Ľudia sa ocitnú v hmotnej núdzi, keď ich príjem nedosahuje výšku životného minima (napr. 210,20 € pre jednu plnoletú osobu; 356,84 € pre dve plnoleté osoby...). Zároveň si tento príjem nevedia alebo nemôžu zvýšiť vlastnou prácou, svojím majetkom (napr. jeho predajom alebo prenájmom) alebo zákonnými nárokmi (napr. výživným na dieťa).

V súčasnosti štát ponúka päť základných foriem pomoci v hmotnej núdzi:

 • dávka v hmotnej núdzi 
 • ochranný príspevok
 • aktivačný príspevok
 • príspevok na nezaopatrené dieťa
 • príspevok na bývanie

Okrem nich štát poskytuje aj tzv. osobitný príspevok.

O pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok musíte požiadať na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

Existuje však aj tzv. jednorazová dávka v hmotnej núdzi, ktorú poskytujú obce, a preto o ňu musíte požiadať na príslušnom obecnom alebo mestskom úrade.

Pomoc v hmotnej núdzi sa opiera o zákon č. 417/2013 Z.z. Viac informácií nájdete na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

 

Posledná aktualizácia: 07. 01. 2020

1. Mám nárok na pomoc v hmotnej núdzi?

Na to, aby vám vznikol nárok na pomoc v hmotnej núdzi, musíte splniť niekoľko podmienok.

 

Základná podmienka

Musíte byť buď občan Slovenskej republiky alebo cudzinec, ktorý sa zdržiava na území Slovenska (podľa zákona č. 480/2002 Z.z. alebo medzinárodnej zmluvy).

Na pomoc v hmotnej núdzi však nemajú nárok občania alebo cudzinci počas pobytu vo väzení alebo počas členstva v komunite, reholi alebo inej spoločnosti, v ktorej majú zabezpečené základné životné podmienky (jedno teplé jedlo denne, nevyhnutné oblečenie a prístrešie).

Ďalšie podmienky: príjem, majetok, a zákonné nároky členov domácnosti

Členovia domácnosti sa považujú za ľudí v hmotnej núdzi vtedy, keď je ich príjem nižší ako výška životného minima a keď si vlastnou prácou, svojím majetkom (napr. predajom/prenájmom majetku) alebo zákonnými nárokmi (napr. výživným, dôchodkom) nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť svoj príjem.

Domácnosť tvoria osoby, ktorých príjmy a majetok sa posudzujú spoločne. Za členov jednej domácnosti sa považuje buď:

 • jednotlivec,
 • manžel a manželka,
 • manžel, manželka a nezaopatrené deti žijúce s nimi v domácnosti,
 • rodičia a nezaopatrené deti žijúce s nimi v domácnosti,
 • rodičia a deti do 25 rokov veku, ktoré nemajú príjem alebo majú príjem nižší ako mesačná minimálna mzda a žijú s rodičmi v domácnosti,
 • rodičia a deti nad 25 rokov veku, žijúce s nimi v domácnosti, ktoré sa pripravujú na budúce povolanie dennou formou štúdia,
 • fyzické osoby, ak sa im poskytuje pomoc v krízovej životnej situácii a bývanie podľa osobitného predpisu,
 • plnoleté fyzické osoby, ak sa im poskytuje starostlivosť v resocializačnom stredisku pobytovou formou

Pozor! Možnosť zabezpečiť si alebo si zvýšiť príjem úrad práce, sociálnych vecí a rodiny neskúma, ak ide o osobu, ktorá:

 • dosiahla vek potrebný na nárok na starobný dôchodok,
 • je invalidná na plnom invalidnom dôchodku,
 • je nezaopatrené dieťa,
 • je osamelý rodič, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do 31 týždňov veku dieťaťa,
 • sa osobne, každodenne a riadne stará o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na opatrovanie,
 • sa zúčastňuje na resocializačných programoch v resocializačnom stredisku pobytovou formou, v rámci ktorých si nemôže zabezpečiť príjem vlastnou prácou,
 • si zvyšuje kvalifikáciu formou denného štúdia a nie je nezaopatrené dieťa,
 • má nepriaznivý zdravotný stav, za ktorý sa považuje choroba, úraz alebo karanténne opatrenie, pre ktoré je osoba uznaná ošetrujúcim lekárom za dočasne práceneschopného na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní.

 

Čo sa považuje za príjem a čo nie a ako sa posudzuje?

Pri posudzovaní hmotnej núdze sa spočítavajú príjmy všetkých členov domácnosti. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny bude zisťovať príjem za kalendárny mesiac, v ktorom podáte žiadosť o posúdenie hmotnej núdze.

Za príjem sa považujú príjmy podľa § 4 zákona č. 601/2003 Z. z. a štipendium študenta v doktorandskom študijnom programe v dennej forme.

