Invalidný dôchodok aspoň sčasti nahrádza príjem ľuďom s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, t. j. ľuďom, ktorí nemôžu pracovať podobne ako zdraví ľudia. Invalidnému dôchodcovi však žiadny zákon nezakazuje pracovať. Môže byť zamestnaný na plný alebo čiastočný pracovný úväzok, môže podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť.

Invalidný dôchodok je určitým typom poistenia. Kým pracujete, do Sociálnej poisťovne odvádzate poistné na dôchodkové poistenie. Ak sa stanete invalidným a splníte všetky podmienky, Sociálna poisťovňa Vám začne vyplácať invalidný dôchodok.

Invalidný dôchodok sa opiera o zákon č. 461/2003 Z.zDôležité informácie nájdene na stránke Sociálnej poisťovne.

 

Posledná aktualizácia: 23. 7. 2019 

1. Podmienky získania invalidného dôchodku

Na to, aby vám vznikol nárok na invalidný dôchodok, musíte splniť tri základné podmienky:

 •    byť invalidný,
 •    získať potrebný počet rokov dôchodkového poistenia,
 •    ku dňu vzniku invalidity nesmiete spĺňať podmienky nároku na starobný dôchodok a nemať priznaný predčasný starobný dôchodok.

1. podmienka: byť invalidný

Človek je invalidný vtedy, ak má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, kvôli ktorému mu poklesla schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravým človekom.

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je stav, ktorý má podľa lekárov trvať viac než jeden rok. Z tohto dôvodu vám nemôžu priznať invalidný dôchodok, ak liečba vášho ochorenia trvá menej ako rok a ak sa predpokladá, že po skončení liečby budete opäť schopný pracovať. V tomto čase môžete poberať nemocenské dávky (tzv. „péenku“), a to až po dobu jedného roka. Ak má zhoršenie vášho pracovného stavu trvať dlhšie ako rok, môžete podať žiadosť o invalidný dôchodok aj počas trvania „péenky.“

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť (vyjadrená v percentách) sa určí na základe toho ochoreniaktoré je rozhodujúcou príčinou vášho dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu. To znamená, že percentá za jednotlivé ochorenia, ktoré máte, sa nesčítavajú! Ak ale trpíte ešte ďalšími ochoreniami, percento poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť možno zvýšiť. Najviac však o 10 % za všetky ochorenia, pričom musí ísť o ochorenia, ktoré ovplyvňujú schopnosť pracovať.

Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pri jednotlivých ochoreniach a ich štádiách je uvedená v Prílohe č. 4 zákona č. 461/2003 Z.z.

2. podmienka: získať potrebný počet rokov dôchodkového poistenia

Obdobie dôchodkového postenia je čas, kedy ste boli zamestnaní, kedy ste podnikali alebo ste boli inak zárobkovo činní alebo ste si dôchodkové poistenie platili dobrovoľne (t. j. čas, kedy ste platili poistné na dôchodkové poistenie). Do tohto obdobia sa započítava aj čas, kedy poistné za vás platil štát, napr. počas trvania rodičovskej dovolenky, poberania opatrovateľského príspevku, príspevku na osobnú asistenciu...

Potrebný počet rokov dôchodkového poistenia závisí od veku žiadateľa o invalidný dôchodok:

 • menej ako jeden rok, ak máte do 20 rokov,
 • najmenej jeden rok, ak máte nad 20 rokov do 24 rokov,
 • najmenej dva roky, ak máte nad 24 rokov do 28 rokov,
 • najmenej päť rokov, ak máte nad 28 rokov do 34 rokov,
 • najmenej osem rokov, ak máte nad 34 rokov do 40 rokov,
 • najmenej desať rokov, ak máte nad 40 rokov do 45 rokov,
 • najmenej 15 rokov, ak máte nad 45 rokov.

Jeden rok dôchodkového poistenia je 365 dní.

Príklad: ak ste vy ako žiadateľ boli v jednom kalendárnom roku poistený 20 dní, v druhom 120 dní a v treťom 225 dní, tieto tri kalendárne roky spolu predstavujú iba jeden rok dôchodkového poistenia!

Pozor! Získať určitý počet rokov dôchodkového poistenia nie je potrebné v prípade, ak invalidita vznikne v mladosti (tzv. invalidný dôchodok z mladosti). To znamená, že invalidita vznikne ešte v období do skončenia povinnej školskej dochádzky alebo v období kedy je dieťa ešte nezaopatreným dieťaťom - t. j. študuje, no ešte nemá titul z vysokoškolského štúdia II. stupňa (napr. Ing., Mgr.). Na invalidný dôchodok z mladosti majú nárok aj doktorandi v dennej forme doktorandského štúdia, ktorý ešte nedovŕšili vek 26 rokov!

