, ktorá musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom. Za maloleté dieťa podáva žiadosť jeho rodič!

K žiadosti musíte priložiť aj lekársky nález, ktorý vám vyplní váš všeobecný lekár (resp. detský lekár) a tiež správy od lekárov špecialistov (t.j. od odborných lekárov). Lekársky nález a správy musia potvrdzovať, že ste osoba s ŤZP a že ste odkázaný na pomôcku. Žiadateľ musí predložiť všetky doklady a dokumenty, ktoré potvrdzujú splnenie podmienok na priznanie príspevku.

Pozor! Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny môžete predkladať ďalšiu zdravotnú dokumentáciu aj po podaní žiadosti.

Lekársky nález by nemal byť starší ako 6 mesiacov. Ak je zdravotný stav osoby s ŤZP chronický, teda má trvalé poškodenie, miera funkčnej poruchy je definitívna a od ďalšej liečby sa neočakáva zlepšenie stavu, lekársky nález môže byť aj starší ako 6 mesiacov.

Okrem toho bude musieť osoba s ŤZP zdokladovať svoje príjmy a majetkové pomery a príjmy ostatných spoločne posudzovaných osôb (napr. potvrdenie o výške príjmu od zamestnávateľa, rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške dôchodku, daňové priznanie, vyhlásenie o majetku s úradne osvedčeným podpisom od matriky alebo notára).

Taktiež budete musieť zdokladovať cenu požadovanej pomôcky a jej opravy.

Ďalšie informácie o priebehu posudzovania žiadosti nájdete TU.

 

Aká je výška príspevku na opravu pomôcky?

Výška príspevku závisí od ceny opravy pomôcky a od výšky príjmu osoby s ŤZP. Všeobecne platí, že čím vyšší príjem máte, tým nižší príspevok budete poberať..

 

Schválili mi príspevok na opravu pomôcky. Kedy dostanem peniaze? Aké sú moje povinnosti?

Príspevok vám bude vyplatený v hotovosti alebo môžete požiadať o prevod na účet. Peniaze dostanete až po právoplatnom rozhodnutí o priznaní tohto príspevku – čiže po 15 dňoch od prevzatia písomného rozhodnutia.

Povinnosti

Pomôcku si musíte dať opraviť do troch mesiacov odo dňa poskytnutia príspevku. 

Pozor! V prípade, že pomôcku nemôžete dať opraviť pre problémy vo firme, ktorá vám má zabezpečiť vaše požiadavky, táto lehota sa vám predĺži na 6 mesiacov. Na to, aby sa vám lehota predĺžila, musíte informovať príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o týchto problémoch do 3 mesiacov, čiže do pôvodnej lehoty. 

Zároveň budete potrebovať pre úrad práce doklad o cene (tzv. predfaktúra) alebo doklad o oprave pomôcky (faktúra).

Pozor! Tento doklad musíte mať od osoby (firmy), ktorá vyrába, opravuje alebo upravuje pomôcky alebo upravuje autá. Príspevok môžete dostať aj na základe zmluvy uzatvorenej medzi dvomi fyzickými osobami (tzv. zmluva o vykonaní opravy pomôcky).

Na výzvu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny musíte preukázať všetky skutočnosti (doklady), ktoré potvrdzujú váš nárok na priznanie, výšku alebo vyplatenie príspevku.

Pozor! Ak došlo k zmenám v skutočnostiach, ktoré môžu ovplyvniť váš nárok, výšku alebo vyplatenie príspevku (vrátane zmeny trvalého alebo prechodného pobytu), tieto zmeny musíte príslušnému úradu práce oznámiť už do 8 dní!

 

Čo sa stane, ak osoba, ktorá získala príspevok, zomrie?

Dedičia musia vrátiť príspevok iba vtedy, ak osoba s ŤZP zomrie skôr, než schválený príspevok použije na opravu pomôcky.

 

Viac informácií na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Posledná aktualizácia: 07. 01. 2020

7. Peňažný príspevok na prepravu

Peňažný príspevok na prepravu patrí medzi opakované peňažné príspevky na kompenzácie a opiera sa o zákon č. 447/2008 Z.z. Tento príspevok slúži na zabezpečenie prepravy osoby s ŤZP na miesta jej pracovných, vzdelávacích, rodinných alebo občianskych aktivít (napr. škola, práca, domov, divadlo a iné kultúrne podujatia, návštevy rodiny a priateľov...).

 

Aké podmienky treba splniť, aby som získal príspevok na prepravu?

Na získanie tohto príspevku musíte splniť niekoľko podmienok. Niektoré z nich sú spoločné pre väčšinu peňažných príspevkov na kompenzácie, iné platia iba pre príspevok na prepravu.

Základné podmienky: ŤZP, príjem, majetok a odkázanosť na pomoc

Prvou a najdôležitejšou podmienkou je: o príspevok môže žiadať iba osoba s ŤZP, resp. rodič, ak sa jedná o dieťa s ŤZP.

Príjem osoby s ŤZP nesmie byť väčší ako päťnásobok sumy životného minima (1051 €)hodnota majetku tejto osoby nemôže byť vyššia ako 39 833 €.

Viac informácií o tom, ako sa počíta príjem osoby s ŤZP a čo sa počíta do hodnoty majetku, nájdete TU.

Aby mala osoba s ŤZP nárok na príspevok na úpravu auta, musí byť odkázaná na tzv. individuálnu prepravu.

Ďalšie podmienky

Okrem základných podmienok musí žiadateľ splniť ešte niekoľko dodatočných podmienok.

Keďže sa peňažné príspevky na kompenzáciu majú použiť na zmiernenie sociálneho znevýhodnenia osoby s ŤZP, príspevok na prepravu môže žiadateľ získať iba v tom prípade, že sa aktívne začleňuje do spoločnosti – má pracovné, vzdelávacie, rodinné, občianske aktivity. Pozor! To znamená, že nemôže ísť iba o prepravu k lekárovi a späť (v tomto prípade sa má využiť vozidlo dopravnej zdravotnej služby - sanitka).

Prepravu za aktivitami, ktorými sa aktívne začleňujete do spoločnosti, vám musí poskytnúť osoba alebo firma s oprávnením na vykonávanie prepravy (napr. taxislužba), alebo obec alebo registrovaný poskytovateľ sociálnych služieb (napr. občianske združenie).

Podmienku využitia prepravy na tzv. pracovné aktivity spĺňa osoba s ŤZP aj vtedy, keď potrebuje prepravu a podniká alebo vykonáva živnosť v mieste svojho trvalého pobytu.

Pozor! Ak je osoba s ŤZP vlastníkom alebo držiteľom osobného motorového vozidla, nemá nárok na tento príspevok. Môže si však požiadať o príspevok na kompenzáciu zvýšených nákladov súvisiacich so zabezpečenie prevádzky osobného motorového vozidla (tzv. príspevok na pohonné hmoty). Výnimka! Za istých okolností môže mať osoba s ŤZP nárok na príspevok na prepravu aj v tom prípade, že vlastní auto. A to vtedy, ak auto, ktoré si kúpila z príspevku na kúpu auta, nie je technicky spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách (napr. keď správne nefungujú brzdy, keď vyteká olej alebo palivo, keď netesní výfuk...).

Pozor! Ak už dostávate príspevok na kompenzáciu zvýšených nákladov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla (tzv. príspevok na pohonné hmoty), na príspevok na prepravu už nemáte nárok!

 

Čo je individuálna preprava?

Osoba s ŤZP je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, ak nemôže používať verejnú hromadnú dopravu z dôvodu:

 • ťažkej poruchy mobility (napr. niektoré svalové, mozgové alebo reumatické ochorenia),
 • duševnej poruchy s často sa opakujúcimi prejavmi agresivity, neovládateľného alebo nepredvídateľného správania,
 • ťažkej poruchy zvieračov (napr. inkontinencia moču alebo stolice).  

 

Ako získam peňažný príspevok na prepravu?

O peňažný príspevok musí osoba s ŤZP požiadať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta jej trvalého bydliska, a to písomnou žiadosťou alebo elektronickou žiadosťou, ktorá musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom. Za maloleté dieťa podáva žiadosť jeho rodič!

K žiadosti musíte priložiť aj lekársky nález, ktorý vám vyplní váš všeobecný lekár (resp. detský lekár) a tiež správy od lekárov špecialistov (t.j. od odborných lekárov). Lekársky nález a správy musia potvrdzovať, že ste osoba s ŤZP a že ste odkázaný na individuálnu prepravu. Žiadateľ musí predložiť všetky doklady a dokumenty, ktoré potvrdzujú splnenie podmienok na priznanie príspevku.

Pozor! Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny môžete predkladať ďalšiu zdravotnú dokumentáciu aj po podaní žiadosti.

Lekársky nález by nemal byť starší ako 6 mesiacov. Ak je zdravotný stav osoby s ŤZP chronický, teda má trvalé poškodenie, miera funkčnej poruchy je definitívna a od ďalšej liečby sa neočakáva zlepšenie stavu, lekársky nález môže byť aj starší ako 6 mesiacov.

Okrem toho bude musieť osoba s ŤZP zdokladovať svoje príjmy a majetkové pomery a príjmy ostatných spoločne posudzovaných osôb (napr. potvrdenie o výške príjmu od zamestnávateľa, rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške dôchodku, daňové priznanie, vyhlásenie o majetku s úradne osvedčeným podpisom od matriky alebo notára).

Ak žiadate o peňažný príspevok na prepravu, k žiadosti musíte priložiť aj vyhlásenie o tom, že nevlastníte auto.