Pozor! Do výsledného príjmu členov domácnosti sa nezapočítava:

 • 25 % z príjmu zo závislej činnosti alebo obdobného príjmu v cudzine,
 • 25 % zo starobného dôchodku a z predčasného starobného dôchodku podľa zákona č. 461/2003 Z. z. a vyplácaného starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku podľa zákona č. 43/2004; dôchodcovi, ktorý získal obdobie dôchodkového poistenia viac ako 25 rokov, sa táto suma zvyšuje o 1 % priznaného starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku za každý ďalší rok dôchodkového poistenia získaného po 25. roku dôchodkového poistenia,
 • 25 % z materskej, invalidného dôchodku, sociálneho dôchodku priznaného z dôvodu invalidity, sirotského dôchodku, vdovského dôchodku a vdoveckého dôchodku, ak vdova alebo vdovec dovŕšil dôchodkový vek,
 • prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa alebo dávka toho istého druhu vyplatená v inom členskom štáte Európskej únie, v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo vo Švajčiarskej konfederácii najviac vo výške prídavku na dieťa ustanovenej osobitným predpisom,
 • príspevok na starostlivosť o dieťa,
 • nevyhnutná okamžitá pomoc poskytnutá obcou,
 • dotácia na podporu humanitárnej pomoci a dotácia poskytnutá iným orgánom štátnej správy, ktorá je určená na riešenie mimoriadnej krízovej situácie,
 • príjem žiaka strednej školy a študenta vysokej školy, ktorí študujú dennou formou štúdia, získaný za 12 mesiacov, ak tento príjem neprevyšuje 1,2-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu (t. j. 252,24 €),
 • príspevky poskytované podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti,
 • 25 % z príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti,
 • finančná podpora alebo finančný príspevok z prostriedkov nadácií, občianskych združení, neziskových organizácií a neinvestičných fondov získané v bežnom roku najviac do výšky 12-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu (t. j. 2522,40 €) a nepeňažné plnenia určené na podporu a posilnenie účinkov pomoci v hmotnej núdzi získané v bežnom roku,
 • zamestnanecká prémia a daňový bonus,
 • príjem za poskytnutie údajov pre štatistiku rodinných účtov, ktoré vykonáva Štatistický úrad Slovenskej republiky,
 • odmena za produktívnu prácu žiakovi a hmotné zabezpečenie žiaka podľa zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • odmena za výkon funkcie člena a zapisovateľa volebnej komisie,
 • vrátený preplatok dane z príjmov a preplatok na preddavkoch na daň z príjmov v sume najviac 50 eur,
 • vrátený preplatok na poistnom na verejné zdravotné poistenie v sume najviac 50 eur,
 • suma zvýšenia dôchodkovej dávky za obdobie od 1. januára do dňa, ktorý predchádza výplatnému termínu splátky dôchodkovej dávky v januári,
 • materiálne zabezpečenie dobrovoľníka podľa zákona č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve,
 • opatrenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru,
 • výživné uhradené povinnou osobou vo výške sumy náhradného výživného, ktoré je člen domácnosti povinný vrátiť,
 • osobitný príspevok,
 • jednorazové štátne sociálne dávky poskytnuté podľa osobitných predpisov,
 • peňažné príspevky občanov s ťažkým zdravotným postihnutím na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ich ťažkého zdravotného postihnutia, okrem príspevku na opatrovanie,
 • zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,
 • jednorazová dávka v hmotnej núdzi,
 • štipendiá, okrem štipendia študenta v doktorandskom študijnom programe v dennej forme priznaného podľa zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách,
 • jednorazový príspevok podľa zákona o vyplatení jednorazového príspevku poberateľovi dôchodku v roku 2004 podľa zákona č. 410/2004 Z. z.,
 • príspevok na stravu podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele,
 • resocializačný príspevok podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele,
 • vianočný príspevok podľa zákona č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku.

To znamená, že pri posudzovaní príjmov sa berie do úvahy iba 75 % zo mzdy, 75 % z invalidného či starobného dôchodku, materskej... a napr. prídavky na dieťa či vianočný príspevok dôchodcov sa vôbec nezapočítava.

 

Čo sa považuje za majetok a čo nie?

Pri posudzovaní majetku sa posudzuje majetok všetkých členov v domácnosti. Za majetok sa považujú hnuteľné a nehnuteľné veci, prípadne práva a iné majetkové hodnoty.

Za majetok sa však nepovažuje:

 • motorové vozidlo, ktorého držiteľom alebo vlastníkom je člen domácnosti a využíva sa na individuálnu prepravu, na ktorú je člen domácnosti odkázaný z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia,
 • jedno motorové vozidlo v domácnosti, ktorého hodnota podľa odborného stanoviska vyhotoveného znalcom alebo podľa dokladu o kúpe motorového vozidla vyhotovenom osobou, ktorej predmetom činnosti je výroba, predaj alebo distribúcia motorových vozidiel, nie je vyššia ako 35-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu (t. j. 7357 €), alebo ktoré je staršie ako 10 rokov.

Pozor! Pri posudzovaní majetku sa tiež neberie do úvahy:

 • nehnuteľnosť, ktorú užíva domácnosť na primerané trvalé bývanie. Na túto primeranosť sa neprihliada, ak všetci členovia domácnosti dovŕšili dôchodkový vek,
 • poľnohospodárska pôda a lesná pôda, ktorú užíva domácnosť pre svoju potrebu,
 • hnuteľné veci, ktoré nepodliehajú exekúcii (odevy, obuv, nevyhnutné vybavenie domácnosti, domáce zvieratá, zdravotnícke potreby, hračky, snubný prsteň a obrúčka...) alebo na ktoré sa poskytla jednorazová dávka, dotácia na podporu humanitárnej pomoci alebo peňažný príspevok na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia,
 • majetok, ktorý v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu alebo núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie nemôže vlastník užívať.

 

Čo patrí medzi zákonné nároky?