Získať určitý počet rokov dôchodkového poistenia nie je potrebné ani vtedy, keď invalidita vznikla ako dôsledok pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Invalidný dôchodok je možné priznať až od dovŕšenia 18 rokov veku.

Nezabudnite! O invalidný dôchodok môžete požiadať aj vtedy, ak pracujete (ste zamestnaný, podnikáte, máte živnosť...). To, že pracujete, nie je dôvod na neschválenie invalidného dôchodku.

3. podmienka: ku dňu vzniku invalidity nespĺňať podmienky nároku na starobný dôchodok a nemať priznaný predčasný starobný dôchodok

Deň vzniku invalidity je dátum, od ktorého máte preukázaný príslušný pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť (napr. dátum, kedy sa vám stal úraz). Invalidný dôchodok vám nebude priznaný, ak ste k dátumu vzniku invalidity boli v starobnom dôchodku alebo ste splnili podmienky nároku na starobný dôchodok.

Invalidný dôchodok nedostanete ani v tom prípade, keď vám už bol priznaný predčasný starobný dôchodok. O predčasný starobný dôchodok je možné požiadať najviac 24 mesiacov pred dovŕšením dôchodkového veku. 

Istý čas som pracoval v zahraničí. Bude sa mi odpracovaný čas započítavať do rokov potrebných na získanie invalidného dôchodku? 

Ak budete uznaný za invalidného, ale nezískate potrebný počet rokov dôchodkového poistenia na priznanie invalidného dôchodku, pri posudzovaní vašej žiadosti sa bude prihliadať aj na doby poistenia, ktoré ste mali v iných štátoch. Na tieto štáty sa musia vzťahovať tzv. koordinačné opatrenia EÚ, alebo musí ísť o tzv. zmluvný štát. Doba poistenia v zahraničí sa potom pripočíta k rokom, ktoré ste získali na Slovensku. Doby poistenia získané v zahraničí vám započítajú len na základe potvrdenia organizácie, ktorá má na starosti sociálne poistenie v danom štáte. Ak ide o štát v EÚ, toto potvrdenie sa uvádza na tzv. tlačive E205.

Ak vám po tomto započítaní vznikne nárok na invalidný dôchodok, výška dôchodku sa bude počítať podľa slovenských zákonov.

Viac informácií o dôchodkovom poistení v zahraničí TU.

2. Ako mám požiadať o invalidný dôchodok a aké doklady budem potrebovať?

O invalidný dôchodok musíte požiadať písomne v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta vášho trvalého bydliska. Ak sa prechodne zdržiavate mimo trvalého bydliska a zo zdravotných dôvodov nie ste schopný podať žiadosť v tejto pobočke, môžete ju podať aj v pobočke miesta vášho prechodného pobytu.

Tlačivo žiadosti je komplikované. S jeho vypísaním vám pomôže zamestnanec Sociálnej poisťovne. Zavolajte si do príslušnej pobočky, či sa na spísanie žiadosti netreba vopred objednať.

Ako žiadateľ ste povinný zdokladovať všetky skutočnosti, ktoré preukazujú váš nárok na invalidný dôchodok. Pri podaní žiadosti by ste mali mať so sebou hlavne tieto doklady (originály alebo úradne overené kópie):

 • platný preukaz totožnosti (napr. občiansky preukaz),
 • tlačivo Prehliadka ZISŤOVACIA – KONTROLNÁ, vyplnené a potvrdené vašim ošetrujúcim lekárom,
 • doklad o ukončení vzdelania (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom...) alebo potvrdenie školy odkedy – dokedy trvalo štúdium, ktoré ste neukončili,
 • vojenskú knižku alebo doklad vydaný príslušnou vojenskou správou,
 • rodné listy detí a v prípade úmrtia dieťaťa pred dosiahnutím 18. roku veku aj úmrtný list alebo výpis z matriky. Ak dieťa bolo v starostlivosti inej osoby alebo ústavu, je potrebné predložiť o tom doklad, 
 • rozhodnutie Sociálnej poisťovne o dôchodku manžela, ktorému bol dôchodok upravený z dôvodu jediného zdroja príjmu,
 • potvrdenie o všetkých obdobiach, v ktorých ste boli evidovaný v evidencii nezamestnaných občanov pred 1. januárom 2001 alebo ste poberali podporu v nezamestnanosti v čase od 1. januára 2001 do 31. decembra 2003,
 • doklad o zamestnaní, t. j. evidenčný list dôchodkového zabezpečenia, evidenčný list dôchodkového poistenia alebo potvrdenie zamestnávateľa (hodnoverný doklad, z ktorého je zrejmé, odkedy-dokedy trvalo zamestnanie). Ak budete u toho istého zamestnávateľa pracovať aj po dátume, od ktorého žiadate priznať invalidný dôchodok, musíte predložiť evidenčný list dôchodkového poistenia!
 • potvrdenie zamestnávateľa o dobe zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými Slovenská republika nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení,
 • potvrdenie zamestnávateľa o období poberania náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti (za obdobie 52 týždňov pred dátumom spísania žiadosti o invalidný dôchodok),
 • ak o priznanie invalidného dôchodku žiadate spätne a bola vám vyplácaná dávka v hmotnej núdzi, je potrebné priložiť aj doklad o jej vyplácaní,
 • ak vám bol nariadený výkon rozhodnutia zrážkami zo mzdy či iných príjmov, je potrebné priložiť príslušné uznesenie alebo príkaz a potvrdenie o výške dosiaľ vykonaných zrážok,
 • ak budete žiadať o vyplácanie dôchodku na účet v banke, k žiadosti treba pripojiť aj vami vyplnené tlačivo, ktoré potvrdí vaša banka.