Ďalšie informácie o priebehu posudzovania žiadostí nájdete TU.

 

Aká je výška príspevku na prepravu?

Výška príspevku závisí od nákladov na prepravu (treba si odložiť všetky účtenky, „bločky“) a od výšky príjmu osoby s ŤZP. Všeobecne platí, že čím vyšší príjem máte, tým nižší príspevok budete poberať..

Maximálna výška tohto peňažného príspevku je mesačne najviac 51,02 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzický osobu, čo je 107,25 €.

Nevyčerpaná časť z mesačného príspevku sa nedá preniesť do ďalšieho mesiaca.

 

Schválili mi príspevok na prepravu. Kedy dostanem peniaze? Aké sú moje povinnosti?

Príspevok vám bude vyplácaný v hotovosti alebo môžete požiadať o prevod na účet. Peniaze dostanete až po právoplatnom rozhodnutí o priznaní tohto príspevku – čiže po 15 dňoch od prevzatia písomného rozhodnutia.

Príspevok sa priznáva a bude vyplácaný od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom začalo konanie o tomto príspevku. Tento dátum máte uvedený v rozhodnutí, teda na papieri, ktorý vám poslal úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Pozor! Aj keď ste podmienky na zisk príspevku na prepravu splnili len od určitej časti kalendárneho mesiaca, príspevok sa vám bude počítať ako za celý kalendárny mesiac. Príklad: podmienky na zisk príspevku ste splnili 14. júna, príspevok sa vám bude počítať už od 1. júna.

Pozor! Tento príspevok patrí medzi tzv. opakované peňažné príspevky na kompenzácie. To znamená, že príspevok budete dostávať každý mesiac až dovtedy, kým budete spĺňať podmienky na jeho dostávanie.

Príspevok sa vypláca mesačne pozadu. Príklad: príspevok na výdavky za prepravu v mesiaci apríl dostanete v máji, čiže o mesiac neskôr.

Úrad vám vyplatí príspevok najneskôr do 20 dní od predloženia dokladov o vašich výdavkoch na prepravu.

Povinnosti

Najneskôr do piateho dňa každého kalendárneho mesiaca musíte úradu predložiť doklady o vašich výdavkoch na prepravu. To znamená, že doklady o výdavkoch napr. za mesiac marec musíte predložiť do 5. apríla. Tieto doklady musia obsahovať údaje o tom, kto prepravu zabezpečil, a tiež dátum a cenu prepravy.

Pozor! Takýto doklad o preprave vám môže dať iba osoba či firma, ktorá má oprávnenie na vykonávanie prepravy (napr. taxislužba), alebo obec alebo registrovaný poskytovateľ sociálnych služieb.

Na výzvu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny musíte preukázať všetky skutočnosti (doklady), ktoré potvrdzujú váš nárok na priznanie, výšku alebo vyplatenie príspevku.

Pozor! Ak došlo k zmenám v skutočnostiach, ktoré môžu ovplyvniť váš nárok, výšku alebo vyplatenie príspevku (vrátane zmeny trvalého alebo prechodného pobytu), tieto zmeny musíte príslušnému úradu práce oznámiť už do 8 dní!

Pri opakovaných peňažných príspevkoch, medzi ktoré patrí aj tento príspevok, sa raz za rok prehodnocuje príjem osoby s ŤZP. Preto budete musieť každý rok predložiť potrebné doklady o príjme (zvyčajne v júli). 

Nárok na príspevok na prepravu zanikne:

 • ak ste príspevok dostávali neprávom alebo jeho poskytovanie prestalo plniť účel (napr. už nemáte školské alebo pracovné povinnosti, kvôli ktorým ste dostali príspevok),
 • ak sa zmenia skutočnosti, ktoré rozhodujú o nároku na príspevok (napr. už nie ste odkázaný na individuálnu prepravu; máte majetok v hodnote vyššej ako 39833 €),
 • dňom smrti osoby s ŤZP, ktorá poberala príspevok. Peniaze, ktoré sa nevyplatili do dňa jej smrti, už nebudú vyplatené.  

 

Viac informácií na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Posledná aktualizácia: 07. 01. 2020

8. Peňažný príspevok na osobnú asistenciu

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu patrí medzi opakované peňažné príspevky na kompenzácie a opiera sa o zákon č. 447/2008 Z.z. Tento príspevok slúži na zabezpečenie osobnej asistencie osobe s ŤZP.

Osobný asistent pomáha osobe s ŤZP napr. pri každodenných činnostiach, podporuje jej začlenenie sa do spoločnosti, podporuje jej nezávislosť, plnenie rodinných rolí, podporuje vykonávanie jej pracovných, vzdelávacích a voľnočasových aktivítOsobný asistent pomáha osobe s ŤZP pri činnostiach, ktoré nedokáže vykonávať sama. Zoznam všetkých činností, pri ktorých pomáha osobný asistent, je uvedený v Prílohe č. 4 zákona č. 447/2008 Z.z.

Maximálny počet hodín osobnej asistencie je v období jedného kalendárneho roka 7300 hodín. Pozor! Počet hodín osobnej asistencie (čiže počet hodín, ktoré osobnému asistentovi alebo asistentom preplatí štát) závisí od typu činností, pri ktorých potrebuje osoba s ŤZP pomôcť a od počtu hodín, ktoré sú potrebné na ich vykonanie.

 

Kto môže a nemôže byť osobným asistentom? Aké sú pravidlá pre osobnú asistenciu?

Osobným asistentom môže byť osoba, ktorá má aspoň 18 rokov a je právne spôsobilá. Osobným asistentom (pre určité činnosti) nemôže byť ten, ktorý je práve pri týchto činnostiach sám odkázaný na pomoc od inej osoby.

Osobným asistentom môže byť aj príbuzný osoby s ŤZP (manžel, manželka, deti, starí rodičia, vnuci, súrodenci, svokor, svokra, zať, nevesta). Asistovať však môže najviac 4 hodiny denne (1460 hodín ročne) a iba pri určitých druhoch činností v rámci zoznamu činností (napr. pomoc pri vstávaní, líhaní, polohovaní, pomoc pri osobnej hygiene, obliekaní, vyzliekaní, pomoc pri tlmočení, pomoc pri akútnom ochorení...).

Pozor! Ako ste rodič alebo náhradný rodič dieťaťa s ŤZP, ktoré je vo veku od 6 do 18 rokov, nemôžete byť jeho osobným asistentom!

Ak potrebuje osoba s ŤZP osobnú asistenciu na tlmočenie v posunkovej reči alebo na artikulačné alebo taktilné tlmočenie, jej osobný asistent musí mať špeciálne potvrdenie, osvedčenie alebo certifikát, ktoré vydáva osoba (firma) akreditovaná na vzdelávanie tlmočníkov.

Osobného asistenta si osoba s ŤZP vyberá sama, nie je jej pridelený. S osobným asistentom musí mať podpísanú zmluvu o výkone osobnej asistencie. Osobného asistenta môžete mať aj prostredníctvom agentúry osobnej asistencie, ak s ňou má podpísanú zmluvu.

Jednej osobe s ŤZP môže asistovať viacerých osobných asistentov, nielen jedenJeden osobný asistent však môže robiť osobnú asistenciu najviac 10 hodín denne.

Pozor! Toto obmedzenie neplatí, ak sa má osobná asistencia vykonávať v čase, keď sa osoba s ŤZP zdržiava mimo miesta svojho trvalého alebo prechodného pobytu. Príklad: ak ste so svojím asistentom na výlete alebo dovolenke (mimo svojho trvalého alebo prechodného pobytu), asistovať vám môže aj viac ako 10 hodín denne.

Pozor! Osobná asistencia nesmie prebiehať priamo v zamestnaní alebo počas štúdia. V zamestnaní má osoba s ŤZP nárok na pracovného asistenta, v základnej a strednej škole má dieťa nárok na školského asistenta. Výnimkou je vysokoškolské štúdium – pri tomto type štúdia môže asistovať priamo osobný asistent.

 

Aké podmienky treba splniť, aby som získal príspevok na osobnú asistenciu?

Na získanie tohto príspevku musíte splniť niekoľko podmienok. Niektoré z nich sú spoločné pre väčšinu peňažných príspevkov na kompenzácie, iné platia iba pre príspevok na osobnú asistenciu.

Základné podmienky: ŤZP, majetok a odkázanosť na pomoc

Prvou a najdôležitejšou podmienkou je: o príspevok môže žiadať iba osoba s ŤZP, resp. rodič, ak sa jedná o dieťa s ŤZP.

Hodnota majetku osoby s ŤZP nemôže byť vyššia ako 39 833 €.

Viac informácií o tom, čo sa počíta do hodnoty majetku, nájdete TU.

Aby mala osoba s ŤZP nárok na príspevok, musí byť odkázaná na osobnú asistenciu.

Ďalšie podmienky

Okrem základných podmienok musí žiadateľ splniť ešte niekoľko dodatočných podmienok.

Musí byť vo veku od 6 do 65 rokov a osobná asistencia sa musí vykonávať iba pri určitých činnostiach. Po dovŕšení 65. roku bude osoba s ŤZP dostávať príspevok iba vtedy, ak jej bol poskytovaný aj predtým.

Osobná asistencia sa môže poskytnúť aj osobám s ŤZP, ktoré sú umiestnené v zariadeniach s celoročným pobytom a zariadeniach podporovaného bývania. Vtedy možno príspevok získať na určité činnosti (napr. na sprevádzanie do a zo školy, na prepravu a premiestňovanie sa za občianskymi, rodinnými či voľnočasovými aktivitami).