Medzi zákonné nároky patrí:

 • výživné,
 • náhradné výživné,
 • dávky sociálneho poistenia,
 • dôchodky zo starobného dôchodkového sporenia,
 • dôchodky doplnkového dôchodkového sporenia,
 • dávky sociálneho zabezpečenia,
 • rodičovský príspevok,
 • opakované príspevky na podporu náhradnej starostlivosti,
 • nárok z pracovnoprávneho vzťahu alebo z obdobného pracovného vzťahu (napr. ak zamestnávateľ neplatí mzdy).

Pozor! Na to, aby ste boli považovaní za občanov v hmotnej núdzi, vy a ďalší členovia vašej domácnosti si musíte uplatniť všetky zákonné nároky, na ktoré máte právo.

Príklad: so svojím partnerom máte dieťa, ale nie ste manželia. Predtým, než budete žiadať o pomoc v hmotnej núdzi, si budete musieť uplatniť svoj zákonný nárok na výživné! Každý rodič sa musí „oficiálne“ starať o svoje dieťa – keď nie ste manželia, musí byť stanovená výška výživného.

 

Posledná aktualizácia: 07. 01. 2020

2. Ako požiadať o pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok, ako vypočítať výšku príspevkov a ďalšie dôležité informácie

Nárok na pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok vám vznikne vtedy, keď splníte všetky podmienky a zároveň si tento nárok uplatníte podaním žiadosti. O príspevky musíte požiadať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého bydliska, a to písomnou žiadosťou alebo elektronickou žiadosťou, ktorá musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom.

Žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok obsahuje:

 • meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, rodinný stav, adresu pobytu všetkých členov domácnosti,
 • adresu na doručovanie písomností a adresu alebo číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky na území Slovenskej republiky, kam vám bude chodiť peňažná pomoc v hmotnej núdzi,
 • údaje o príjme, bytových pomeroch, zákonných nárokoch a údaje o majetku členov domácnosti; to neplatí, ak ide o žiadosť o poskytnutie osobitného príspevku.

Ak žiadate o pomoc v hmotnej núdzi alebo o osobitný príspevok, musíte:

 • preukázať všetky skutočnosti (doklady), ktoré rozhodujú o tom, či máte alebo nemáte nárok na pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok,
 • umožniť overenie skutočností potrebných na posúdenie nároku na pomoc v hmotnej núdzi v mieste svojho pobytu,
 • na výzvu úradu predložiť doklady potrebné na rozhodnutie o nároku na pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok.

Pozor! V žiadosti musíte určiť, o aké formy pomoci žiadate – t. j. o dávku v hmotnej núdzi a ostatné príspevky.

Úrad musí rozhodnúť do 30 dní od podania žiadosti, vo veľmi zložitých prípadoch do 60 dní.

Proti rozhodnutiu úradu sa môžete odvolať do 15 dní od doručenia písomného rozhodnutia. Odvolanie podávate na úrade, ktorý rozhodnutie vydal. O odvolaní rozhoduje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Rozhodnutie o odvolaní musí byť doručené poštou.

Pozor! Nárok na prídavok si môžete uplatniť spätne najviac za obdobie troch mesiacov.

 

Chcem požiadať o pomoc v hmotnej núdzi. Aké doklady budem potrebovať?

Budete potrebovať doklady, ktorými preukážete majetok všetkých členov v domácnosti. Ide napr. o:

 • listy vlastníctva,
 • odborné stanovisko znalca o hodnote motorového vozidla,
 • rozhodnutie o odkázanosti člena domácnosti na motorové vozidlo z dôvodu ŤZP.

Taktiež budete musieť zdokladovať zákonné nároky, napr.:

 • nárok na výživné (návrh o určení manželského výživného a výživného na deti podaným na súde alebo už rozhodnutím súdu),
 • nárok na náhradné výživné (návrhom o vykonanie exekúcie podaným na exekútorskom úrade, rozhodnutím o výživnom),
 • nároky z pracovnoprávneho vzťahu alebo podobného pracovného vzťahu (súdne konanie vo veci nevyplatenia mzdy).

Okrem toho budete musieť priložiť ďalšie doklady o vás a ostatných členoch domácnosti, napr.:

 • rodné listy detí,
 • potvrdenie o dennom/externom štúdiu, doklad o plnení povinnej školskej dochádzky,
 • doklad o neplnení povinnej školskej dochádzky,
 • doklad o uložení výchovných opatrení dieťaťu alebo rodičovi,
 • rozsudok súdu o rozvode (ak nie je súčasťou rozsudku o určení výživného),
 • doklad o tom, že ste osamelý rodič (od obce),
 • doklad o starostlivosti o osobu s ŤZP,
 • doklad o začiatku a trvaní pracovnej neschopnosti,
 • rozhodnutie Sociálnej poisťovne o poklese schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť (v prípade invalidného dôchodku),
 • rozhodnutie Sociálnej poisťovne o dovŕšení veku na starobný dôchodok,
 • doklad Sociálnej poisťovne o nároku na dávku v nezamestnanosti, právoplatným rozhodnutím alebo potvrdením o nároku,
 • doklad o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie,
 • doklad o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie spolu s dôvodom tohto vyradenia,
 • pracovnú zmluvu, dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti, dohodu o menších obecných službách, dohodu o dobrovoľníckej činnosti, dohodu na vykonávanie prác na predchádzanie, počas a následkoch mimoriadnej situácie,
 • doklad o predaji, kúpe, prenájme rodinného domu, bytu a poľnohospodárskej pôdy, ktoré členovia domácnosti nevyužívajú na svoju potrebu,
 • doklad o exekúcii na hnuteľnú vec,
 • doklad o účasti na resocializačných programoch v resocializačnom stredisku pobytovou formou,
 • doklad o výkone väzby, trestu, odňatí slobody,
 • doklad o pobyte v cudzine.