Ak pri spisovaní žiadosti nebudete mať so sebou všetky potrebné doklady, spísanie žiadosti o invalidný dôchodok zamestnanec Sociálnej poisťovne dokončí až vtedy, keď ich predložíte. Preto čo najskôr doložte všetky požadované doklady!

Pozor! Zamestnávateľ je povinný podľa § 231 ods. 1 písm. l) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení vydávať zamestnancom na ich žiadosť potvrdenia o tzv. rozhodujúcich skutočnostiach na účely sociálneho poistenia (čiže aj potvrdenia potrebné k žiadosti o invalidný dôchodok).

3. Ako prebieha posudzovanie?

Pred priznaním invalidného dôchodku musí prebehnúť posúdenie vašej invalidity (spomínaná 1. podmienka) posudkovým lekárom príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne. Tomuto lekárovi popíšete vaše osobné, rodinné, pracovné a sociálne pomery, váš zdravotný stav a priebeh ochorenia. Posudkový lekár by vám mal vysvetliť podmienky, kedy človek je a nie je invalidný. Na základe lekárskych správ a údajov z vašej zdravotnej dokumentácie potom určí mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a v prípade potreby aj termín, kedy budete musieť prísť na kontrolnú lekársku prehliadku. O priebehu posúdenia zdravotného stavu nakoniec spíše zápisnicu, ktorá sa priloží k vašej žiadosti a bude súčasťou vášho spisu.

Pozor! Od podania žiadosti máte právo kedykoľvek nazrieť do vášho spisu a robiť si z neho výpisy či kópie.

Pobočka Sociálnej poisťovne váš spis (spolu so žiadosťou, všetkými dokladmi a zápisnicou od posudkového lekára) pošle Ústrediu Sociálnej poisťovne. Schvaľovanie žiadosti by nemalo trvať dlhšie ako 60 dní od podania žiadosti. V mimoriadnych prípadoch to však môže trvať až 120 dní. Písomné rozhodnutie o nároku na invalidný dôchodok a o jeho sume vám musí byť doručené poštou.

Ak Sociálna poisťovňa zamietne vašu žiadosť alebo ak napr. nesúhlasíte so stanovenou mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, môžete sa odvolať do 30 dní od doručenia rozhodnutia. Odvolanie musíte podať v Sociálnej poisťovni. Pri spisovaní odvolania sa držte iba faktov súvisiacich s vašim zdravotným stavom (fakty, ktoré možno zdokladovať lekárskymi správami). Pri schvaľovaní invalidného dôchodku sa neberie do úvahy vaša sociálna situácia!

4. Schválili mi invalidný dôchodok. Kedy dostanem peniaze? Aké sú moje povinnosti?

Príspevok vám bude vyplácaný v hotovosti alebo na účet v banke. Peniaze dostanete až po právoplatnom rozhodnutí o priznaní invalidného dôchodku  – čiže po 30 dňoch od doručenia písomného rozhodnutia. Dôchodok môže byť vyplácaný aj na účet vášho manžela (manželky), ak o to písomne požiadate, manžel (manželka) ako majiteľ účtu s tým súhlasí a ak máte v čase poberania dôchodku právo disponovať s peniazmi na tomto účte.

Ak poberateľ invalidného dôchodku, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, nepožiadal o iný spôsob vyplácania, dôchodok mu bude vyplácaný prostredníctvom hromadného poukazu do tohto zariadenia. Ak je poberateľ invalidného dôchodku vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody, dôchodok sa vypláca prostredníctvom tohto ústavu.