Pozor! Rodič, náhradný rodič alebo súdom ustanovený opatrovník nemôže robiť osobného asistenta vlastnému dieťaťu s ŤZP vo veku od 6 do 18 rokov.

Pozor! Ak sa už osobe s ŤZP poskytuje opatrovanie (niekto na ňu poberá opatrovateľský príspevok) alebo opatrovateľská služba, nemá nárok na príspevok na osobnú asistenciu.

 

Ako získam peňažný príspevok na osobnú asistenciu?

O peňažný príspevok musí osoba s ŤZP požiadať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta jej trvalého bydliska, a to písomnou žiadosťou alebo elektronickou žiadosťou, ktorá musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom. Za maloleté dieťa podáva žiadosť jeho rodič!

K žiadosti musíte priložiť aj lekársky nález, ktorý vám vyplní váš všeobecný lekár (resp. detský lekár) a tiež správy od lekárov špecialistov (t.j. od odborných lekárov). Lekársky nález a správy musia potvrdzovať, že ste osoba s ŤZP a že ste odkázaný na osobnú asistenciu. Žiadateľ musí predložiť všetky doklady a dokumenty, ktoré potvrdzujú splnenie podmienok na priznanie príspevku.

Pozor! Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny môžete predkladať ďalšiu zdravotnú dokumentáciu aj po podaní žiadosti.

Lekársky nález by nemal byť starší ako 6 mesiacov. Ak je zdravotný stav osoby s ŤZP chronický, teda má trvalé poškodenie, miera funkčnej poruchy je definitívna a od ďalšej liečby sa neočakáva zlepšenie stavu, lekársky nález môže byť aj starší ako 6 mesiacov.

Osoba s ŤZP tiež bude musieť zdokladovať svoje majetkové pomery (napr. vyhlásenie o majetku s úradne osvedčeným podpisom od matriky alebo notára).

Ďalšie informácie o priebehu posudzovania žiadosti nájdete TU.

 

Aká je výška príspevku na osobnú asistenciu?

Výška príspevku je 4,18 € na 1 hodinu osobnej asistencie.

Pozor! Výška príspevku sa znižuje o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť. Iný príjem osoby s ŤZP už na výšku príspevku nemá vplyv.

Príklad: Na jeden kalendárny rok vám určili 2000 hodín osobnej asistencie. To znamená, že suma vášho príspevku na osobnú asistenciu bude na celý rok 8360 € (= 4,18 € x 2000). Hoci je priemerná mesačná výška vášho príspevku približne 696 eur, máte právo čerpať hodiny osobnej asistencie podľa svojich potrieb (napr. v jeden mesiac budete potrebovať 150 hodín, ďalší mesiac 200 hodín). Príspevok sa preto vypláca na základe počtu hodín osobnej asistencie, ktoré ste v daný mesiac využili (v tomto prípade v jeden mesiac 627 €, v ďalšom 836 €).

 

Schválili mi príspevok na osobnú asistenciu. Kedy dostanem peniaze? Aké sú moje povinnosti?

Príspevok vám bude vyplácaný v hotovosti alebo môžete požiadať o prevod na účet. Peniaze dostanete až po právoplatnom rozhodnutí o priznaní tohto príspevku – čiže po 15 dňoch od prevzatia písomného rozhodnutia.

Ak žiadosť o príspevok podáte v priebehu kalendárneho roka a túto žiadosť vám schvália, celková suma príspevku na osobnú asistenciu sa určí pomerne k počtu ostávajúcich mesiacov v danom roku. Príklad: žiadosť ste podali v marci. Celková výška príspevku na osobnú asistenciu vám bude v tomto roku prepočítaná na obdobie od marca do decembra.

Príspevok sa priznáva a bude vyplácaný od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom začalo konanie o tomto príspevku. Tento dátum máte uvedený v rozhodnutí, teda na papieri, ktorý vám poslal úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Pozor! Aj keď podmienky na zisk príspevku splníte len od určitej časti kalendárneho mesiaca, príspevok sa vám bude počítať ako za celý kalendárny mesiac. Príklad: podmienky na zisk príspevku ste splnili 14. júna, príspevok sa vám bude počítať už od 1. júna.

Tento príspevok patrí medzi tzv. opakované peňažné príspevky na kompenzácie. To znamená, že príspevok budete dostávať každý mesiac až dovtedy, kým budete spĺňať podmienky na jeho dostávanie.

Príspevok sa vypláca mesačne pozadu. Príklad: príspevok na osobnú asistenciu na základe predložených výkazov za mesiac apríl dostanete v máji, čiže o mesiac neskôr.

Výška príspevku sa určí na základe predloženého výkazu o odpracovaných hodinách osobnej asistencie za predchádzajúci kalendárny mesiac.

Povinnosti

Príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny musíte predložiť každú zmluvu o výkone osobnej asistencie a každý dodatok k takejto zmluve. Ak zanikne právny vzťah (t.j. na základe zmluvy) medzi vami a osobným asistentom, musíte to oznámiť ÚPSVaR-u.

Každý mesiac musíte zdokladovať počet hodín, ktoré pre vás odpracovali vaši osobní asistenti a tiež že ste vašim osobným asistentom za ich asistenciu naozaj zaplatili. Najneskôr do piateho dňa každého kalendárneho mesiaca musíte úradu predložiť výkaz o odpracovaných hodinách osobnej asistencie za predchádzajúci mesiac. To znamená, že doklady o odpracovaných hodinách za mesiac marec musíte predložiť do 5. apríla. Najneskôr do piateho dňa každého kalendárneho mesiaca taktiež musíte úradu predložiť potvrdenie o vyplatení odmien svojim osobným asistentom.

Na výzvu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny musíte preukázať všetky skutočnosti (doklady), ktoré potvrdzujú váš nárok na priznanie, výšku alebo vyplatenie príspevku.

Pozor! Ak došlo k zmenám v skutočnostiach, ktoré môžu ovplyvniť váš nárok, výšku alebo vyplatenie príspevku (vrátane zmeny trvalého alebo prechodného pobytu), tieto zmeny musíte príslušnému úradu práce oznámiť už do 8 dní!

Nárok na príspevok na osobnú asistenciu zanikne:

 • ak ste príspevok dostávali neprávom alebo jeho poskytovanie prestalo plniť účel,
 • ak sa zmenia skutočnosti, ktoré rozhodujú o nároku na príspevok (napr. máte majetok v hodnote vyššej ako 39833 €),
 • ak príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zistí nedostatky závažného charakteru, ktoré sa týkajú kvality a rozsahu pomoci vykonávanej pre osobu s ŤZP,
 • dňom smrti osoby s ŤZP, ktorá poberala príspevok. Príspevok sa naposledy vyplatí priamo osobnému asistentovi za všetky vykonané činnosti, ktoré neboli vyúčtované do dňa smrti.

 

Môže sa počet hodín osobnej asistencie zmeniť?

Áno. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny každé tri roky opätovne posúdi a určí počet hodín osobnej asistencie. Počet hodín sa môže znížiť aj vtedy, keď je osoba s ŤZP v zdravotníckom zariadení (napr. v nemocnici) dlhšie ako 30 dní.

Nezabudnite! Nevyčerpaný počet hodín osobnej asistencie sa nedá použiť v nasledujúcom roku.

 

Čo sa stane, ak osoba, ktorá poberala príspevok na osobnú asistenciu, zomrie?

Príspevok sa za všetky vykonané činnosti, ktoré neboli vyúčtované do dňa smrti, naposledy vyplatí priamo osobnému asistentovi.

 

Čo je zmluva o výkone asistencie? Čo má obsahovať?

Zmluva o výkone osobnej asistencie je zmluva, na základe ktorej osobný asistent vykonáva osobnú asistenciu. Táto zmluva sa uzatvára medzi vami (osoba s ŤZP) a osobným asistentom, alebo medzi vami (osoba s ŤZP) a agentúrou osobnej asistencie.

Zmluva o výkone osobnej asistencie musí obsahovať informácie o:

 • druhu vykonávaných činností podľa stanoveného zoznamu činností (Príloha č. 4 zákona č. 447/2008 Z.z.) a ich rozsah – t.j. počet hodín,
 • miesto výkonu osobnej asistencie,
 • dobu trvania osobnej asistencie,
 • práva a povinnosti osobného asistenta,
 • odmenu a spôsob vyplácania odmeny,
 • dôvody odstúpenia od zmluvy.

 

Platí štát osobnému asistentovi dôchodkové a zdravotné poistenie? Platí osobný asistent z odmeny za osobnú asistenciu daň z príjmu?

Aby bol osobný asistent tzv. poistencom štátu (t.j. štát zaň platí poistenie) v rámci dôchodkového poistenia, musí spĺňať všetky tieto podmienky:

 • vykonáva osobnú asistenciu v rozsahu najmenej 140 hodín mesačne,
 • trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
 • nie je dôchodkovo poistený z iných dôvodov (napr. zamestnanie, SZČO),
 • nebol mu priznaný predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo nedovŕšil dôchodkový vek.

Pozor! Osobný asistent však najprv musí podať prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu výkonu osobnej asistencie! Prihlásiť sa možno poštou alebo osobne v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta trvalého bydliska osobného asistenta. K prihláške treba priložiť potvrdenie o tom, že ste osobný asistent.

Poistné je odvádzané z tzv. minimálneho vymeriavacieho základu. To ovplyvní aj výšku vášho budúceho dôchodku. Osobný asistent môže byť dôchodkovo poistený ako tzv. poistenec štátu najviac po dobu 12 rokovPozor! Ak je osobný asistent zamestnancom alebo SZČO (t.j. živnostník), dôchodkové poistenie i príspevky na starobné dôchodkové sporenie, mu štát neplatí.