Vlastník bytu alebo rodinného domu bude musieť predložiť:

 • list vlastníctva nie starší ako tri mesiace,
 • doklad o povinnosti úhrady dane z nehnuteľnosti a poplatkov za odvoz tuhého komunálneho odpadu (TKO) v zmysle všeobecne záväzného nariadenia obce/mesta,
 • potvrdenie o zaplatení dane z nehnuteľnosti a TKO (časť B, C príslušného tlačiva). V prípade nedoplatkov na dani a TKO treba predložiť aj dohodu o splátkach a potvrdenie riadnom plnení splátkového kalendára,
 • potvrdenie o úhrade nájomného a nákladov za služby spojené s bývaním (časť A, C príslušného tlačiva). V prípade nedoplatkov predložiť aj dohodu o splátkach a potvrdenie o riadnom plnení splátkového kalendára.

Nájomca bytu, rodinného domu alebo obytnej miestnosti predloží:

 • potvrdenie o úhrade nájomného a nákladov za služby spojené s bývaním (časť A, C príslušného tlačiva). V prípade nedoplatkov treba predložiť aj dohodu o splátkach a potvrdenie o riadnom plnení splátkového kalendára.,
 • doklad o trvaní nájomného pomeru (nová nájomná zmluva, dodatok k nájomnej zmluve alebo vyhlásenie prenajímateľa v časti A príslušného tlačiva),
 • potvrdenie o úhradách za sociálnu službu v zariadení sociálnych služieb (časť A, C príslušného tlačiva),
 • potvrdenie o úhrade za starostlivosť v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Ak žiadate o pomoc v hmotnej núdzi a máte právo doživotného bývania v byte alebo rodinnom dome, musíte preukázať svoje právo doživotného bývania listom vlastníctva. List vlastníctva nemá byť starší ako 3 mesiace.

Ak v jednom byte alebo rodinnom dome žije spolu viac domácností (napr. rodičia – jedna domácnosť a dieťa staršie ako 25 rokov – druhá domácnosť), tak žiadateľ o pomoc v hmotnej núdzi musí doložiť:

 • potvrdenie obecného/mestského úradu o počte domácností, ktoré užívajú byt alebo rodinný dom,
 • potvrdenie, ktorá domácnosť uhrádza náklady na bývanie (tu treba uviesť meno aspoň jedného plnoletého člena domácnosti),
 • ak žiadate o príspevok na bývanie, musíte doložiť aj súhlas od každého plnoletého člena ďalšej domácnosti, že súhlasia s poskytovaním príspevku na vaše meno (t. j. na meno žiadateľa).

 

Ako sa vypočíta výška príspevkov a ako sa vyplácajú?  

Výška vyplácaných peňazí sa určí tak, že sa spočíta výška dávky v hmotnej núdzi a príspevkov (ochranný príspevok, aktivačný príspevok, príspevok na nezaopatrené dieťa, príspevok na bývanie), na ktoré má vaša domácnosť nárok a od tejto sumy sa odpočíta príjem členov domácnosti. Vyplatí sa až výsledná suma. Ak je výsledná suma nižšia ako 1 euro, pomoc v hmotnej núdzi sa neposkytne.

Osobitný príspevok sa vypláca v plnej výške, čiže 126,14 € alebo 63,07 € mesačne.

Príklad: pán Peter je invalidný dôchodca s poklesom schopnosti pracovať o viac ako 70 % (t. j. Peter je na plnom invalidnom dôchodku). Jeho dôchodok je 200 € mesačne. Pán Peter je slobodný, vlastní byt. Pri rozhodovaní o pomoci v hmotnej núdzi sa mu ako príjem započíta 75 % z dôchodku, t. j. 150,00 €. Peter je teda osobou v hmotnej núdzi (životné minimum pre jednu plnoletú osobu je 210,20 €). Keby nemal žiadny príjem, mal by nárok na dávku v hmotnej núdzi vo výške 66,30 € (dávka pre jednotlivca), ochranný príspevok k dávke vo výške 67,90 € a príspevok na bývanie vo výške 57,20 €, čiže spolu 191,40 €. Od tejto sumy však treba odpočítať jeho príjem 150 €, čím dostaneme sumu 41,40 €. To znamená, že Peter bude dostávať od štátu 36,70 € ako pomoc v hmotnej núdzi.

Pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok sa vyplácajú mesačne pozadu a za celý kalendárny mesiac. To aj v prípade, ak nárok vznikol v priebehu kalendárneho mesiaca a ak zákon neustanovuje inak. Príklad: dávka alebo príspevok za mesiac apríl vám príde v priebehu mája.

Pozor! Pomoc v hmotnej núdzi a ani osobitný príspevok sa nevyplácajú do cudziny. Ak sú všetci členovia jednej domácnosti v cudzine dlhšie ako 30 po sebe nasledujúcich dní, za tento čas im nie je priznaná pomoc v hmotnej núdzi a ani príspevok.