Ak požiadate o zmenu spôsobu vyplácania invalidného dôchodku (napr. namiesto hotovosti zvolíte účet v banke), Sociálna poisťovňa je povinná túto zmenu uskutočniť. Toto právo sa nevzťahuje na poberateľa invalidného dôchodku, ktorý je vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody.

Invalidný dôchodok sa vypláca mesačne vopred (t. j. dôchodok za mesiac apríl sa vyplatí už v marci). Do zahraničného štátu, na ktorý sa vzťahuje nariadenie EÚ, sa invalidný dôchodok vypláca pozadu v trojmesačných lehotách a vždy až po predložení potvrdenia o žití poberateľa dôchodku.

Výplatný termín, čiže termín, dokedy vám budú posielať peniaze, vám Sociálna poisťovňa určí individuálne.

Invalidný dôchodok sa vám vyplatí spätne odo dňa vzniku invalidity, najviac však za posledné tri roky!

Nárok na invalidný dôchodok zanikne:

 • dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu, ktorým bol poberateľ invalidného dôchodku právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, v dôsledku ktorého sa stal invalidným alebo
 • dňom smrti poberateľa invalidného dôchodku alebo dňom smrti človeka, ktorému bol dôchodok ešte len priznaný. Peniaze, ktoré sa nevyplatili ku dňu smrti, dostane manžel (manželka), prípadne deti či rodičia, bez ohľadu na to, či žili v spoločnej domácnosti alebo nie.

Povinnosti

Ak došlo k zmenám v údajoch uvedených v žiadosti o dôchodok, tieto zmeny musíte Sociálnej poisťovni oznámiť už do 8 dní!

Taktiež ste povinný poslúchnuť výzvu Sociálnej poisťovne a prísť na ďalšie posudzovanie poklesu vašej schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Za porušenie povinnosti môžete dostať pokutu.

5. Aká je výška invalidného dôchodku?

Výška invalidného dôchodku závisí od niekoľkých faktorov, napr. od miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, t. j. či máte plný alebo čiastočný invalidný dôchodok. Tieto výpočty sú zložité.

1.Ak máte plný invalidný dôchodok (t. j. miera poklesu schopnosti pracovať je 71 a viac %), výška invalidného dôchodku sa počíta podľa vzorca:

                                    POMB x ODP x ADH

2. Ak máte čiastočný invalidný dôchodok (t. j. miera poklesu schopnosti pracovať je viac ako 40 %, ale najviac 70 %), výška invalidného dôchodku sa počíta podľa vzorca:

                                   (POMB x ODP x ADH) x miera poklesu

3. Ak máte plný invalidný dôchodok a invalidita vám vznikla v dôsledku stavu, ktorý ste si privodili sám požitím alkoholu alebo iných návykových látok, výška invalidného dôchodku sa počíta podľa vzorca:

                                   (POMB x ODP x ADH) : 2

 

4. Ak máte čiastočný invalidný dôchodok a invalidita vám vznikla v dôsledku stavu, ktorý ste si privodili sám požitím alkoholu alebo iných návykových látok, výška invalidného dôchodku sa počíta podľa vzorca:

                                   (POMB x ODP x ADH) x miera poklesu : 2

 

 

5. Ak máte do 20 rokov a boli ste buď len dobrovoľne dôchodkovo poistený v rozsahu menej ako rok alebo ste len dodatočne zaplatili poistné na dôchodkové poistenie za obdobie kratšie ako jeden rok, alebo ste boli dobrovoľne dôchodkovo poistený a zároveň ste dodatočne zaplatili poistné na dôchodkové poistenie v celkovom rozsahu kratšom ako jeden rok, tak namiesto POMB sa vo výpočte výšky invalidného dôchodku použije hodnota 0,67:

                     0,67 x ODP x ADH  (ak máte plný invalidný dôchodok)

                                  (0,67 x ODP x ADH) x miera poklesu  (ak máte čiastočný invalidný dôchodok)

 

POMB (Priemerný Osobný Mzdový Bod) je priemer osobných mzdových bodov za obdobie, kedy bol žiadateľ dôchodkovo poistený.