Nemocenské poistenie štát osobným asistentom neplatí! To znamená, že ak osobný asistent nie je poistený z iných dôvodov (napr. zamestnanie...), nemá nárok na nemocenské (na „péenku“), na materskú či ošetrovné. Taktiež nemá po skončení osobnej asistencie nárok na podporu v nezamestnanosti.

Štát platí za osobného asistenta zdravotné poistenie vtedy, ak nie je zamestnancom či SZČO a jeho príjem nepresahuje stanovenú hranicu.

Pozor! Osobný asistent musí z odmeny za osobnú asistenciu platiť daň z príjmu fyzických osôb!

 

Viac informácií na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a na stránke venovanej osobnej asistencii

Posledná aktualizácia: 07. 01. 2020

9. Peňažný príspevok na opatrovanie

Peňažný príspevok na opatrovanie patrí medzi opakované peňažné príspevky na kompenzácie a opiera sa o zákon č. 447/2008 Z. z. Tento príspevok slúži na zabezpečenie každodennej pomoci osobe s ŤZP, ktorá má 6 a viac rokov.

Opatrovateľ pomáha osobe s ŤZP pri každodenných činnostiach (napr. hygiena, jedenie...), pri starostlivosti o domácnosť a pri realizovaní sociálnych aktivítCieľom tohto príspevku je, aby osoba s ŤZP ostala aj napriek svojmu postihnutiu vo svojom prirodzenom domácom prostredí.

Pozor! O príspevok žiada a aj ho potom dostáva človek, ktorý opatruje osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie. To znamená, že príspevok poberá opatrovateľ, a nie opatrovaný! Opatrovateľ sa oficiálne nazýva oprávnená osoba.

Opatrovateľom môže byť:

 • jej príbuzný (manžel, manželka, rodič, náhradný rodič, súdom stanovený opatrovník, dieťa, starý rodič, vnuk, vnučka, súrodenec, nevesta (aj ovdovená žena po synovi svokry alebo svokra), zať (aj ovdovený muž po dcére svokry alebo svokra), svokor, svokra, švagor, švagriná, neter, synovec),
 • alebo ten, kto býva s touto osobou s ŤZP – t.j. majú rovnakú adresu trvalého alebo prechodného pobytu.

Opatrovateľ musí byť plnoletý (18 a viac rokov), spôsobilý na právne úkony a fyzicky a psychicky schopný opatrovať osobu s ŤZP.

Pozor! Na konkrétnu osobu s ŤZP môže poberať opatrovateľský príspevok iba jedna osoba, ale jeden opatrovateľ môže opatrovať viacero osôb s ŤZP (napr. svoje dieťa aj starú mamu).

 

Aké podmienky treba splniť, aby som získal opatrovateľský príspevok?

Na získanie príspevku musí žiadateľ splniť niekoľko podmienok.

Základná podmienka: majetok, odkázanosť na pomoc

Hodnota majetku opatrovaného nemôže byť vyššia ako 39 833 €. Viac informácií o tom, čo sa počíta do hodnoty majetku, nájdete TU.

Osoba s ŤZP, o ktorú sa žiadateľ stará, musí byť odkázaná na opatrovanie. To znamená, že aspoň 8 hodín denne potrebuje pomoc pri činnostiach v týchto oblastiach: stravovanie a pitný režim; vyprázdňovanie močového mechúra; vyprázdňovanie hrubého čreva; osobná hygiena; celkový kúpeľ; obliekanie a vyzliekanie; zmena polohy, sedenie a státie; pohyb po schodoch; pohyb po rovine; orientácia v prostredí; dodržiavanie liečebného režimu; potreba dohľadu.

To, či osoba s ŤZP dokáže sama zvládnuť tieto činnosti alebo jej treba pomáhať, posúdi lekár. Za každú z 12 oblastí sa prideľujú body: 10 bodov ak pomoc nie je potrebná, 5 bodov ak je pomoc potrebná pri niektorých činnostiach alebo 0 bodov ak je pomoc potrebná pri všetkých činnostiach v rámci danej oblasti. Podľa výsledného počtu bodov je potom osoba s ŤZP zaradená do jedného zo šiestich stupňov odkázanosti.

Pozor! Na to, aby vám mohol byť schválený opatrovateľský príspevok, musí byť osoba s ŤZP zaradená do piateho alebo šiesteho stupňa odkázanosti! Zoznam činností a stupne odkázanosti nájdete v Prílohe č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z.

Ďalšie podmienky

Opatrovateľom sa môže stať:

 • príbuzný osoby s ŤZP (manžel, manželka, rodič, náhradný rodič, súdom stanovený opatrovník, dieťa, starý rodič, vnuk, vnučka, súrodenec, nevesta (aj ovdovená žena po synovi svokry alebo svokra), zať (aj ovdovený muž po dcére svokry alebo svokra), svokor, svokra, švagor, švagriná, neter, synovec),
 • alebo ten, kto býva s touto osobou s ŤZP – t.j. majú rovnakú adresu trvalého alebo prechodného pobytu.

Opatrovateľ musí byť plnoletý (18 a viac rokov), spôsobilý na právne úkony a fyzicky a psychicky schopný opatrovať osobu s ŤZP.

Opatrovateľ môže popri opatrovaní externe študovať, čiže si zvyšovať kvalifikáciu, alebo byť zamestnaný. Mesačný príjem opatrovateľa však nemôže byť vyšší ako dvojnásobok sumy životného minima (t.j. 420,40 €). Pozor! Zamestnanie a štúdium nemôže byť v rozpore s účelom a rozsahom opatrovania. To znamená, že ak opatrovaný vyžaduje celodenné opatrovanie u seba doma, nemôžete pracovať 8 hodín denne. Za istých okolností si však opatrovateľ môže na nevyhnutný čas nájsť za seba náhradu.

Aby ste mohli získať príspevok na opatrovanie, musíte sa starať o osobu s ŤZP, ktorá má 6 a viac rokov.

Pozor! Príspevok nedostanete, ak už osoba s ŤZP dostáva príspevok na osobnú asistenciu. Nie je možné, aby osoba s ŤZP poberala príspevok na osobnú asistenciu a aby súčasne na ňu niekto poberal opatrovateľský príspevok!

Opatrovaný (osoba s ŤZP) môže počas dňa navštevovať školské zariadenie (materská škola, základná škola, stredná škola...) alebo zariadenie dennej pobytovej sociálnej služby (napr. denný stacionár). Opatrovanému sa môže poskytovať aj opatrovateľská služba (napr. od obce), ale nie viac ako 8 hodín mesačne. Pozor! Opatrovateľský príspevok nedostanete, ak má osoba s ŤZP opatrovateľskú službu viac ako 8 hodín mesačne alebo ak má týždennú alebo celoročnú pobytovú sociálnu službu. Výnimkou je sociálna služba v útulku, v domove na pol ceste alebo v zariadení núdzového bývania.  

 

Ako získam opatrovateľský príspevok?

O peňažný príspevok musí požiadať opatrovateľ (tzv. oprávnená osoba) na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého bydliska, a to písomnou žiadosťou alebo elektronickou žiadosťou, ktorá musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom.

K žiadosti musíte priložiť aj lekársky nález opatrovaného (osoby s ŤZP), ktorý vyplní jeho všeobecný lekár (resp. detský lekár) a tiež správy od lekárov špecialistov (t.j. od odborných lekárov). Lekársky nález a správy musia potvrdzovať, že ide o osobu s ŤZP a že je odkázaná na opatrovanie. Žiadateľ musí predložiť všetky doklady a dokumenty, ktoré potvrdzujú splnenie podmienok na priznanie príspevku

Pozor! Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny môžete predkladať ďalšiu zdravotnú dokumentáciu aj po podaní žiadosti.

Lekársky nález by nemal byť starší ako 6 mesiacov. Ak je zdravotný stav osoby s ŤZP chronický, teda má trvalé poškodenie, miera funkčnej poruchy je definitívna a od ďalšej liečby sa neočakáva zlepšenie stavu, lekársky nález môže byť aj starší ako 6 mesiacov.

Okrem toho budete musieť zdokladovať vaše príjmy, príjmy osoby s ŤZP a jej majetkové pomery (napr. potvrdenie o výške príjmu od zamestnávateľa, rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške dôchodku, daňové priznanie, vyhlásenie o majetku s úradne osvedčeným podpisom od matriky alebo notára).

Na rozdiel od iných peňažných príspevkov na kompenzácie sa pri schvaľovaní žiadosti o opatrovateľský príspevok posudzuje nielen zdravotný stav osoby s ŤZP a jej odkázanosť na pomoc, ale aj možnosti a schopnosti žiadateľa postarať sa o takúto osobu.

Ďalšie informácie o priebehu posudzovania žiadosti nájdete TU.

 

Čo ak osoba, ktorú opatrujem, zomrie ešte pred schválením žiadosti o opatrovateľský príspevok?

Ak sa neskôr zistí, že ste splnili všetky podmienky na získanie príspevku, príspevok na opatrovanie vám môže byť dodatočne schválený. Potom za čas, kedy osoba s ŤZP ešte žila a vy ste sa o ňu starali, vám bude vyplatený príspevok v príslušnej sume.

 

Aká je výška opatrovateľského príspevku?

Výška príspevku závisí od toho, kto je opatrovateľ a kto opatrovaný. Výslednú sumu si môžete ľahko zistiť prostredníctvom tejto kalkulačky.