Pomoc v hmotnej núdzi sa môže poskytnúť v peňažnej forme, vecnej forme (jedno teplé jedlo denne, nevyhnutné oblečenie a prístrešie) alebo kombináciou peňažnej a vecnej formy. Formu a spôsob určí úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Osobitný príspevok je poskytovaný iba v peňažnej forme.

 

Aké sú moje povinnosti, ak mi už pomoc v hmotnej núdzi alebo osobitný príspevok schválili?

Ak vám už bola pomoc v hmotnej núdzi alebo osobitný príspevok schválený, máte povinnosť:

 • príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny písomne alebo elektronicky (so zaručeným elektronickým podpisom!) oznámiť do ôsmich dní zmeny vo všetkých skutočnostiach, ktoré majú vplyv na trvanie nároku na pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok,
 • umožniť overenie skutočností potrebných na posúdenie nároku na pomoc v hmotnej núdzi v mieste svojho pobytu,
 • na výzvu úradu preukázať potrebné doklady v lehote určenej úradom,
 • úradu doručiť potvrdenie o začiatku a skončení dočasnej pracovnej neschopnosti člena domácnosti do troch pracovných dní odo dňa vystavenia potvrdenia.

Pozor! Ak v určenej lehote nepreukážete požadované skutočnosti aj napriek tomu, že ste na to boli úradom písomne upozornení, prestanete dostávať pomoc v hmotnej núdzi alebo osobitný príspevok. Ak vám bolo zastavené vyplácanie pomoci v hmotnej núdzi alebo osobitného príspevku, máte tri mesiace na to, aby ste preukázali všetky skutočnosti, ktorými zdokladujete, že ešte stále spĺňate podmienky na ich vyplácanie. Ak tak neurobíte, po troch mesiacoch vám nárok na pomoc v hmotnej núdzi alebo osobitný príspevok zanikne.

Ak sa vám zmenia skutočnosti, ktoré rozhodujú o nároku na pomoc v hmotnej núdzi (napr. zníži sa váš príjem zo zamestnania, zmenia sa vaše majetkové pomery...), výška pomoci v hmotnej núdzi sa môže znížiť, zvýšiť alebo vám už pomoc nebude poskytovaná. Ak sa zmenia skutočnosti, ktoré rozhodujú o nároku na osobitný príspevok (napr. stratíte zamestnanie...), osobitný príspevok vám prestanú vyplácať.

Pozor! Zatajovanie a klamstvo sa nevypláca! Ak ste vy sami zámerne spôsobili, že pomoc v hmotnej núdzi alebo osobitný príspevok vám bol poskytovaný neprávom alebo vo vyššej sume ako mal byť (napr. naschvál ste niečo zatajili), získané peniaze budete musieť vrátiť a navyše zaplatiť pokutu vo výške 10 % z celkovej sumy. V prípade, že občan ktorý takto konal, zomrie, nárok na vrátenie financií štátu nie je predmetom dedičstva.

Príklad: v apríli ste zdedili majetok, ktorý spôsobil, že na pomoc v hmotnej núdzi už nemáte nárok. Je júl, a vy ste túto zmenu stále neoznámili úradu. Pomoc v hmotnej núdzi, ktorú ste získali neprávom (od zdedenia majetku po dnes), musíte vrátiť a navyše zaplatiť ďalších 10 % z tejto sumy.

 

Kedy mi môže byť priznaný preddavok na pomoc v hmotnej núdzi?

Ľudia, ktorí dočasne zostanú bez peňazí a čakajú na priznanie napr. nejakej dávky, môžu dostať tzv. preddavok.

Preddavok na pomoc v hmotnej núdzi môže byť priznaný, ak:

 •  sa začalo konanie o 
  • výživnom,
  • náhradnom výživnom,
  • o dávkach sociálneho poistenia, dôchodkoch zo starobného dôchodkového sporenia, dôchodkoch doplnkového dôchodkového sporenia, dávkach sociálneho zabezpečenia, rodičovskom príspevku, opakovaných príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti,
  • peňažnom príspevku za opatrovanie,
  • o určenie otcovstva,
  • o nárokoch z pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu, alebo zo služobného pomeru vrátane mzdových nárokov,
 • vymáhate výživné na maloleté dieťa a nezaopatrené plnoleté dieťa súdnou cestou na účely začatia konania o náhradnom výživnom.

 

Kto je osobitný príjemca? Budem mať osobitného príjemcu?

Osobitný príjemca je obec, iná právnická alebo fyzická osoba, ktorá prijíma od štátu peňažnú pomoc namiesto občana, ktorý je v hmotnej núdzi. Osobitný príjemca tomuto občanovi zabezpečuje pomoc a je povinný ju použiť len na jeho prospech. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny kontroluje, ako si osobitný príjemca plní svoje povinnosti. Ak si ich neplní, určí iného osobitného príjemcu.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vám určí osobitného príjemcu, ak:

 • sa doterajšou pomocou v hmotnej núdzi nedosiahol účel, na ktorý je určená (napr. peňažná pomoc nebola použitá na kúpu jedla, ale na kúpu alkoholu a cigariet),
 • sa predpokladá, že nedosiahne účel, na ktorý je určená,
 • ak ten, ktorý pomoc prijímal, zomrel a ostatní členovia domácnosti nie sú plnoletí alebo nie sú právne spôsobilí,
 • sa už poskytuje iná sociálna dávka prostredníctvom osobitného príjemcu.