Osobný mzdový bod za určitý rok sa vypočíta tak, že hrubý príjem (tzv. vymeriavací základ) v tomto roku sa vydelí priemernou ročnou mzdou v národnom hospodárstve. Ak bol váš príjem v určitom roku na úrovni napr. priemernej mzdy, osobný mzdový bod v danom roku bude 1, ak ste zarábali polovicu priemernej mzdy, osobný mzdový bod bude 0,5. Výška priemernej mzdy je každý rok iná – v roku 2017 bola mesačne 954 €. Osobné mzdové body v jednotlivých rokoch si môžete jednoducho zistiť pomocou kalkulačky na informatívny výpočet dôchodku na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

ODP je súčet Obdobia Dôchodkového Poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok, ku ktorému sa pripočíta obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku.

ADH je Aktuálna Dôchodková Hodnota ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku. ADH je každý rok iná, v roku 2019 je 12,6657 €.

 

Príklad 1:  Pani Mária bola od 10. januára 2019 uznaná za invalidnú s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %. Ku dňu vzniku invalidity mala 14 026 dní obdobia dôchodkového poistenia. Obdobie od vzniku invalidity do dovŕšenia dôchodkového veku predstavuje 1 058 dní, spolu to je 15 084 dní, to znamená 41,3261 rokov obdobia dôchodkového poistenia a pripočítaného obdobia (15 084 : 365 = 41,3261). To znamená, že hodnota ODP je 41,3261. Hodnota priemerného osobného mzdového bodu (POMB) pani Márie po úprave je 0,9616 (zistené podľa kalkulačky Sociálnej poisťovne). Aktuálna dôchodková hodnota (ADH) na rok 2019 je 12,6657 €. Suma invalidného dôchodku pani Márie sa určí podľa vzorca POMB x ODP x ADH, čiže nasledovne: 0,9616 x 41,3261 x 12,6657 = 503,40 € mesačne (po zaokrúhlení na 10 eurocentov nahor). Suma invalidného dôchodku sa každoročne zvyšuje (o niekoľko eur).

Príklad 2:  Pani Mária bola od 10. januára 2019 uznaná za invalidnú s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 50 %. Ku dňu vzniku invalidity získala 14 026 dní obdobia dôchodkového poistenia. Obdobie od vzniku invalidity do dovŕšenia dôchodkového veku predstavuje 1 058 dní, spolu to je 15 084 dní, to znamená 41,3261 rokov obdobia dôchodkového poistenia a pripočítaného obdobia (15 084 : 365 = 41,3261). To znamená, že hodnota ODP je 41,3261. Hodnota priemerného osobného mzdového bodu (POMB) pani Márie po úprave je 0,9616 (zistené podľa kalkulačky Sociálnej poisťovne). Aktuálna dôchodková hodnota (ADH) na rok 2018 je 12,6657 €. Suma invalidného dôchodku pani Márie sa určí podľa vzorca (POMB x ODP x ADH) x miera poklesu, čiže nasledovne: (0,9616 x 41,3261 x 12,6657) x 0,5 = 251,70 € mesačne (po zaokrúhlení na 10 eurocentov nahor). Hodnota 0,5 predstavuje 50 % pokles schopnosti vykonávať pracovnú činnosť. Suma invalidného dôchodku sa každoročne zvyšuje (o niekoľko eur). 

6. Ďalšie otázky

Som na invalidnom dôchodku. Môžem sa zamestnať alebo podnikať?

Áno. Žiadny zákon vám nezakazuje zamestnať sa na plný alebo čiastočný úväzok, podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť (napr. živnosť). Môžete pracovať bez ohľadu na to, aká je miera poklesu vašej schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a vaše zamestnanie nie je dôvod na nepriznanie alebo odňatie invalidného dôchodku.

 

Poberám pozostalostný dôchodok (vdovský, vdovecký, sirotský). Čo sa stane, keď mi priznajú invalidný dôchodok?

Ak už poberáte pozostalostný dôchodok, čiže vdovský, vdovecký alebo sirotský dôchodok a priznali vám aj invalidný dôchodok, tak sa vám bude v plnej sume vyplácať vyšší dôchodok a z nižšieho dôchodku sa bude vyplácať polovica. Ak je suma oboch dôchodkov rovnaká, tak sa polovica vypláca z pozostalostného dôchodku.

Ak poberáte dva alebo viac pozostalostných dôchodkov (vdovský dôchodok a sirotský dôchodok alebo sirotské dôchodky; vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok alebo sirotské dôchodky) a priznali vám aj invalidný dôchodok, tak sa vám bude v plnej sume vyplácať iba najvyšší dôchodok a z ostatných sa vám bude vyplácať polovica. Ak je suma dôchodkov rovnaká, tak sa polovica vypláca z pozostalostných dôchodkov.

Pozor! Ak sa vám prizná plný invalidný dôchodok (pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %), strácate nárok na sirotský dôchodok, pretože sa už nepovažujete za nezaopatrené dieťa.