Ak je opatrovateľom osoba v produktívnom veku, výška príspevku je:

 • pri opatrovaní 1 osoby s ŤZP 430,35 € mesačne
 • pri opatrovaní 2 alebo viacerých osôb s ŤZP 572,​36 € mesačne
 • pri opatrovaní 1 osoby s ŤZP, ktorej sa poskytuje ambulantná sociálna služba viac ako 20 hodín týždenne, 378,70 € mesačne
 • pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP, ktorým sa poskytuje ambulantná sociálna služba viac ako 20 hodín týždenne, 532,30 € mesačne
 • pri opatrovaní viacerých osôb s ŤZP, pričom iba jednej z nich sa poskytuje ambulantná sociálna služba viac ako 20 hodín týždenne, 555,20 € mesačne.

Pozor! Opatrovateľský príspevok si môžete zvýšiť mesačne o 100 €, ak opatrujete nezaopatrené dieťa a vy ako opatrovateľ už nemáte iný príjem (napr. nie ste zamestnaný, nepoberáte invalidný dôchodok, starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo výsluhový dôchodok).

Pozor! Ak je príjem opatrovaného (osoby s ŤZP) vyšší ako dvojnásobok sumy životného minima (t.j. 420,40 €), tak sa vám výška opatrovateľského príspevku zníži. Výška príspevku sa vám zníži o tú sumu, ktorou príjem opatrovaného prevyšuje 410,14 €.

Pozor! Ak opatrujete nezaopatrené dieťa a jeho príjem je vyšší ako trojnásobok sumy životného minima (t.j. 630,60 €), tak sa vám výška opatrovateľského príspevku zníži. Výška príspevku sa vám zníži o tú sumu, ktorou príjem opatrovaného prevyšuje 615,21 €.

Ak je opatrovateľ poberateľ plného invalidného dôchodku, starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo výsluhového dôchodku, výška príspevku je:

 • pri opatrovaní 1 osoby s ŤZP 215,18 € mesačne,
 • pri opatrovaní 2 alebo viacerých osôb s ŤZP 286,18  € mesačne
 • pri opatrovaní 1 osoby s ŤZP, ktorej sa poskytuje ambulantná sociálna služba viac ako 20 hodín týždenne, 189,35 € mesačne,
 • pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP, ktorým sa poskytuje ambulantná sociálna služba viac ako 20 hodín týždenne, 266,15 € mesačne,
 • pri opatrovaní viacerých osôb s ŤZP, pričom iba jednej z nich sa poskytuje ambulantná sociálna služba viac ako 20 hodín týždenne, 277,60 € mesačne.

Ak je opatrovateľ poberateľ dôchodku, príjem opatrovanej osoby (osoby s ŤZP) sa neskúma a opatrovateľský príspevok sa neznižuje kvôli príjmu opatrovaného. Pozor! Ak je opatrovaná osoba s ŤZP poberateľom zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť, príspevok na opatrovanie sa zníži o sumu tohto zvýšenia.

Od 1. júla 2018 sa už opatrovateľský príspevok neznižuje pri hospitalizácii opatrovaného (osoby s ŤZP) dlhšej ako 30 dní. Podmienkou však je, aby bol opatrovateľ prijatý ako jeho sprievodca. Ak nie ste jeho sprievodcom, výška príspevku sa bude po 30 dňoch znižovať.

 

Schválili mi príspevok na opatrovanie. Kedy dostanem peniaze? Aké sú moje povinnosti?

Príspevok vám bude vyplácaný v hotovosti alebo môžete požiadať o prevod na účet. Peniaze dostanete až po právoplatnom rozhodnutí o priznaní tohto príspevku – čiže po 15 dňoch od prevzatia písomného rozhodnutia.

Pozor! Peňažný príspevok dostanete iba za tie dni, kedy opatrujete osobu s ŤZP. Existujú však výnimky (napr. ak je opatrovaný hospitalizovaný kratšie ako 30 dní, výška príspevku sa nezníži).

Tento príspevok patrí medzi tzv. opakované peňažné príspevky na kompenzácie. To znamená, že príspevok budete dostávať každý mesiac až dovtedy, kým budete spĺňať podmienky na jeho dostávanie.

Príspevok sa vypláca mesačne pozadu.

Povinnosti

Na výzvu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny musíte preukázať všetky skutočnosti (doklady), ktoré potvrdzujú váš nárok na priznanie, výšku alebo vyplatenie príspevku.

Pozor! Ak došlo k zmenám v skutočnostiach, ktoré môžu ovplyvniť váš nárok, výšku alebo vyplatenie príspevku (vrátane zmeny trvalého alebo prechodného pobytu), tieto zmeny musíte príslušnému úradu práce oznámiť už do 8 dní! Do tejto lehoty musíte úrad informovať aj o tom, že ste sa zamestnali alebo že si štúdiom zvyšujete kvalifikáciu. Úradu musíte oznámiť aj začatie poskytovania odľahčovacej služby či pobyt v zdravotníckom zariadení. 

Pozor! Ak si vy ako oprávnená osoba zvyšujete kvalifikáciu (študujete popri zamestnaní, máte kombinované štúdium, štúdium jednotlivých predmetov, študujete externe), v čase svojej neprítomnosti počas štúdia musíte zabezpečiť opatrovanie osoby s ŤZP niekým iným.

Pri opakovaných peňažných príspevkoch, medzi ktoré patrí aj tento príspevok, sa raz za rok prehodnocuje príjem osoby s ŤZP. Preto budete musieť každý rok predložiť potrebné doklady o príjme (zvyčajne v júli). 

Nárok na príspevok na opatrovanie zanikne:

 • ak ste príspevok dostávali neprávom alebo jeho poskytovanie prestalo plniť účel,
 • ak sa zmenia skutočnosti, ktoré rozhodujú o nároku na príspevok,
 • ak príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zistí nedostatky závažného charakteru, ktoré sa týkajú kvality a rozsahu pomoci vykonávanej pre osobu s ŤZP,
 • dňom smrti opatrovaného. Opatrovateľ ešte dostane opatrovateľský príspevok za celý kalendárny mesiac, v ktorom opatrovaný zomrel, a tiež za celý nasledujúci kalendárny mesiac,
 • dňom smrti opatrovateľa (teda príjemcu príspevku). Ak opatrovateľ zomrie predtým, než jej je vyplatený príspevok, tento príspevok už dedičia nedostanú.

Pozor! Neoprávnene vyplatený opatrovateľský príspevok je opatrovateľ povinný vrátiť. Povinnosť vrátiť príspevok zaniká uplynutím desiatich rokov odo dňa, kedy bol príspevok vyplatený.

 

Platí štát opatrovateľovi dôchodkové a zdravotné poistenie? Odvádzajú sa z opatrovateľského príspevku dane?

Ak opatrovateľ (poberateľ príspevku na opatrovanie) spĺňa niekoľko podmienok, je tzv. poistenec štátu. Štát zaňho platí zdravotné aj dôchodkové poistenie po celý čas trvania opatrovania. Opatrovateľ však musí podať prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu opatrovania osoby s ŤZP. Prihlásiť sa možno poštou alebo osobne v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta trvalého bydliska. K prihláške musí opatrovateľ priložiť potvrdenie od príslušného úradu práce o poberaní opatrovateľského príspevku, ktorý nemôže byť starší ako 10 dní.

Ak ste vy ako opatrovateľ dôchodkovo poistený z iných dôvodov (napr. zamestnanie, živnosť...), alebo vám už bol priznaný predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo ste už v dôchodkovom veku, štát vám nebude platiť dôchodkové poistenie.

Poistné je odvádzané z tzv. minimálneho vymeriavacieho základu. To ovplyvní výšku vášho budúceho dôchodku.

Nemocenské poistenie štát opatrovateľom neplatí! To znamená, že ak opatrovateľ nie je poistený z iných dôvodov (napr. zamestnanie...), nemá nárok na nemocenské (na „péenku“), na materskú či ošetrovné. Taktiež nemá po skončení opatrovania nárok na podporu v nezamestnanosti.

Opatrovateľ neodvádza z opatrovateľského príspevku dane.  

Pozor! Opatrovateľský príspevok sa však ráta do vlastného príjmu manželky/manžela na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane.

 

Kontroluje úrad práce, či si opatrovateľ plní svoje povinnosti?

Áno, jednou z úloh úradu práce, sociálnych vecí a rodiny je kontrolovať, či si opatrovateľ plní svoje povinnosti.

Zamestnanec úradu môže navštíviť opatrovaného (t.j. osoba s ŤZP) v jeho domácnosti a osobne preveriť, ako sa o neho opatrovateľ stará. Zamestnanec tiež môže od opatrovateľa požadovať rôzne informácie a vysvetlenia. Ak sa kontrolou zistia závažné nedostatky, úrad môže rozhodnúť o pozastavení vyplácania opatrovateľského príspevku. Po odstránení týchto nedostatkov môže byť príspevok znovu vyplácaný.

 

Čo sa stane, ak opatrovaná osoba s ŤZP zomrie?

Ak opatrovaný zomrie, opatrovateľ dostane opatrovateľský príspevok za celý kalendárny mesiac, v ktorom opatrovaný zomrel, a tiež ešte za celý ďalší mesiac. Potom mu už príspevok nebude vyplácaný.