Posledná aktualizácia: 07. 01. 2020

3. Dávka v hmotnej núdzi

Patrí medzi formy pomoci v hmotnej núdzi. Je určená na zabezpečenie základných životných potrieb (jedlo, nevyhnutné oblečenie...).

Od poberateľa dávky v hmotnej núdzi sa očakáva, že bude aktívny. V prípade, že nie ste aktívny, teda 32 hodín mesačne nevykonávate na základe písomnej dohody práce pre obec, dobrovoľnícku činnosť, nezúčastníte sa pri odstraňovaní následkov mimoriadnej situácie (potopa, požiare) alebo iných aktivít, dávku vám znížia. Dávka v hmotnej núdzi sa znižuje o 64,70 € za každého plnoletého člena domácnosti v produktívnom veku, ktorý nie je aktívny.

Ak je člen domácnosti práceneschopný (je na „péenke“) viac ako 15 po sebe nasledujúcich dní, spomínaných 32 hodín mesačne sa znižuje za každý deň trvania „péenky“ o jednu hodinu. Ak sa člen domácnosti nemôže aktivít zúčastniť z dôvodu výkonu trestu povinnej práce, čas, v ktorom vykonával povinnú prácu, sa mu započítava do spomínaných 32 hodín.

Pozor! Niektoré skupiny občanov sú od spomínaných aktivít oslobodené. Povinnosť byť aktívny neplatí pre člena domácnosti, ktorý:

 • dosiahol vek potrebný na nárok na starobný dôchodok,
 • je invalidný,
 • je poberateľ predčasného starobného dôchodku,
 • je tehotná žena, od začiatku ôsmeho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom,
 • je nezaopatrené dieťa,
 • sa osobne, každodenne a riadne stará o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na opatrovanie,
 • sa zúčastňuje na resocializačných programoch v resocializačnom stredisku pobytovou formou, v rámci ktorých si nemôže zabezpečiť príjem vlastnou prácou,
 • si zvyšuje kvalifikáciu formou denného štúdia a nie je nezaopatrené dieťa,
 • má nepriaznivý zdravotný stav, za ktorý sa považuje choroba, úraz alebo karanténne opatrenie, pre ktoré je osoba uznaná ošetrujúcim lekárom za dočasne práceneschopného na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní,
 • ktorej vznikol nárok na aktivačný príspevok, príspevok na vykonávanie absolventskej praxe alebo na príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby,
 • je rodič, alebo fyzická osoba, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu, ak sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do troch rokov veku,
 • je osamelý rodič, alebo osamelá osoba, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu, ak sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do šiestich rokov veku,
 • sa zúčastňuje na pracovnej terapii,
 • ktorej vykonávanie napr. menších obecných služieb, dobrovoľníckej činnosti nebolo ponúknuté.

 

Výška dávky v hmotnej núdzi závisí od typu domácnosti, jej zloženia a počtu členov:

 • jednotlivec 66,30 € mesačne,
 • jednotlivec s dieťaťom alebo najviac so 4 deťmi 126,20 € mesačne,
 • jednotlivec s viac ako 4 deťmi 184,30 € mesačne,
 • dvojica bez detí 115,30 € mesačne,
 • dvojica s dieťaťom alebo najviac so 4 deťmi 172,60 € mesačne,
 • dvojica s viac ako štyrmi deťmi 232,60 € mesačne.

Pozor! Dávka v hmotnej núdzi sa zníži o 66,30 € za každého plnoletého člena domácnosti v produktívnom veku, ktorý nie je aktívny!

 

Viac informácií na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

 

Posledná aktualizácia: 07. 01. 2020

4. Ochranný príspevok

Patrí medzi formy pomoci v hmotnej núdzi. Slúži na zabezpečenie osobných výdavkov pre toho člena domácnosti, ktorý si nedokáže zvýšiť príjem vlastnou prácou.

Výška ochranného príspevku za každého člena domácnosti je:

 • 67,90 € mesačne, ak:
  • dosiahol vek potrebný na nárok na starobný dôchodok alebo poberá predčasný starobný dôchodok
  • je invalidný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % (t.j. na  plnom invalidnom dôchodku),
  • je osamelý rodič, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do 31 týždňov veku dieťaťa,
  • sa osobne, každodenne a riadne stará o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na opatrovanie alebo
  • sa zúčastňuje na resocializačných programoch v resocializačnom stredisku pobytovou formou, v rámci ktorých si nemôže zabezpečiť príjem vlastnou prácou.
 • 37,30 € mesačne, ak:
  • ide o člena domácnosti, ktorý má nepriaznivý zdravotný stav - choroba, úraz alebo karanténne opatrenie, pre ktoré je fyzická osoba uznaná ošetrujúcim lekárom za dočasne práceneschopnú na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní,
  • ide o tehotnú ženu od začiatku ôsmeho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom.
 • 14,60 € mesačne, ak ide o člena domácnosti, ktorým je:
  • tehotná žena od začiatku štvrtého mesiaca tehotenstva, ktorá sa zúčastňuje pravidelne raz za mesiac preventívnych prehliadok u gynekológa; za účasť na preventívnej prehliadke v príslušnom mesiaci sa považuje aj poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti (čiže keď je žena v nemocnici),
  • rodič dieťaťa, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do jedného roku veku dieťaťa.

