PomôžemTi.sk je projekt občianskeho združenia OZ Krehkí bojovníci. Naším hlavným cieľom je poskytnúť podporu a pomoc ťažko či dlhodobo chorým osobám a ich rodinám: formou tzv. balíčkov pomoci (potraviny, výživové doplnky, hygienické potreby...) a prostrednícvom projektu PomôžemTi.sk

Aktuálne informácie nájdete na našej facebookovej stránke a bližšie informácie o činnosti v roku 2019 vo výročnej správe.

 

Prečo Krehkí bojovníci?

Nová diagnóza prináša zmenu nielen v zdravotnej karte. Menia sa priority, sny, postupne sa objavujú nepoznané vlastnosti a odhodlanie. Zároveň sa mení sociálny status celej rodiny, vrátane finančnej situácie, naráža sa na nové, dovtedy nepredstaviteľné problémy a bariéry. Títo bojovníci tak bojujú nielen so samotným ochorením, musia ustáť aj mnoho ďalších prekážok, ktoré so zdravotným stavom priamo nesúvisia. Tým sa stávajú zraniteľnejšími a krehkejšími než ostatní. Sú to „krehkí bojovníci.”

 

Prečo projekt PomôžemTi.sk?

Informácie o dostupnej pomoci, ktorú poskytuje štát, sú pre väčšinu z nás neprehľadné a nezrozumiteľné, a tak sme často odkázaní na osobné návštevy štátnych inštitúcií, prípadne na telefonáty s ich pracovníkmi.

Z tohto dôvodu sme sa rozhodli vytvoriť informačný web www.pomozemti.sk, kde zdravotne znevýhodnení, ľudia v núdzi, ich príbuzní a známi nájdu aktuálne a zrozumiteľné informácie o formách pomoci, ktoré ponúka nielen štát, ale aj mimovládne organizácie pôsobiace na Slovensku. Aj tebe pomôžeme nájsť pomoc!

Vznik tejto stránky podporila Nadácia Eset sumou 1400 €.

 

Ochrana osobných údajov

Pri kontaktovaní OZ Krehkí bojovníci udeľujete podľa ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlas so spracovaním osobných údajov. Tieto osobné údaje budú OZ spracované v zmysle zákona po celú dobu existencie Občianskeho združenia a ďalej po dobu, po ktorú podľa platnej právnej úpravy trvá povinnosť uchovávať dokumentáciu OZ po jej zániku.

OZ Krehkí bojovníci, Podzámska 2335/33, 920 01 Hlohovec, IČO: 51010313 spracúva vaše osobné údaje (meno, e-mail, telefónne číslo) iba za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Prístup k údajom budú mať len oprávnené osoby a počas ich uchovávania bude primeraným spôsobom chránená integrita a dôvernosť týchto údajov a nebudú ďalej poskytnuté tretím stranám. Vaše osobné údaje budú uchovávané po dobu vybavenia vašej požiadavky.

Osobné údaje sú uchovávané bezpečne v zmysle súhlasu po dobu 2 rokov od ich poskytnutia. Po uplynutí tejto lehoty ich nadácia pod dohľadom zlikviduje. V prípade, ak neudelíte súhlas nadácii so spracovaním takýchto osobných údajov, nadácia ich bez zbytočného odkladu od ich získania pod dohľadom zlikviduje.

OZ Krehkí bojovníci Vás týmto informuje, že spracovávať zdravotné údaje osôb je možné podľa nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov iba na základe súhlasu dotknutej osoby a v prípade osôb mladších ako 16 rokov na základe súhlasu ich zákonných zástupcov.