 

Viac informácií na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Posledná aktualizácia: 07. 01. 2020

10. Peňažné príspevky na kompenzáciu zvýšených výdavkov

Tieto príspevky kompenzujú zvýšené výdavky, s ktorými sa stretávajú osoby s ŤZP. Ide o opakované peňažné príspevky (vyplácajú sa každý mesiac), pričom vaše zvýšené výdavky nemusíte dokladovať. Máte na ne nárok iba vtedy, ak trpíte poruchou alebo ochorením, ktoré sa nachádzajú v zoznamoch uvedených v zákone č. 447/2008 Z. z.

Existujú štyri typy príspevkov na kompenzáciu zvýšených výdavkov:

 • peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou, opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia (ak máte napr. ochorenia kože, inkontinenciu, poruchy mobility),
 • peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie (ak máte napr. diabetes alebo ochorenia tráviacej sústavy),
 • peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s prevádzkou motorového vozidla – tzv. príspevok na pohonné hmoty (ak ste napr. odkázaný na individuálnu prepravu),
 • peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom (ak máte napr. vodiaceho psa).

Na tieto peňažné príspevky nemáte nárok ak je váš príjem vyšší ako trojnásobok sumy životného minima (630,60 €) alebo sa vám poskytuje celoročná pobytová sociálna služba. Výnimkou je sociálna služba v útulku, v domove na pol ceste, v zariadení núdzového bývania, v zariadení podporovaného bývania alebo v zariadení sociálnych služieb na určitý čas nepresahujúci 30 dní.

 

Posledná aktualizácia: 07. 01. 2020

11. Kompenzácia zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia

Tento príspevok patrí medzi opakované peňažné príspevky na kompenzácie. Slúži na zmiernenie dôsledkov, ktoré súvisia s pravidelnými zvýšenými výdavkami. V tomto prípade ide o zvýšené výdavky, ktoré súvisia s bežnou osobnou hygienou a hygienou v domácnosti (nákup hygienických potrieb...) a tiež s nadmerným opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytovej spotreby (nákup oblečenia, obuvi, posteľnej bielizne...).

Príspevok sa poskytuje pri ochoreniach alebo poruchách uvedených v prílohe č. 6 a 7 zákona č. 447/2008 Z.z. Ide napr. o preležaniny, rozsiahle ekzémy, stómiu, inkontinenciu, ochorenia a poruchy spojené s používaním vozíka, ortéz, protéz...

 

Aké podmienky treba splniť, aby som získal príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia?

Na získanie príspevku musíte splniť niekoľko podmienok. Niektoré z nich sú spoločné pre väčšinu peňažných príspevkov na kompenzácie, iné platia iba pre tento príspevok.

Základné podmienky: ŤZP, príjem, majetok a odkázanosť na pomoc

Prvou a najdôležitejšou podmienkou je: o príspevok môže žiadať iba osoba s ŤZP, resp. rodič, ak sa jedná o dieťa s ŤZP.

Príjem osoby s ŤZP nesmie byť väčší ako trojnásobok sumy životného minima (630,60 €)hodnota majetku tejto osoby nemôže byť vyššia ako 39 833 €.

Viac informácií o tom, ako sa počíta príjem osoby s ŤZP a čo sa počíta do hodnoty majetku, nájdete TU.

Aby mala osoba s ŤZP nárok na tento príspevok, musí byť odkázaná na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia – t.j. máte ochorenie alebo poruchu uvedenú v tomto zozname.

Pozor! Príspevok nedostanete, ak sa vám ako osobe s ŤZP poskytuje celoročná pobytová sociálna služba. Výnimkou je sociálna služba v útulku, v domove na pol ceste, v zariadení núdzového bývania, v zariadení podporovaného bývania alebo v zariadení sociálnych služieb na určitý čas nepresahujúci 30 dní.

 

Ako získam peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia?

O peňažné príspevky musí osoba s ŤZP požiadať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta jej trvalého bydliska, a to písomnou žiadosťou alebo elektronickou žiadosťou, ktorá musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom. Za maloleté dieťa podáva žiadosť jeho rodič!

K žiadosti musíte priložiť aj lekársky nález, ktorý vám vyplní váš všeobecný lekár (resp. detský lekár) a tiež správy od lekárov špecialistov (t.j. od odborných lekárov). Lekársky nález a správy musia potvrdzovať, že ste osoba s ŤZP a že ste odkázaný na túto kompenzáciu - máte ochorenie alebo poruchu uvedenú v prílohe č. 6 alebo č. 7 zákona č. 447/2008 Z.z.

Pozor! Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny môžete predkladať ďalšiu zdravotnú dokumentáciu aj po podaní žiadosti. Žiadateľ musí predložiť všetky doklady a dokumenty, ktoré potvrdzujú splnenie podmienok na priznanie príspevku.

Lekársky nález by nemal byť starší ako 6 mesiacov. Ak je zdravotný stav osoby s ŤZP chronický, teda má trvalé poškodenie, miera funkčnej poruchy je definitívna a od ďalšej liečby sa neočakáva zlepšenie stavu, lekársky nález môže byť aj starší ako 6 mesiacov.

Okrem toho bude musieť osoba s ŤZP zdokladovať svoje príjmy a majetkové pomery a príjmy ostatných spoločne posudzovaných osôb (napr. potvrdenie o výške príjmu od zamestnávateľa, rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške dôchodku, daňové priznanie, vyhlásenie o majetku s úradne osvedčeným podpisom od matriky alebo notára).

Ďalšie informácie o priebehu posudzovania žiadosti nájdete TU.

 

Aká je výška príspevku?

Výška peňažného príspevku je mesačne 19,51 € (t.j. 9,28 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu).

 

Schválili mi príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia. Kedy dostanem peniaze? Aké sú moje povinnosti?

Príspevok vám bude vyplácaný v hotovosti alebo môžete požiadať o prevod na účet. Peniaze dostanete až po právoplatnom rozhodnutí o priznaní tohto príspevku – čiže po 15 dňoch od prevzatia písomného rozhodnutia.

Príspevok sa priznáva a bude vyplácaný od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom začalo konanie o tomto príspevku. Tento dátum máte uvedený v rozhodnutí, teda na papieri, ktorý vám poslal úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Pozor! Aj keď ste podmienky na zisk príspevku splnili len od určitej časti kalendárneho mesiaca, príspevok sa vám bude počítať ako za celý kalendárny mesiac. Príklad: podmienky na zisk príspevku ste splnili 14. júna, príspevok sa vám bude počítať už od 1. júna.

Pozor! Tento príspevok patrí medzi tzv. opakované peňažné príspevky na kompenzácie. To znamená, že príspevok budete dostávať každý mesiac až dovtedy, kým budete spĺňať podmienky na jeho dostávanie.

Príspevok sa vypláca mesačne pozadu (t.j. príspevok za mesiac apríl dostane v máji).

Povinnosti

Na výzvu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny musíte preukázať všetky skutočnosti (doklady), ktoré potvrdzujú váš nárok na priznanie, výšku alebo vyplatenie príspevku

Pozor! Ak došlo k zmenám v skutočnostiach, ktoré môžu ovplyvniť váš nárok, výšku alebo vyplatenie príspevku (vrátane zmeny trvalého alebo prechodného pobytu), tieto zmeny musíte príslušnému úradu práce oznámiť už do 8 dní!

Pri opakovaných peňažných príspevkoch, medzi ktoré patrí aj tento príspevok, sa raz za rok prehodnocuje príjem osoby s ŤZP! Preto budete musieť každý rok predložiť potrebné doklady o príjme (zvyčajne v júli). 

Nárok na príspevok zanikne:

 • ak ste príspevok dostávali neprávom alebo jeho poskytovanie prestalo plniť účel,
 • ak sa zmenia skutočnosti, ktoré rozhodujú o nároku na príspevok (napr. máte majetok v hodnote vyššej ako 39833 €),
 • dňom smrti osoby s ŤZP, ktorá poberala príspevok. Peniaze, ktoré sa nevyplatili do dňa jej smrti, už nebudú vyplatené.          

 

Viac informácií na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Posledná aktualizácia: 07. 01. 2020

12. Kompenzácia zvýšených výdavkov na diétne stravovanie

Tento príspevok patrí medzi opakované peňažných príspevkov na kompenzácie. Slúži na zmiernenie dôsledkov, ktoré súvisia s pravidelnými zvýšenými výdavkami. V tomto prípade ide o zvýšené výdavky na potraviny, ktoré sú súčasťou liečebnej diéty.

Táto diéta je spojená s ochorenia akými je napr. celiakia, fenylketonúria, cystická fibróza (ochorenia skupiny I), diabetes s inzulínom, krátke črevo, rôzne onkologického ochorenia (ochorenia skupiny II) či zúžený pažerák (ochorenia skupiny III.). Zoznam týchto ochorení a porúch je uvedený v prílohe č. 5 zákona č. 447/2008 Z.z.

 

Aké podmienky treba splniť, aby som získal príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie?

Na získanie príspevku musíte splniť niekoľko podmienok. Niektoré z nich sú spoločné pre väčšinu peňažných príspevkov na kompenzácie, iné platia iba pre tento príspevok.

Základné podmienky: ŤZP, príjem, majetok a odkázanosť na pomoc

Prvou a najdôležitejšou podmienkou je: o príspevok môže žiadať iba osoba s ŤZP, resp. rodič, ak sa jedná o dieťa s ŤZP.

Príjem osoby s ŤZP nesmie byť väčší ako trojnásobok sumy životného minima (630,60  €)hodnota majetku tejto osoby nemôže byť vyššia ako 39 833 €.

Viac informácií o tom, ako sa počíta príjem osoby s ŤZP a čo sa počíta do hodnoty majetku, nájdete TU.