Ak poberáte ochranný príspevok v dôsledku nepriaznivého zdravotného stavu, príspevok môžete poberať najviac 3 po sebe idúce kalendárne mesiace, výnimočne až 12 kalendárnych mesiacov. Počas poberania tohto príspevku však musíte dodržiavať liečebný režim, ktorý vám nariadil lekár!

 

Viac informácií na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

 

Posledná aktualizácia: 07. 01. 2020

5. Aktivačný príspevok

Patrí medzi formy pomoci v hmotnej núdzi. Má motivovať občanov, aby pracovali alebo si zvyšovali kvalifikáciu.

To znamená, že aktivačný príspevok patrí každému členovi domácnosti, ktorý :

 • má príjem zo závislej činnosti najmenej vo výške mesačnej minimálnej mzdy,
 • alebo je v evidencii uchádzačov o zamestnanie
  • zvyšuje si kvalifikáciu formou externého štúdia na strednej škole alebo štúdia organizovaného externou formou na vysokej škole a nezískal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
  • zúčastňuje sa na vzdelávaní a príprave pre trh práce a projektov podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti,
  • je plnoletý a vykonáva aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj, organizovaných podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti,
  • je plnoletý a vykonáva menšie obecné služby v rozsahu najmenej 64 hodín mesačne a najviac 80 hodín mesačne, na základe písomnej dohody medzi úradom a obcou alebo rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je obec,
  • je plnoletý a vykonáva dobrovoľnícku činnosť, podľa zákona č. 406/2011 o dobrovoľníctve v rozsahu najmenej 64 hodín mesačne a najviac 80 hodín mesačne, na základe písomnej dohody medzi úradom a organizátorom dobrovoľníckej činnosti
 • alebo ktorému sa vypláca rodičovský príspevok a študuje na strednej škole alebo na vysokej škole; to neplatí ak už získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
 • alebo vykonáva dobrovoľnú vojenskú prípravu podľa zákona o dobrovoľnej vojenskej príprave.

Pozor! Menšie obecné služby alebo menšie služby pre samosprávny kraj alebo dobrovoľnícku činnosť môžete vykonávať najviac 18 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Po uplynutí tejto doby už aktivačný príspevok nedostanete. Možnosť získať ho znova vznikne až po uplynutí 6 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Táto doba sa počíta od kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom ste ukončili predchádzajúce aktivity.

Príklad: činnosť, za ktorú vám patril aktivačný príspevok, ste ukončili vo februári. Doba 6 mesiacov začína plynúť od marca, takže na aktivačný príspevok za podobné aktivity budete mať nárok až po 6 mesiacoch, čiže v septembri.

Pozor! Ak vás vyradia z evidencie uchádzačov o zamestnanie pre vašu nespoluprácu alebo úrad zistí, že ste nevykonávali aktivity, za ktoré ste aktivačný príspevok získavali a zmeny ste úradu vopred neoznámili, ďalší nárok na aktivačný príspevok získate až po uplynutí 12 mesiacov odo dňa, kedy vám bol predchádzajúci aktivačný príspevok pozastavený.

Aktivačný príspevok nemôže získať člen domácnosti, ktorý:

 • je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie a poskytuje sa mu príspevok na vykonávanie absolventskej praxe alebo tzv. príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby,
 • spĺňa podmienky nároku na ochranný príspevok.

 

Výška aktivačného príspevku je 67,90 € mesačne a pre člena domácnosti, ktorý má príjem so závislej činnosti najmenej vo výške minimálnej mzdy, je 135,70 € mesačne.

 

Viac informácií na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

 

Posledná aktualizácia: 07. 01. 2020

6. Príspevok na nezaopatrené dieťa

Patrí medzi formy pomoci v hmotnej núdzi. Je určený na podporu výchovy a vzdelávania dieťaťa.

Pozor! Podmienkou na získanie príspevku je, aby dieťa riadne navštevovalo základnú školu a plnilo si tak povinnú školskú dochádzku!

Výška príspevku je 18,60 € mesačne na každé nezaopatrené dieťa.

 

Viac informácií na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

 

Posledná aktualizácia: 07. 01. 2020

7. Príspevok na bývanie

Patrí medzi formy pomoci v hmotnej núdzi. Je určený na čiastočné pokrytie nákladov, ktoré sú spojené s bývaním.

Príspevok na bývanie dostanete vtedy, ak niektorý člen domácnosti je:

 • vlastníkom alebo spoluvlastníkom bytu, vlastníkom alebo spoluvlastníkom rodinného domu, ktorý domácnosť užíva na bývanie. Pozor! Musíte riadne platiť daň z nehnuteľnosti a poplatky za komunálny odpad. Ak máte nedoplatky, musíte predložiť dohodu o splátkach a potvrdenie o riadnom plnení splátkového kalendára,
 • nájomcom bytu, nájomcom rodinného domu alebo nájomcom obytnej miestnosti v zariadení určenom na trvalé bývanie, ktoré domácnosť užíva na bývanie (napr. ubytovne). Pozor! Musíte riadne platiť nájomné a poplatky za služby spojené s bývaním. Ak máte nedoplatky, musíte predložiť dohodu o splátkach a potvrdenie o riadnom plnení splátkového kalendára,
 • ak domácnosť býva v zariadení podporovaného bývania, zariadení pre seniorov, domove sociálnych služieb alebo špecializovanom zariadení, ak sa v nich poskytuje sociálna služba plnoletej fyzickej osobe celoročnou pobytovou formou, v útulku, domove na polceste, zariadení núdzového bývania alebo v krízovom stredisku. Pozor! Musíte riadne platiť za túto službu,
 • v byte alebo v rodinnom dome na základe práva doživotného užívania; preukazovanie uhrádzania nákladov za služby spojené s bývaním sa nevyžaduje.