Aby mala osoba s ŤZP nárok na tento príspevok, musí byť odkázaná na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie – t.j. máte ochorenie alebo poruchu uvedenú v prílohe č. 5 zákona č. 447/2008 Z.z.

Pozor! Príspevok nedostanete, ak sa vám poskytuje celoročná pobytová sociálna služba. Výnimkou je sociálna služba v útulku, v domove na pol ceste, v zariadení núdzového bývania, v zariadení podporovaného bývania alebo v zariadení sociálnych služieb na určitý čas nepresahujúci 30 dní.

 

Ako získam peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie?

O peňažné príspevky musí osoba s ŤZP požiadať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta jej trvalého bydliska, a to písomnou žiadosťou alebo elektronickou žiadosťou, ktorá musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom. Za maloleté dieťa podáva žiadosť jeho rodič!

K žiadosti musíte priložiť aj lekársky nález, ktorý vám vyplní váš všeobecný lekár (resp. detský lekár) a tiež správy od lekárov špecialistov (t.j. od odborných lekárov). Lekársky nález a správy musia potvrdzovať, že ste osoba s ŤZP a že ste odkázaný na túto kompenzáciu. Žiadateľ musí predložiť všetky doklady a dokumenty, ktoré potvrdzujú splnenie podmienok na priznanie príspevku.

Pozor! Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny môžete predkladať ďalšiu zdravotnú dokumentáciu aj po podaní žiadosti.

Lekársky nález by nemal byť starší ako 6 mesiacov. Ak je zdravotný stav osoby s ŤZP chronický, teda má trvalé poškodenie, miera funkčnej poruchy je definitívna a od ďalšej liečby sa neočakáva zlepšenie stavu, lekársky nález môže byť aj starší ako 6 mesiacov.

Okrem toho bude musieť osoba s ŤZP zdokladovať svoje príjmy a majetkové pomery a príjmy ostatných spoločne posudzovaných osôb (napr. potvrdenie o výške príjmu od zamestnávateľa, rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške dôchodku, daňové priznanie, vyhlásenie o majetku s úradne osvedčeným podpisom od matriky alebo notára).

Ďalšie informácie o priebehu posudzovania žiadosti nájdete TU.

 

Aká je výška príspevku?

Výška peňažného príspevku závisí od typu ochorenia, ktoré máte (Príloha č. 5 zákona č. 447/2008 Z.z.):

 • 39,02 € mesačne pre ochorenia a poruchy uvedené v zozname v I. skupine (18,56 % zo sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu),
 • 19,51 € mesačne pre ochorenia a poruchy uvedené v zozname v II. skupine (9,28 % zo sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ),
 • 11,71 € mesačne pre ochorenia a poruchy uvedené v zozname v III. skupine (5,57 % zo sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu).

Pozor! Ak trpíte viacerými ochoreniami a poruchami, ktoré sú uvedené v tomto zozname, môžete získať príspevok iba v takej výške, ktorá zodpovedá najdrahšej diéte. Príklad: máte ochorenie, ktoré patrí do II. skupiny a ochorenie, ktoré patrí do III. skupiny. To znamená, že môžete získať príspevok iba vo výške 19,04 €.

 

Schválili mi príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie. Kedy dostanem peniaze? Aké sú moje povinnosti?

Príspevok vám bude vyplácaný v hotovosti alebo môžete požiadať o prevod na účet. Peniaze dostanete až po právoplatnom rozhodnutí o priznaní tohto príspevku –po 15 dňoch od prevzatia písomného rozhodnutia.

Príspevok sa priznáva a bude vyplácaný od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom začalo konanie o tomto príspevku. Tento dátum máte uvedený v rozhodnutí, teda na papieri, ktorý vám poslal úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Pozor! Aj keď ste podmienky na zisk príspevku splnili len od určitej časti kalendárneho mesiaca, príspevok sa vám bude počítať ako za celý kalendárny mesiac. Príklad: podmienky na zisk príspevku ste splnili 14. júna, príspevok sa vám bude počítať už od 1. júna.

Pozor! Tento príspevok patrí medzi tzv. opakované peňažné príspevky na kompenzácie. To znamená, že príspevok budete dostávať každý mesiac až dovtedy, kým budete spĺňať podmienky na jeho dostávanie.

Príspevok sa vypláca mesačne pozadu (t.j. príspevok za mesiac apríl dostane v máji).

Povinnosti

Na výzvu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny musíte preukázať všetky skutočnosti (doklady), ktoré potvrdzujú váš nárok na priznanie, výšku alebo vyplatenie príspevku

Pozor! Ak došlo k zmenám v skutočnostiach, ktoré môžu ovplyvniť váš nárok, výšku alebo vyplatenie príspevku (vrátane zmeny trvalého alebo prechodného pobytu), tieto zmeny musíte príslušnému úradu práce oznámiť už do 8 dní!

Pri opakovaných peňažných príspevkoch, medzi ktoré patrí aj tento príspevok, sa raz za rok prehodnocuje príjem osoby s ŤZP! Preto budete musieť každý rok predložiť potrebné doklady o príjme (zvyčajne v júli). 

Nárok na príspevok zanikne:

 • ak ste príspevok dostávali neprávom alebo jeho poskytovanie prestalo plniť účel,
 • ak sa zmenia skutočnosti, ktoré rozhodujú o nároku na príspevok (napr. máte majetok v hodnote vyššej ako 39833 €),
 • dňom smrti osoby s ŤZP, ktorá poberala príspevok. Peniaze, ktoré sa nevyplatili do dňa jej smrti, už nebudú vyplatené.   

 

Viac informácií na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Posledná aktualizácia: 07. 01. 2020

13. Kompenzácia zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom

Tento príspevok patrí medzi opakované peňažné príspevky na kompenzácie. Slúži na zmiernenie dôsledkov ktoré súvisia s pravidelnými zvýšenými výdavkami. V tomto prípade ide o zvýšené výdavky na krmivo a starostlivosť o psa u veterinára.

 

Aké podmienky treba splniť, aby som získal príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa?

Na získanie príspevku musíte splniť niekoľko podmienok. Niektoré z nich sú spoločné pre väčšinu peňažných príspevkov na kompenzácie, iné platia iba pre tento príspevok.

Základné podmienky: ŤZP, príjem, majetok a odkázanosť na pomoc

Prvou a najdôležitejšou podmienkou je: o príspevok môže žiadať iba osoba s ŤZP, resp. rodič, ak sa jedná o dieťa s ŤZP.

Príjem osoby s ŤZP nesmie byť väčší ako trojnásobok sumy životného minima (630,60 €)hodnota majetku tejto osoby nemôže byť vyššia ako 39 833 €.

Viac informácií o tom, ako sa počíta príjem osoby s ŤZP a čo sa počíta do hodnoty majetku, nájdete TU.

Aby mala osoba s ŤZP nárok na tento príspevok, musí byť odkázaná na pomôcku, ktorou je pes so špeciálnym výcvikom (vodiaci, asistenčný, signálny pes) a tiež na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s jeho starostlivosťou.

Pozor! Príspevok nedostanete, ak sa vám poskytuje celoročná pobytová sociálna služba. Výnimkou je sociálna služba v útulku, v domove na pol ceste, v zariadení núdzového bývania, v zariadení podporovaného bývania alebo v zariadení sociálnych služieb na určitý čas nepresahujúci 30 dní.

 

Ako získam peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa?

O peňažné príspevky musí osoba s ŤZP požiadať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta jej trvalého bydliska, a to písomnou žiadosťou alebo elektronickou žiadosťou, ktorá musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom. Za maloleté dieťa podáva žiadosť jeho rodič!

K žiadosti musíte priložiť aj lekársky nález, ktorý vám vyplní váš všeobecný lekár (resp. detský lekár) a tiež správy od lekárov špecialistov (t.j. od odborných lekárov). Lekársky nález a správy musia potvrdzovať, že ste osoba s ŤZP a že ste odkázaný na túto kompenzáciu. Žiadateľ musí predložiť všetky doklady a dokumenty, ktoré potvrdzujú splnenie podmienok na priznanie príspevku.

Pozor! Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny môžete predkladať ďalšiu zdravotnú dokumentáciu aj po podaní žiadosti.

Lekársky nález by nemal byť starší ako 6 mesiacov. Ak je zdravotný stav osoby s ŤZP chronický, teda má trvalé poškodenie, miera funkčnej poruchy je definitívna a od ďalšej liečby sa neočakáva zlepšenie stavu, lekársky nález môže byť aj starší ako 6 mesiacov.

Okrem toho bude musieť osoba s ŤZP zdokladovať svoje príjmy a majetkové pomery a príjmy ostatných spoločne posudzovaných osôb (napr. potvrdenie o výške príjmu od zamestnávateľa, rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške dôchodku, daňové priznanie, vyhlásenie o majetku s úradne osvedčeným podpisom od matriky alebo notára).

Ďalšie informácie o priebehu posudzovania žiadosti nájdete TU.

 

Aká je výška príspevku?

Výška peňažného príspevku je mesačne 46,82 € (t.j. 22,27 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu).

 

Schválili mi príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa. Kedy dostanem peniaze? Aké sú moje povinnosti?

Príspevok vám bude vyplácaný v hotovosti alebo môžete požiadať o prevod na účet. Peniaze dostanete až po právoplatnom rozhodnutí o priznaní tohto príspevku – čiže po 15 dňoch od prevzatia písomného rozhodnutia.

Príspevok sa priznáva a bude vyplácaný od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom začalo konanie o tomto príspevku. Tento dátum máte uvedený v rozhodnutí, teda na papieri, ktorý vám poslal úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Pozor! Aj keď ste podmienky na zisk príspevku splnili len od určitej časti kalendárneho mesiaca, príspevok sa vám bude počítať ako za celý kalendárny mesiac. Príklad: podmienky na zisk príspevku ste splnili 14. júna, príspevok sa vám bude počítať už od 1. júna.

Pozor! Tento príspevok patrí medzi tzv. opakované peňažné príspevky na kompenzácie. To znamená, že príspevok budete dostávať každý mesiac až dovtedy, kým budete spĺňať podmienky na jeho dostávanie.

Príspevok sa vypláca mesačne pozadu (t.j. príspevok za mesiac apríl dostane v máji).

Povinnosti

Raz za rok musíte ísť so svojím psom na veterinárnu prehliadku. Doklad o tejto prehliadke musíte predložiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny do konca decembra.

Na výzvu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny musíte preukázať všetky skutočnosti (doklady), ktoré potvrdzujú váš nárok na priznanie, výšku alebo vyplatenie príspevku

Pozor! Ak došlo k zmenám v skutočnostiach, ktoré môžu ovplyvniť váš nárok, výšku alebo vyplatenie príspevku (vrátane zmeny trvalého alebo prechodného pobytu), tieto zmeny musíte príslušnému úradu práce oznámiť už do 8 dní!

Pri opakovaných peňažných príspevkoch, medzi ktoré patrí aj tento príspevok, sa raz za rok prehodnocuje príjem osoby s ŤZP! Preto budete musieť každý rok predložiť potrebné doklady o príjme (zvyčajne v júli).  

Nárok na príspevok zanikne:

 • ak ste príspevok dostávali neprávom alebo jeho poskytovanie prestalo plniť účel,
 • ak sa zmenia skutočnosti, ktoré rozhodujú o nároku na príspevok (napr. máte majetok v hodnote vyššej ako 39833 €),
 • nepredložili ste doklad o každoročnej veterinárnej prehliadke psa,
 • dňom smrti osoby s ŤZP, ktorá poberala príspevok. Peniaze, ktoré sa nevyplatili do dňa jej smrti, už nebudú vyplatené.   

 

Viac informácií na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Posledná aktualizácia: 07. 01. 2020

14. Kompenzácia zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla

Tento príspevok patrí medzi opakované peňažné príspevky na kompenzácie. Slúži na zmiernenie dôsledkov ktoré súvisia s pravidelnými zvýšenými výdavkami. V tomto prípade ide o zvýšené výdavky na prevádzku auta, ktoré využíva osoba s ŤZP na pracovné, vzdelávacie, rodinné alebo občianske aktivity. Nesmie sa prioritne jednať o prepravu k lekárom.

Tento príspevok sa niekedy nazýva aj ako príspevok na pohonné hmoty. Slúži totiž na preplatenie aspoň časti výdavkov za benzín alebo naftu.

 

Aké podmienky treba splniť, aby som získal príspevok na pohonné hmoty?

Na získanie príspevku musíte splniť niekoľko podmienok. Niektoré z nich sú spoločné pre väčšinu peňažných príspevkov na kompenzácie, iné platia iba pre tento príspevok.

Základné podmienky: ŤZP, príjem, majetok a odkázanosť na pomoc

Prvou a najdôležitejšou podmienkou je: o príspevok môže žiadať iba osoba s ŤZP, resp. rodič, ak sa jedná o dieťa s ŤZP.

Príjem osoby s ŤZP nesmie byť väčší ako trojnásobok sumy životného minima (630,60 €)hodnota majetku tejto osoby nemôže byť vyššia ako 39 833 €.

Viac informácií o tom, ako sa počíta príjem osoby s ŤZP a čo sa počíta do hodnoty majetku, nájdete TU.

Aby mala osoba s ŤZP nárok na tento príspevok, musí byť odkázaná na individuálnu prepravu a na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s prevádzkou auta. Od 1. júla 2018 má na príspevok nárok aj osoba s ŤZP, ktorá je zaradená do chronického dialyzačného programu alebo do transplantačného programu alebo ktorej sa poskytuje akútna onkologická liečba a pri hematoonkologickom ochorení (napr. leukémia, lymfóm...) aj udržiavacia liečba.

Pozor! Príspevok nedostanete, ak sa vám poskytuje celoročná pobytová sociálna služba. Výnimkou je sociálna služba v útulku, v domove na pol ceste, v zariadení núdzového bývania, v zariadení podporovaného bývania alebo v zariadení sociálnych služieb na určitý čas nepresahujúci 30 dní.

Ďalšie podmienky

Osoba s ŤZP musí byť vlastníkom alebo držiteľom auta (napr. ak vaše auto vlastní leasingová spoločnosť) alebo vašu prepravu zabezpečuje osoba, ktorá nemá oprávnenie na vykonávanie prepravy (napr. nevyužívate taxislužbu, ale odvezie vás rodinný príslušník, priateľ, sused).

Prepravu autom musíte využívať na svoje pracovné, vzdelávacie, rodinné alebo občianske aktivity. Pozor! Túto podmienku nemusia splniť osoby s ŤZP, ktoré sú zaradené do chronického dialyzačného programu alebo do transplantačného programu alebo ktorým sa poskytuje akútna onkologická liečba a pri hematoonkologickom ochorení (napr. leukémia, lymfóm...) aj udržiavacia liečba.

 

Ako získam peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na auto?

O peňažný príspevok musí osoba s ŤZP požiadať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta jej trvalého bydliska, a to písomnou žiadosťou alebo elektronickou žiadosťou, ktorá musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom. Za maloleté dieťa podáva žiadosť jeho rodič!

K žiadosti musíte priložiť aj lekársky nález, ktorý vám vyplní váš všeobecný lekár (resp. detský lekár) a tiež správy od lekárov špecialistov (t.j. od odborných lekárov). Lekársky nález a správy musia potvrdzovať, že ste osoba s ŤZP, že ste odkázaný na individuálnu prepravu a tiež na túto kompenzáciu. Žiadateľ musí predložiť všetky doklady a dokumenty, ktoré potvrdzujú splnenie podmienok na priznanie príspevku.

Pozor! Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny môžete predkladať ďalšiu zdravotnú dokumentáciu aj po podaní žiadosti.

Lekársky nález by nemal byť starší ako 6 mesiacov. Ak je zdravotný stav osoby s ŤZP chronický, teda má trvalé poškodenie, miera funkčnej poruchy je definitívna a od ďalšej liečby sa neočakáva zlepšenie stavu, lekársky nález môže byť aj starší ako 6 mesiacov.

Okrem toho bude musieť osoba s ŤZP zdokladovať svoje príjmy a majetkové pomery a príjmy ostatných spoločne posudzovaných osôb (napr. potvrdenie o výške príjmu od zamestnávateľa, rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške dôchodku, daňové priznanie, vyhlásenie o majetku s úradne osvedčeným podpisom od matriky alebo notára).

Ďalšie informácie o priebehu posudzovania žiadosti nájdete TU.

 

Aká je výška príspevku?

Výška peňažného príspevku je mesačne 35,11 € (t.j. 16,70 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu).

 

Schválili mi príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na auto? Kedy dostanem peniaze? Aké sú moje povinnosti?

Príspevok vám bude vyplácaný v hotovosti alebo môžete požiadať o prevod na účet. Peniaze dostanete až po právoplatnom rozhodnutí o priznaní tohto príspevku – čiže po 15 dňoch od prevzatia písomného rozhodnutia.

Príspevok sa priznáva a bude vyplácaný od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom začalo konanie o tomto príspevku. Tento dátum máte uvedený v rozhodnutí, teda na papieri, ktorý vám poslal úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Pozor! Aj keď ste podmienky na zisk príspevku splnili len od určitej časti kalendárneho mesiaca, príspevok sa vám bude počítať ako za celý kalendárny mesiac. Príklad: podmienky na zisk príspevku ste splnili 14. júna, príspevok sa vám bude počítať už od 1. júna.

Pozor! Tento príspevok patrí medzi tzv. opakované peňažné príspevky na kompenzácie. To znamená, že príspevok budete dostávať každý mesiac až dovtedy, kým budete spĺňať podmienky na jeho dostávanie.

Príspevok sa vypláca mesačne pozadu (t.j. príspevok za mesiac apríl dostane v máji).

Povinnosti

Na výzvu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny musíte preukázať všetky skutočnosti (doklady), ktoré potvrdzujú váš nárok na priznanie, výšku alebo vyplatenie príspevku

Pozor! Ak došlo k zmenám v skutočnostiach, ktoré môžu ovplyvniť váš nárok, výšku alebo vyplatenie príspevku (vrátane zmeny trvalého alebo prechodného pobytu), tieto zmeny musíte príslušnému úradu práce oznámiť už do 8 dní!

Pri opakovaných peňažných príspevkoch, medzi ktoré patrí aj tento príspevok, sa raz za rok prehodnocuje príjem osoby s ŤZP! Preto budete musieť každý rok predložiť potrebné doklady o príjme (zvyčajne v júli). 

Nárok na príspevok zanikne:

 • ak ste príspevok dostávali neprávom alebo jeho poskytovanie prestalo plniť účel,
 • ak sa zmenia skutočnosti, ktoré rozhodujú o nároku na príspevok (napr. máte majetok v hodnote vyššej ako 39833 €),
 • dňom smrti osoby s ŤZP, ktorá poberala príspevok. Peniaze, ktoré sa nevyplatili do dňa jej smrti, už nebudú vyplatené.   

 

Viac informácií na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Posledná aktualizácia: 07. 01. 2020