Každých 6 alebo 12 mesiacov budete musieť opäť preukázať, že si plníte svoje povinnosti a za svoje bývanie platíte!

Pozor! Ak aj býva v jednom byte, rodinnom dome alebo v obytnej miestnosti viacero domácností v hmotnej núdzi, príspevok na bývanie sa poskytne iba raz na byt/dom/obytnú miestnosť. Príklad: v jednom rodinnom dome žijú 3 domácnosti v hmotnej núdzi. Príspevok na bývanie bude napriek tomu poskytnutý iba jednej z nich.

Výška príspevku závisí od počtu členov v domácnosti:

 • 57,20 € mesačne, ak ide o domácnosť s jedným členom domácnosti,
 • 91,40 € mesačne, ak ide o domácnosť s viacerými členmi domácnosti, alebo ak ide o nájom bytu viacerými nájomcami.

 

Viac informácií na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

 

Posledná aktualizácia: 07. 01. 2020

8. Osobitný príspevok

Osobitný príspevok má pomôcť dlhodobo nezamestnaným v hmotnej núdzi, ktorí sa znovu zamestnajú. Tento príspevok im má pomôcť aj v prípade, že pre príjem z nového zamestnania stratili nárok na pomoc v hmotnej núdzi.

Na osobitný príspevok máte nárok, ak spĺňate tieto podmienky:

 • zamestnali ste sa (t. j. vznikol vám pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah) najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času a dohodnutý príjem je najmenej vo výške minimálnej mzdy zodpovedajúcej dohodnutému rozsahu týždenného pracovného času, najviac však vo výške dvojnásobku minimálnej mzdy, 
 • pred vznikom pracovného pomeru ste boli dlhodobo nezamestnaní alebo najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov ste nepracovali nepodnikali, neplnili si povinnú školskú dochádzku, nepripravovali ste sa na budúce povolanie formou denného štúdia, nepoberali nemocenskú, materskú, starobný dôchodok, invalidný dôchodok, výsluhový dôchodok...
 • ste členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorá už nemá nárok na pomoc v hmotnej núdzi, pretože ste sa zamestnali.

Výška osobitného príspevku závisí od doby, ktorá uplynula od vstupu do zamestnania. Počas prvých 12 kalendárnych mesiacov od zamestnania získate mesačne 126,14 € a potom ďalších 6 kalendárnych mesiacov 63,07 €.

Pozor! Ak stratíte zamestnanie, stratíte aj nárok na osobitný príspevok. Ak sa však v období 18 mesiacov od prvého zamestnania opäť zamestnáte, bude vám uznaný osobitný príspevok v takej výške a rozsahu, akoby sa prvý pracovný vzťah neskončil.

Príklad: Pracovný pomer sa vám začal 1. januára a skončil 31. marca. Počas týchto troch mesiacov ste získali osobitný príspevok vo výške 126,14 € mesačne. V tom istom roku sa zamestnáte od 1. augusta a pracujete aj v nasledujúcom roku. Za mesiace apríl – júl nedostanete osobitný príspevok (boli ste nezamestnaný). Za mesiace august – december získate mesačne osobitný príspevok vo výške 126,14 €, no v priebehu januára až júna ďalšieho roka budete poberať už len 63,07 €. 

 

Viac informácií na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

 

Posledná aktualizácia: 07. 01. 2020

9. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi je forma pomoci, ktorú občanom v hmotnej núdzi poskytujú obce. Je určená na čiastočnú úhradu nevyhnutných mimoriadnych výdavkov, napr. na oblečenie, obuv, vybavenie domácnosti (nábytok, práčka, chladnička, posteľná bielizeň), mimoriadne liečebné náklady, školské potreby...

Na jednorazovú dávku v hmotnej núdzi máte nárok, ak ste členom domácnosti, ktorá je v hmotnej núdzi. Môžete o ňu žiadať aj vtedy, keď už dostávate pomoc v hmotnej núdzi od štátu. Tlačivo na žiadosť o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi nájdete na úrade príslušnej obce alebo mesta alebo na jeho webových stránkach.

Pozor! Jednorazová dávka v hmotnej núdzi je financovaná z rozpočtu obce, nie štátu. Preto o tom, či vám dávka bude alebo nebude poskytnutá, rozhoduje obec, v ktorej máte trvalý pobyt.

Maximálna výška tejto dávky sa rovná výške skutočných výdavkov (napr. na oblečenie, obuv, vybavenie domácnosti...), najviac však do výšky trojnásobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu (t. j. 630,60 €). Ak v tom istom kalendárnom roku získate túto dávku viackrát, poskytnutá výsledná suma nemôže prekročiť spomínaných 630,60 €. 

Obec musí o žiadosti rozhodnúť (buď vám vyhovieť, alebo ju zamietnuť) do 30 dní od jej podania, vo veľmi zložitých prípadoch do 60 dní. Proti rozhodnutiu obce sa môžete odvolať do 15 dní od doručenia rozhodnutia. Odvolanie musíte podať na obecnom úrade a rozhodne o ňom príslušný súd.

 

Viac informácií na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

 

Posledná aktualizácia: 07. 01. 2020